Biomasa s pravilno obdelavo pomemben vir pridobivanja energije

Biomasa je skupno ime za odmrl organski material, predvsem rastlinskega izvora, ki ga lahko uporabljamo za pridobivanje energije. Sem prištevamo les, slamo, hitro rastoče kulturne rastline, kot je sladkorni trs in repna ogrščica ter organske odpadke. Biomasa tako izhaja iz večih različnih virov energije, kot so smeti, les, zemeljski plini in odpadki. Največji vir biomase iz lesa je razločevanje tekočine odpadnih procesov v papirni industriji, vlaknin papirja ter kartona. Odpadki so drugi največji vir energije iz biomase. Največ prispevajo komunalni odpadki, proizvodni odpadki ter plin, ki se sprošča iz teh odpadkov. Alkoholna goriva biomase se proizvajajo predvsem iz sladkornega trsta ter koruze. To je neposredno mogoče uporabiti kot gorivo ali kot dodatek k bencinu. V skupino lesne biomase uvrščamo les iz gozdov, površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin, lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen les. Mulčer je eden izmed strojev za učinkovito obdelavo lesne biomase.

biomasa TISA

Učinkovita uporaba biomase za različne oblike energije

Biomaso lahko pretvorimo v druge oblike uporabne energije, kot je metan ali v transportna goriva, kot sta etanol in biodizel. Smeti, ki zgnijejo, imenujemo tudi "odlagališčni plini" ali "bio plin". Kulturne rastline, kot sta koruza ali sladkorni trs se uporabijo za proizvodnjo prevoznega goriva - etanol. Tudi biodizel proizvedemo na podlagi smeti ter organskih odpadkov. Biomasa se uporablja za proizvodnjo električne energije. Obstaja več tehnoloških postopokov, kako izrabiti različne tipe biomase za obnovljive vire energije. Ene sproščajo energijo neposredno v obliki toplote ali električne energije ali pa ga pretvorijo v drugo obliko energije, kot sta tekoče biogorivo ali gorljiv bioplin. Les pred našim pragom neprekinjeno raste že stoletja in predstavlja uskladiščeno sončno energijo, zato je pretvorba lesa v lesno biomaso logična in smotrna. Les izgoreva brez ostankov žvepla in za razliko od fosilnih goriv je pri gorenju nastajajoči CO2 del naravnega ogljikovega krogotoka. Tako se pri izgorevanju biomase v ozračje sprosti samo tolikšna količina CO2, kot nastaja pri trohnjenju v gozdu, obenem pa ogrevanje z lesom ne povzroča učinka tople grede.

Mulčer za učinkovito obdelavo lesne biomase

Mulčer je stroj, ki je namenjen mulčenju rastlinskih ostankov v poljedelstvu, vinogradništvu, sadjarstvu ter čiščenju ostalih kmetijskih, komunalnih in infrastrukturnih površin, torej je mulčer primeren tudi za učinkovito obdelavo lesne biomase. Poznamo veliko različnih mulčerjev, ki jih lahko uporabljamo na različnih terenih pri mulčanju različnih rastlinskih ostankov. Mulčerje lahko uporabljamo tako doma na domačem dvorišču kot tudi v poljedelstvu, gozdarstvu in celo v komunali. Gozdarski mulčerji se uporabljajo za čiščenje površin v zaraščanju ter vzdrževanje gozdnih in kmetijskih površin. Mulčerji so namenjeni drobljenju vseh vrst lesa, vej, grmičevja, lesnatih rastlinskih ostankov, podrastja, dračja ter tanjših debel. Uporabljajo se za čiščenje površin v zaraščanju ter vzdrževanje gozdnih in kmetijskih površin. Gozdarske mulčerje lahko uporabljamo tudi pri obnovah sadovnjakov, pripravi igrišč za golf ali pri pripravi smučarskih terenov. Pri oblikovanju tovrstnih površin z lesenimi elementi se vedno pogosteje uporabljajo tudi odpadne palete.

gozdarski mulčer

Drobilec za les, biomaso za sekance, drobljence in zastirko

Posebej zanimiva naprava pa je drobilec za les, ki les spreminja v lesno biomaso.Ker je ogrevanje na lesno biomaso povezano s številnimi prednostmi, je izdelava sekancev v Sloveniji v zadnjih letih zelo narasla. Stroj za izdelavo sekancev oz. drobilec za biomaso pravzaprav predstavlja prvi korak k avtomatiziranemu ogrevanju na lesno biomaso. Drobilec za les je lahko stacionaren ali vgrajen na prikolici ali kamionu oz. nošen na 3-točkovnem priklopu traktorja. Opremljen je lahko z lastnim motorjem ali pa ga poganja traktor. Tudi izdelava sekancev pri različnih strojih poteka različno. Na ta način pridobimo veliko različnih oblik sekancev, ki se uporabljajo kot drobljenci za vrtne zastirke ali kot sekanci za uporabo na otroških igriščih. V kombinaciji z odpadnimi paletami lepo popestrijo končni izgled prostora.

drobilce za les