Posek in spravilo lesa - faza v pridobivanju lesaLetni gozdni posek

Posek in spravilo lesa je najtežje in predvsem najbolj nevarno opravilo v gozdu, zato je pomembno, da delo opravljajo usposobljeni ljudje z ustrezno opremo. Drevesa so običajno velika in lahko s krošnjo tehtajo tudi nekaj ton. Ko začnejo padati, postane njihovo gibanje nepredvidljivo in odvisno od številnih dejavnikov: terena, vetra, oblike krošnje, poškodb debla, zaseka, ščetine ... Vseh dejavnikov ne moremo predvideti in tudi najbolj izkušeni sekači se znajdejo v nevarnih situacijah.Posek (in spravilo) lesa nikoli ne opravlja samo ena oseba, ampak posek drevesa vedno opravljata dva sekača, pri čemer sta oddaljena med seboj ves čas za dve drevesni višini, ali pa je na delovišču poleg sekača še traktorist, ki spravlja les do ceste. To je nujno iz varnostnih razlogov, saj lahko v primeru nezgode drugi odhiti po pomoč.

Posek in spravilo lesa v več korakih

Posek in spravilo lesa je sestavljeno iz več delovnih korakov. Po ogledu drevesa si izberemo smer, ki mora biti izbrana tako, da ne poškodujemo infrastrukture (ceste, vlake, objekti), bregov in vodne struge. Na nagnjenem terenu, če je le mogoče, podiramo navzgor. Pomembno je paziti na poškodbe drugih dreves. Poškodbe razvrednotijo les, drevesa, ki pa so močneje poškodovana, pa bomo morali posekati. V naslednjem koraku sledi priprava okolice - odstraniti moramo vso moteče kamenje, podrast in druge ovire, ki bi lahko otežile posek. Drevesa podiramo tako, da padejo na tla in pri tem povzročijo čim manj škode, obenem pa ležijo v smeri spravila. Ko je drevo na tleh, deblo razžagamo na ustrezno dolžino in oklestimo veje.


Posek in spravilo lesaLetni gozdni posek - količina lesa, ki je za določeno dobo odmerjena za posek

Letni gozdni posek je količina lesa, ki se v določenem časovnem obdobju s sečnjo odstrani iz gozda. Star izraz za predviden letni gozdni posek je etat. Letni gozdni posek lesa se določi (na Zavodu za godove) predvsem na podlagi prirastka, lesne zaloge stanja razvojnih faz in na podlagi gozdnogospodarskih ciljev. Prirastek je razlika neke vrednosti med koncem in začetkom obdobja. Vrednost je lahko višina, debelina, volumen, kvaliteta ...

Cenik podiranja dreves:www.vsi.si/tisa/podiranje-dreves-cenik

LESENI PILOTI

V PONUDBI TUDI SEKANCI