Kaj je lesna biomasa in od kod izvira?

Biomasa oz. lesna biomasa je izraz, s katerim poimenujemo vso organsko snov v obliki lesa. V praksi se kot lesna biomasa obravnava les, ki ga uporabljamo večinoma za kurjavo in ne za predelavo v polizdelke in končne izdelke. Vir lesne biomase so gozdovi, kmetijske in urbane površine, površine v zaraščanju, lesna industrija.

Biomasa

V energetiki se izraz biomasa uporablja kot izraz, ki opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrščamo:

 • les in lesne ostanke (lesna biomasa),
 • ostanke iz kmetijstva,
 • nelesnate rastline uporabne za proizvodnjo energije,
 • ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin,
 • sortirane odpadke iz gospodinjstev,
 • odpadne gošče oz. usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in odpadne vode živilske industrije.

V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije.

Za nas relevantnejša je lesna biomasa med katero prištevamo:

 • les iz gozdov,
 • les iz površin v zaraščanju,
 • les iz kmetijskih in urbanih površin,
 • lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa,
 • odslužen (neonesnažen) les.

Več o lesni biomasi

Les predstavlja izjemno pomemben vir energije

Vsi se zavedamo, da je les izjemno pomemben vir energije predvsem v ruralnih predelih Slovenije, saj skoraj 30 % stanovanj ogrevamo z lesom. Žal se v Sloveniji soočamo z zastarelimi tehnologijami pridobivanja biomase in tudi zastarelimi tehnologijami njene pridelave in predelave. Tudi izkoristki kurilnih naprav so slabi, poleg tega pa se soočamo še z neustreznimi emisijskimi vrednostmi in nekonkurenčnimi cenami pridobljene energije.

Kljub vsemu temu, pa se v Sloveniji še vedno zavedamo pomena biomase, njena uporaba pa se tako iz leta v leto povečuje. Za pridobivanje energije iz lesa je v Sloveniji najbolj izkoriščana lesna biomasa, ki pride iz gozdov, poleg tega pa se velikokrat zatekamo tudi k ostankom lesne industrije, ki jih drugače skoraj ne bi bilo mogoče uporabiti. Med različnimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih lesni peleti. Zaradi gozdnatosti predstavlja biomasa v Sloveniji ne le zelo pomemben vir surovine, ampak tudi pomemben obnovljiv vir energije.

Pri vsem tem pa je pomembna tudi lesna zaloga gozdov Slovenije, ki po zadnjih podatkih Zavoda za gozdove Slovenije znaša 337.816.717 kubičnih metrov oz. 285 kubičnih metrov na hektar. Pri tem delež lesne zaloge iglavcev znaša 46 %, listavcev pa 54 %. Pomemben je tudi prirast lesne biomase, ki v slovenskih gozdovih letno znese 8.419.974 kubičnih metrov lesa ali 7,10 kubičnih metrov na hektar. V zadnjih nekaj letih se je v slovenskih gozdovih posekalo od 3,4 do 3,9 milijonov kubičnih metrov dreves letno, od tega 55 % iglavcev in 45 % listavcev.

Lesna biomasa

V Tisi v sklopu biomase ponujamo sekance in drobljence ter zastirko za vrtove

Tudi v podjetju Tisa se zavedamo pomena biomase, zato se ukvarjamo tudi z izdelavo biomase v obliki sekancev in drobljencev. Z različnimi postopki sekanja, drobljenja in sejanja lahko kupcem ponudimo sekance različnih kakovosti in granulacij. Nudimo pa tudi sekance za zastirko na vrtovih. Proizvodnja drobljencev v podjetju Tisa poteka v treh korakih. Najprej pričnemo drobiti s primarnim drobilcem, temu postopku pa nato sledi še drobljenje s sekundarnim drobilce. Za konec sledi še sejanje s sitom. Nenazadnje pa v Tisi ponujamo tudi odkup lesa za biomaso. Cena biomase je relativno ugodna in seveda variira glede na potrebe trga.

Če vas zanima več o biomasi, ki jo v podjetju Tisa ponujamo, nas pokličite po telefonu ali nam pišite po e-pošti, mi pa vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o lesni biomasi še zastavljajo.

Preberite več