Kaj je dodatna poklicna kvalifikacija in zakaj jo je dobro imeti?

Pri razvoju kariere vsakega posameznika je izjemno pomembno, da svoje znanje ves čas nadgrajuje in poglablja. Pri poglabljanju znanja in širitvi naših obzorij nam lahko veliko pomagajo dodatne poklicne kvalifikacije, ki jih lahko pridobimo tudi v Sloveniji, saj imajo slednje pri razvoju kariere posameznika veliko težo. Poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji ureja Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15). Na njegovi podlagi in na podlagi sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

V skladu z zgoraj omenjeno zakonodajo je Uradni list Republike Slovenije d.o.o. kot predlagatelj postal prvi izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Seveda pa moramo najprej vedeti, kaj poklicna kvalifikacija pravzaprav sploh je. Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela. Za opravljanje različnih poklicev nemalokrat zadostujejo že temeljne poklicne kvalifikacije, ki jih posameznik pridobi v času standardnega šolanja v izbrani izobraževalni ustanovi. Seveda pa bodo dodatne poklicne kvalifikacije lahko zelo pripomogle k razvoju kariere posameznika, saj bo posameznik z njimi pridobil dodatna znanja in že obstoječa znanja poglobil, kar bo pripomoglo k boljšemu delovanju pri delu, ki ga opravlja.

SOK v Republiki Sloveniji omogoča dober pregled poklicnih kvalifikacij

Dodatne poklicne kvalifikacije v Sloveniji enotno ureja SOK oziroma Slovensko ogrodje kvalifikacij. Gre torej za enotni sistem kvalifikacij, ki kvalifikacije razvršča v ravni, ki se razlikujejo glede na učne izide. Slovensko ogrodje kvalifikacij je bilo sprejeto zato, da bi z njegovo pomočjo dosegli transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so:

  • podpreti vseživljenjsko učenje;
  • povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter
  • izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

Poklicne kvalifikacije pa niso urejene le na državni ravni, pač pa tudi na ravni Evropske Unije. Tudi na ravni evropske unije so poklicne kvalifikacije razvrščene v ogrodje kvalifikacij, ki ga imenujemo Evropsko ogrodje kvalifikacij ali na kratko (EOK). Gre za skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Omenjeno ogrodje ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje.

Evropski sistem kvalifikacij povezuje poklicne kvalifikacije na nacionalni ravni s skupno referenčno točko – to je s svojimi osmimi referenčnimi ravnmi, ki obsegajo celoten razpon kvalifikacij, od osnovne (raven 1, npr. izkaz o opravljeni osnovni šoli) do visoke (raven 8, npr. doktorat). Vseh osem ravni je natančno opisanih glede na učne izide, ki so opredeljeni kot ugotovitev o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega procesa zna, razume in kaj je sposoben opraviti. Učni izidi so razvrščeni v tri kategorije – znanje, spretnosti in kompetence – in omogočajo primerjavo med različnimi državami in institucijami.

Kje lahko nabor dodatnih poklicnih kvalifikacij najdemo?

Dodatne poklicne kvalifikacije lahko enostavno in hitro najdemo v SOK. Slovensko ogrodje kvalifikacij omogoča vpogled v vse posamezne kvalifikacije, to je izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj ter spretnosti. Tako povečujemo transparentnost sistema poklicnih kvalifikacij v državi, vse to pa koristi predvsem različnim uporabnikom: udeležencem izobraževanja na vseh ravneh sistema, zaposlenim, delodajalcem, izobraževalnim institucijam, strokovnim komisijam, poklicnim svetovalcem in drugim.

Kvalifikacije so v registru SOK tudi natančno opisane, opisi pa so usklajeni z evropskim ogrodjem kvalifikacij, s katerim je register kvalifikacij SOK povezan. S pomočjo obeh registrov so opisi posameznih slovenskih kvalifikacij dostopni uporabnikom vseh držav EU, prav tako pa so opisi posameznih kvalifikacij iz različnih evropskih držav dostopni slovenskim državljanom. Nabor poklicnih kvalifikacij, ki jih lahko posameznik pridobi, se posledično poveča.

Kaj moram storiti, da pridobim dodatno poklicno kvalifikacijo?

Kot že omenjeno zgoraj, izvajalec dodatnih poklicnih kvalifikacij je Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Za pridobitev želene poklicne kvalifikacije se mora posameznik po prijavi udeležiti predavanj in vaj, ki jih izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki. Na predavanjih in vajah obdelamo tematiko, ki jo kandidat potrebuje za uspešno opravljen izpit, seveda pa ne izpustimo niti aktualnih problemov, ki se določene tematike dotikajo. Vsa predavanja in vaje so praktično naravnane, predavatelji pa so kandidatom ves čas na voljo za vsa vprašanja. Po končanih predavanjih in vajah se mora kandidat udeležiti še izpita, ki je navadno sestavljen iz pisnega in ustnega dela – najprej se izvede pisni del, po uspešno opravljenem pisnem, pa kandidat pristopi še na ustni del izpita. Kandidati z uspešno opravljenim izpitom, ki ga določa posamezna dodatna kvalifikacija, pridobijo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se izdaja v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici (Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 28/16).