Javno naročanje odprti postopelKaj pomeni besedna zveza ”javno naročanje”?


Javno naročanje oz. javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. Javni naročniki so vsi posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna, pa tudi organizacije, ki so nosilke državnih pooblastil. V Republiki Sloveniji je zavezanih že več kot 2000 naročnikov. Na drugi strani je ponudnik v razmerju javnega naročanja lahko vsaka pravna ali fizična oseba, registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudniki so lahko tako domače kot tudi pravne tuje osebe ali drugi ponudniki, Zakon o javnih naročilih pa zaradi približevanja zakonodaje Evropski uniji ne daje nikakršne prednosti domačim ponudnikom. Vsako javno naročilo mora biti objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o., zraven tega pa se lahko objavljajo tudi v drugih javnih glasilih.


Postopek javnega naročanja in nujnost pridobitev poklicne kvalifikacije


Ker je javno naročanje torej precej razširjeno je dobro, da so osebe, ki so s procesom javnega naročanja v stiku, o postopku javnega naročanja tudi ustrezno izobražene. S tem namenom v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. ponujamo kandidatom možnost pridobitve dodatnih poklicnih kvalifikacij s področja javnega naročanja. Pridobitev poklicne kvalifikacije poteka tako, da se kandidat najprej udeleži izobraževanj na temo javnega naročanja, kjer bomo obdelali vsa področja, ki spadajo v javno naročanje. Govora bo o odprtem postopku javnega naročanja, o portalu za javno naročanje pa tudi javnem naročilu za odvetniške storitve.


Kvalifikacije javnega naročanja bodo po uspešno opravljenem izpitu vpisane v register

Po končanih predavanjih in delavnicah, ki jih bodo izvedli predavatelji, podkovani s strokovnim znanjem, bo posameznik za pridobitev poklicne kvalifikacije, moral opraviti tudi izpit. Po uspešno opravljenem izpitu posameznik prejme tudi certifikat s katerim lahko dokaže pridobljeno kvalifikacijo s področja javnega naročanja. Podelitvi certifikata pa sledi tudi vpis v register nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki je javno dostopen.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

STROKOVNJAK ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL

Javno naročilo za odvetniške storitve postopek