Pošlji povpraševanje

Kaj je javno naročanje in kakšen pomen ima v Republiki Sloveniji?

Javno naročanje predstavlja skupek procesov, ki jih naročniki opravljajo s ciljem čim bolj ugodne nabave blaga, storitev ali gradnje. K izvajanju javnih naročil so zavezani vsi neposredni pa tudi posredni porabniki državnega in lokalnih proračunov (ministrstva, vladne službe, agencije, javni zavodi (šole, zdravstveni domovi in bolnišnice), Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in drugi državni organi, lokalne skupnosti), ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil (npr. javno podjetje ali z njim povezane družbe, kot so Slovenske železnice, Ljubljanska Snaga ipd.). V Republiki Sloveniji je tako zavezanih več kot 2000 naročnikov. Na drugi strani so lahko v postopkih javnega naročanja ponudniki vse pravne pa tudi fizične osebe, ki se ukvarjajo z določeno dejavnostjo oz. ponujajo določen produkt. Pri tem velja izpostaviti, da je zaradi načel o neomejenem pretoku blaga, oseb, storitev in denarja, nujno, da se ponudniki, ki prihajajo iz ostalih evropskih držav tretirajo enako, kot domači in da tako med domačimi in tujimi ponudniki ne prihaja do diskriminacije. Poznamo več vrst postopkov oddaje javnega naročila:

  • odprti postopek,
  • omejeni postopek,
  • postopek s pogajanji

Posebnost pri javnem naročanju predstavljajo naročila male vrednosti

Javno naročanje je zapleteno področje, ki ga ureja številna zakonodaja, najpomembnejši zakon pa je seveda Zakon o javnem naročanju. Pri oddaji javnih naročil morajo biti posamezniki seznanjeni tudi s Portalom o javnem naročanju, kamor je potrebno objaviti skoraj vsa javna naročila, ki se v državi vršijo. Izjema od tega so javna naročila majhne vrednosti (oz. evidenčna naročila), ki jih na portalu ni potrebno objavljati.  Pri evidenčnih naročilih govorimo o naročilih, katerih vrednost ne presega 20.000 oz. 40.000 evrov.

Izobraževanje s področja javnega naročanja

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Ker se tudi v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomena javnega naročanja in nujnosti poznavanja tega področja, smo se odločili, da posameznikom omogočimo pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja.

Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« smo v ospredje postavili upoštevanje in uporabo temeljnih načel javnega naročanja vseh javnih subjektov skozi zakonska določila, ki urejajo sistem javnega naročanja. Zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi, transparentnost in gospodarno ravnanje so ključni dejavniki za učinkovito delovanje sistema in posledično na njih med predavanji in vajami dajemo velik poudarek.

Program je praktično naravnan, po predavanjih pa sledi tudi izpit

Celoten program je zasnovan na uporabniku prijazen in zanimiv način. Strokovnjaki, ki bodo svoje znanje predajali na naslednje generacije, se znajo kandidatom za pridobitev kvalifikacije približati in jim snov razložiti tako, da jo bodo posamezniki razumeli. Program sestoji iz predavanj in vaj, na katerih bomo podrobno obdelali tako sam postopek javnega naročanja kot tudi naročila malih vrednosti, posvetili pa se bomo tudi elektronskemu javnemu naročanju. Izpit, ki bo sledil predavanjem, je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega, kandidat pa lahko na izpit pristopi, če je prisostvoval vsaj 75% predavanjem.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat oz. potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije z nazivom »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16). Poklicna kvalifikacija bo posamezniku pomagala pri hitrejšem in kakovostnejšem razvoju kariere, predvsem pa bo poskrbela za poglobljeno znanje pri izvajanju javnih naročil.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o izobraževanju zastavljajo.

Več izobraževanj URADNEGA LISTA