Pošlji povpraševanje

Kaj je Uredba o upravnem poslovanju in katere novosti prinaša?

Uredba o upravnem poslovanju predstavlja temeljni akt poslovanja organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki ureja njihova razmerja do uporabnikov, storitev, ki jih ponujajo ter poslovanje med različnimi organi, pa tudi poslovanje znotraj organov samih. Z novo Uredbo o upravnem poslovanju postavljeni standardi poslovanja s strankami so temelj moderne uprave, ki v ospredje postavlja uporabnika. Pravila o upravljanju z dokumentarnim gradivom predstavljajo hrbtenico delovanja vsakega uspešnega organa. Podobno velja za pravila, ki zadevajo uradne zgradbe, prostore, opremo in zagotavljanje varnosti oseb.

Kaj pomeni pojem ”lokalna samouprava” in od kod izhaja?

Najprej pa je potrebno vedeti kaj lokalna skupnost oz. lokalna samouprava pravzaprav sploh je in kdo so nosilci javnih pooblastil. Ko govorimo o lokalni skupnosti govorimo o pojmu, ki ga je za svoje potrebe in potrebe javnosti razvilo pravo. Temelje lokalne skupnosti lahko najdemo že v Ustavi Republike Slovenije. Na ta način je lokalna samouprava in lokalna skupnost kot njen nosilec umeščena v celotni pravni red in je zavarovana pred neupravičenimi posegi države. Če nastopi konflikt med državo in lokalnimi skupnostmi v demokratični ureditvi tak spor rešuje neodvisni organ. Vendar lokalne skupnosti ne moremo definirati, brez da bi jo razčlenili na pet elementov:

• ozemlje,

• skupni interesi in skupne potrebe,

• zavest o pripadnosti,

• prebivalci,

• pogoji za organiziranje dejavnosti za zadovoljevanje potreb prebivalcev.

Lokalna samouprava je relativno velika tvorba, ker pa jih je v državi več, mora biti njihovo delovanje usklajeno in povezano. Prav zato je pomembno, da delovanje lokalne samouprave urejajo enotna pravila, ki morajo biti jasna in izrecna. Pri delovanju lokalne skupnosti so pomembni tudi upravni organi in nosilci javnih pooblastil. Upravni organi so ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote, nosilci javnih pooblastil pa so poleg upravnih organov še javne agencije in nekateri drugi pravni subjekti. Vsi ti bodo morali pri svojem delovanju v bodoče natančno upoštevati pravila, ki jih narekuje nova Uredba o upravnem poslovanju

Uredba o upravnem poslovanju

Katere novosti nova uredba o upravnem poslovanju pravzaprav uvaja?

Uredba o upravnem poslovanju, ki ureja tudi poslovanje lokalnih skupnosti, je v veljavo stopila 17. aprila 2018. Uredba uveljavlja številne spremembe, vpeljuje pa tudi novosti, ki bodo v nekaterih segmentih korenito spremenile upravno poslovanje. Uredba o upravnem poslovanju predstavlja ključni in izvršilni predpis, ki omogoča podzakonsko urejanje pravil splošnega upravnega postopka

Novo uredbo o upravnem poslovanju spremljajo tudi uvodna pojasnila, v katerih avtorji prikazujejo temeljna pravila upravnega poslovanja ter izpostavljajo novosti in spremembe, ki jih Uredba o upravnem poslovanju prinaša. Uvodna pojasnila so izjemno natančna in obsežna ter tako presegajo uvodna pojasnila običajnih pravnih aktov, posledično pa predstavljajo nepogrešljiv pripomoček, ki ga bodo organi lokalnih skupnosti ter drugi naslovniki nove uredbe lahko uporabili, da bo poslovanje potekalo enostavneje i. hitreje. 

Tudi elektronsko podpisovanje je z novo uredbo nekoliko spremenjeno

Izjemno pomembna novost, ki jo Uredba o upravnem poslovanju uvaja, je tudi elektronski podpis varovanih podatkov, ki je opredeljeno v 85. členu nove uredbe. 85. člen Uredbe o upravnem poslovanju pravi, da se dokumenti ali drugo gradivo, ki vsebuje varovane podatke izven podatkovno komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM) ne smejo posredovati v elektronski obliki brez šifriranja. Posredovati se smejo samo v ustrezno varovane informacijske sisteme ali v varne elektronske poštne predale, ki so dostopni z uporabo podatkov za varno elektronsko podpisovanje.

Več informacij o Uredbi o upravnem poslovanju lahko najdete na naši spletni strani, kjer lahko uredbo z uvodnimi pojasnili naročite tudi preko spleta in si tako prihranite nekaj časa, ki bi ga porabili, če bi uredbo iskali v knjigarnah. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi po telefonu ali po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali pri morebitnih težavah ob nakupu. 

Obiščite spletno knjigarno uradega lista >>>