Pošlji povpraševanje

Kakšen pravni akt je koncesijska pogodba in kje je urejena?

Koncesija je s koncesijsko pogodbo urejeno dvostransko pravno razmerje med državo oz. samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oz. drugo dejavnost v javnem interesu.

Pri koncesijski pogodbi gre za prepletanje upravnega in civilnega prava. Koncesijsko pogodbo štejemo med mešane upravne akte, saj ima deloma značilnosti oblastnega pravnega akta, deloma pa značilnosti akta poslovanja. To pa z drugimi besedami pomeni, da po eni strani gre za koncesijski akt, s katerim se podeli neka izključna pravica ter na ta način avtoritativno uredi določeno pravno razmerje, po drugi strani pa je koncesija tudi akt poslovanja, s katerim država, lokalne skupnosti, državni organi ali organ lokalne skupnosti nastopajo kot pravne osebe, razpolagajo ali upravljajo s svojim premoženjem ter prevzemajo pravice in obveznosti. Številne koncesijske pogodbe ureja Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem, ki je pričel veljati 12.02.2019.

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjemKomentar ZNKP je dostopen tudi na virtualnih policah naše spletne knjigarne

Koncesijsko pravo se še zmeraj sooča s preštevilnimi izzivi, zato smo se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. odločili za izdajo Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) s komentarjem. Omenjen komentar bo uporabnikom knjige v pomoč ob prebiranju in razumevanju določb ZNKP, saj vsebuje praktične opise in poudarke, napotuje na evropski pravni red in sodno prakso ter izpostavlja nekatera tveganja, ki so jim posamezni instituti in na splošno vsebinsko kompleksni postopki podelitve koncesij izpostavljeni. Tako bo delo na področju koncesijskega prava in določenih koncesijskih pogodb potekalo veliko enostavneje, odločitve pa se bodo sprejemale hitreje.

Pri nastajanju Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem so sodelovali številni ugledni pravniki

Urednica Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem Milena Basta Trtnik se s postopki podeljevanja koncesij v praksi ukvarja že dalj časa in se lahko pohvali s številnimi izkušnjami s tega področja. Pri nastajanju komentarja je k sodelovanju povabila strokovnjake s področja podeljevanja koncesij, in sicer dr. Aleksija Mužino, nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, ki je že leta 2003 doktoriral s področja podeljevanja koncesij, Vido Kostanjevec, nekdanjo članico Državne revizijske komisije in svetovalko predsednika Državne revizijske komisije, ki je aktivno sodelovala pri pripravi ZNKP, Mateja Čepeljnika, ki je s sodelavci na pristojnem ministrstvu pripravil osnutek ZNKP, Branka Kašnika, ki je na svoji poklicni poti izvedel več podelitev koncesij ter mag. Petro Čas, predsednico Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu in specialistko na področju prava prekrškov.

VEČ O SPLETNI PRODAJI PRAVNE LITERATURE