Pestra ponudba različnih pravnih knjig v naši online knjigarni

V podjetju Uradni list Republike Slovenije se zavedamo, da so za pravnike knjige izjemnega pomena, saj z njihovo pomočjo dopolnjujejo teorijo zakonov ter si pomagajo pri konkretizaciji zakonskih določb. Pravne knjige pa ne ponujajo zgolj možnosti konkretizacije zakonskih norm, pač pa ponujajo tudi izjemno priložnost za širjenje ter poglabljanje pravniškega znanja, ki ga že premoremo. Vidimo torej, da gredo pravo in knjige pravzaprav z roko v roki, zato smo v naši pravni knjigarni pripravili pestro zbirko pravnih knjig, ki jih lahko e-knjigarni naročite kar preko spleta.

online knjigarna

V tem trenutku so ene izmed najbolj prodajanih knjig v naši knjigarni

  • Družinski zakonik: v družinskem zakoniku avtorica Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.
  • Zakon o izvršbi: v prvi vrsti spreminja in dopolnjuje področje učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno, prav tako pa omenjeni zakon uvaja varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine;
  • Gradbeni zakon: nadomešča zakon o graditvi objektov in je pričel veljati junija 2018. Gradbeni zakon prinaša veliko novosti na tem kompleksnem in zapletenem področju. Rdeča nit novega zakona je integracija postopkov. Tako zakon prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, pa tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Gradbeni zakon prav tako soglasja spreminja v mnenja, ta pa predstavljajo podlago za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega z novo obvezno fazo prijave začetka gradnje zakon omogoča preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb. Z zakonom se dopolnjujejo tudi naloge in odgovornosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca. Z Gradbenim zakonom pa se delno spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja: ureja področje javnih naročil, ki je v Sloveniji vse bolj razširjeno. Zakon ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo, prav tako pa bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek. Nenazadnje pa zakon zagotavlja primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila - namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

Ker pravna knjigarna deluje preko spleta lahko knjige hitro in enostavno naročite kar k sebi domov

Knjige, ki vam jih v naši knjigarni ponujamo so kakovostne, strokovne ter ponujajo možnost za pridobitev novega ali razširjanje že obstoječega znanja. Poleg zakonov v naši knjigarni ponujamo tudi obilico teoretičnih pravnih knjig s pomočjo katerih bodo pravniki enostavno in kakovostno konkretizirali zakonske določbe in dobro utemeljili njihov pomen. Poleg pravnih knjig ponujamo tudi veliko pravnih priročnikov, v spletni knjigarni pa lahko naročite tudi knjigo “Kako študirati pravo”, ki ponuja veliko dogovorov na vprašanj o tem, kako se lotiti študija prava in kako ga uspešno tudi končati, poleg tega pa knjiga oriše tudi samo osebnost pravnika, ker tako študentom pomaga tudi pri osebnostnem razvoju.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam še zastavljajo ter vam tako pomagali pri odločitvi o naročilu knjige v naši online knjigarni.

knjigarna