Biomasa kot odpadni produkt predelave lesa


Biomasa predstavlja odpadni produkt, ki nastane bodisi pri predelavi lesa bodisi pri izdelavi lesnih izdelkov. Les kot tak dandanes velja za eno izmed najpomembnejših surovin tako pri izdelavi pohištvenih izdelkov kot tudi za namen kurjave.

biomasa

Pri obdelavi lesa za različne namene velikokrat ni mogoče porabiti celotne količine, zato prihaja do lesnih odpadkov, ki jim z drugo besedo pravimo tudi biomasa.

Predelava lesa tako omogoča pridelavo stranskih produktov, med katere sodijo sekanci, drobljenci, žagovina, lesni krajniki ter drugi lesni ostanki. Po predelavi je biomasa tako primerna za kurjavo oziroma proizvajanje energije kot tudi za rabo v druge namene. Sekanci za zastirko so tako denimo primerni za rabo na vrtu in gredici, kjer upočasnjujejo rast plevela, obenem pa predstavljajo lep okras. Čeprav so sekanci in drobljenci eden izmed pomembnejših produktov predelave biomase, pa jih ni lahko dobiti.

Podjetje Tisa proizvaja tako drobljence kot sekance; nudi jih v različnih granulacijah in kakovostih.

biomasa predelava

Biomasa – predelava lesa v nov namen

Les in lesni odpadki dandanes predstavljajo eno izmed najpomembnejših surovin za različne panoge. Lepe in kakovostne kose lesa se denimo povečini uporabi za izdelavo pohištva, medtem ko se določeno količino lesa uporabi za namen kurjave. Določen delež pri takšni ali drugačni predelavi lesa pa predstavlja biomasa; drobljenci in izdelava sekancev sta poleg žagovine in lesnih krajnikov dva izmed pomembnejših stranskih produktov, po katerih vlada veliko povpraševanje. Žal pa ne obstaja veliko obratov, kjer poteka predelava biomase.

Predelava v sekance in drobljence resda ni razširjena, a pri nas se s tem ukvarja podjetje Tisa. Njihovo ključno dejavnost predstavljajo drobljenci in izdelava sekancev, med drugim pa so med produkti podjetja tudi kakovostni sekanci za zastirko. Za razliko od sekancev za zastirko se lesna biomasa, npr. drobljenci, pogosto uporablja za proizvajanje energije in goriva. Poleg tega se sekanci in drobljenci izkoriščajo tudi v namen izdelave peletov in ivernih plošč.

izdelava sekancev

Izdelava sekancev in nabiranje lesne biomase

Z imenom biomasa označujemo še nepredelane lesne odpadke, ki se jo nabere od sekanju dreves. Zatem se biomasa predelava na različnih mestih: bodisi na kraju samem, to je v gozdu, bodisi na posebej za to namenjenem mestu. Kot biomasa in eden izmed njenih najpomembnejših produktov je najbolj razširjena izdelava sekancev. Tako drobljenci kot sekanci so strojno predelan les. Ta biomasa je povečini pridobljena iz lesa iglavcev ali listavcev, od njiju pa je odvisna tudi sama kakovost lesa.

Za izdelavo sekancev se praviloma uporabi manj kakovosten les, sečni ostanki ali pa odpadni les, ki se ga s pomočjo strojev, sekalnikov, predela. Podobno se biomasa predelava tudi pro drobljencih, le da s tako imenovanimi drobilniki; za razliko od sekancev so drobljenci manjši. Biomasa se za namen predelave lahko odpelje na za to posebej namenjeno mesto ali pa se jo stroji predela neposredno v gozdu. Podjetje Tisa nudi oboje, kot tudi varno skladiščenje.

sekanci za zastirko

Sekanci za zastirko in drobljenci za kurjavo

Kot dva najpomembnejša derivata lesnih odpadkov se sekanci in drobljenci uporabljajo v različne namene. Biomasa, ki se jo nabere v gozdu ob sečnji ali pa pridobi kot odpadni produkt pri predelavi lesa, predstavlja dobro osnovo za izdelavo produktov za kurjavo in druge namene. Drobljenci se denimo najpogosteje uporabljajo v namen izdelave ivernih plošč in peletov. Biomasa, predelava katere vodi tudi v nastanek sekancev, pa ime drugačen namen.

Sama izdelava sekancev nudi možnosti različne granulacije, od katere je odvisna tudi njihova poznejša uporaba. Sekance lahko denimo uporabimo za proizvodnjo toplote, lahko pa z njimi okrasimo domači vrt. Sekanci za zastirko niso le lep vrtni okras, temveč na vrtu oziroma gredici preprečujejo tudi nastanek plevela. Med drugim so znani po tem, da odlično zadržujejo vlago in poskrbijo za ustrezne pogoje za rast rastlin na gredici.

drobljenci