Pošlji povpraševanje

Kaj je koncesija, kdo je do nje upravičen in kdo jo podeljuje?

Koncesijo je kot pravni pojem relativno težko definirati. Še najbliže definiciji smo, če rečemo, da gre za način podelitve oz. pridobitve izključne ali posebne pravice, pri čemer posebna ali izključna pravica pomeni pravico, ki jo lahko podeli državni organ, organ lokalne samouprave ali nosilec javnih pooblastil s splošnim, posamičnim ali drugim aktom iure imperii, in katerega namen oz. posledica je omejitev izvajanja dejavnosti na podlagi pridobljene pravice na enega ali več, vendar omejeno število oseb, ki praviloma prihajajo iz sfere zasebnega prava.

Koncesijsko razmerje lahko tako opredelimo kot dvostransko razmerje. Na eni strani se kot subjekt pojavlja država oz. samoupravna lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava kot koncedent, na drugi strani pa se pojavlja koncesionar, torej tista oseba, kateri je koncesija podeljena in lahko na podlagi te koncesije opravlja določeno dejavnost.

V založbi Uradnega lista RS je na voljo komentar Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah

komentar ZNKPMed drugim v Republiki Sloveniji to področje ureja tudi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), veliko določb pa najdemo tudi v Zakonu o postopkih za podeljevanje koncesij (ZPPK). Ker so določbe zakonov velikokrat kompleksne, smo se v založbi Uradnega lista odločili, da izdamo komentar ZNKP, ki bo uporabnikom knjige v pomoč ob izzivih uporabe ZNKP, saj vsebuje praktične opise in poudarke, napotuje na evropski pravni red in sodno prakso ter izpostavlja nekatera tveganja, ki so jim posamezni instituti in na splošno vsebinsko kompleksni postopki podelitve koncesij izpostavljeni.

Urednica omenjenega komentarja je Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij ter javno zasebnih partnerstev. S postopki podeljevanja koncesij se intenzivno ukvarja že zelo dolgo. K pisanju Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem je povabila tudi dr. Aleksija Mužino – nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, ki je že leta 2003 doktoriral s področja podeljevanja koncesij, Vido Kostanjevec, nekdanjo članico Državne revizijske komisije in svetovalko predsednika Državne revizijske komisije, ki je aktivno sodelovala pri pripravi ZNKP, Mateja Čepeljnika, ki je s sodelavci na pristojnem ministrstvu pripravil osnutek ZNKP, Branka Kašnika, ki je na svoji poklicni poti izvedel več podelitev koncesij ter mag. Petro Čas, predsednico Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu in specialistko na področju prava prekrškov. Skupaj so pripravili Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem, ki bo posameznikov, ki se srečujejo s področjem koncesijskih pogodb pomagal odgovoriti na marsikatera vprašanja, ki se jim zastavljajo.