Pošlji povpraševanje

Pestra ponudba različne pravne literature v naši spletni knjigarni

Knjige o stvarnem pravu

Kljub velikemu številu informacij, ki jih lahko dan danes najdemo na spletu, so pravne knjige še zmeraj prava zakladnica znanja, ki ga potrebujejo vsi, ki se s pravnim področjem ukvarjajo. Knjigarna Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. je ena izmed največjih pravnih knjigarn v državi. Pri nas lahko naročite najrazličnejše pravne knjige – vse od zakonov in predpisov, pa tudi drugih teoretičnih pravnih knjig. S pomočjo pravne literature, ki jo lahko najdete v naši knjigarni, boste poglobili in razširili svoje znanje prava na področjih v katerih delujete ali vas zanimajo. Knjigarno radi obiskujejo pravniki, ki delujejo v različnih poklicih, tudi pravosodju. Seveda pa knjigarna predstavlja pravo zakladnico znanja za vse študente prava, ki se s tako obširno materijo srečujejo prvič. Prav zato smo v knjigarni zanje pripravili knjigo z naslovom Kako študirati pravo, ki jim bo s praktičnimi napotki pomagala do odličnih rezultatov med študijem.


Temeljni zakon, ki ureja stvarno pravo je Stvarnopravni Zakonik (SPZ)

Ena izmed zelo iskanih knjig v naši knjigarni je tudi Stvarnopravni zakonik (SPZ). Stvarno pravo uvrščamo med civilno pravo, ureja pa pravice na stvari. Drugače povedano, stvarno pravo ureja razmerja med ljudmi glede na stvar in s tem premoženjska razmerja med posamezniki. Najbolj tipična stvarna pravica je lastninska pravica, poznamo pa tudi druge:

  • zastavna pravica – dolg, zavarovan z možnostjo prodaje zastavljene nepremičnine;
  • zemljiški dolg – zastavna pravica, ustanovljena neodvisno od obstoja terjatve za katero je bila prvotno ustvarjena;
  • služnosti – opustitvene obveznosti lastnika nepremičnine do nekoga drugega (mora nekaj dovoliti, trpeti, nič pa mu ni potrebno samemu storiti);
  • pravica stvarnega bremena – dajatvena oziroma storitvena obveznost lastnika nepremičnine do nekoga drugega (lastnik mora nekaj storiti);
  • stavbna pravica – pravica graditi in imeti stavbo na nepremičnini druge osebe;
  • etažna lastnina – lastnina na posameznem delu zgradbe in solastnina skupnih delov.

Bistvena razlika med stvarnimi in obligacijskimi pravicami je v tem, da stvarna pravica deluje erga omnes oziroma proti vsakomur, medtem ko obligacijska pravica deluje inter partes oziroma med strankama. Poleg tega so stvarne pravice omejene (poznamo jih omejeno število), obligacijskih pa je neomejeno število in nastajajo z razvojem področja obligacijskega prava. Stvarno pravo je klasična pravna panoga. Obstajala je že v času Rimskega cesarstva. Ljudje so stvarno pravo skoraj nujno potrebovali, saj so s pomočjo njegovih pravnih norm varovali lastnino na človeku najpomembnejših rečeh (res mancipi - živina, hiša, poljedelske površine), brez katerih družina ni mogla preživeti. Pravni promet teh res mancipi je bil bistveno bolj tog kot z ostalimi stvarmi, ki za življenje niso bile esencialnega pomena (res nec mancipi). Ta način razmišljanja se je prenesel tudi v pravo, kot ga poznamo danes. Pri prometu z nepremičninami namreč skoraj zmeraj posegamo po obličnih pravnih poslih, medtem ko pogodbe pri prenosu lastninske pravice na premičnini nujno ne potrebujejo pisne oblike.  

Temeljni predpis, na katerem temelji stvarno pravo v Republiki Sloveniji je Stvarnopravni zakonik oziroma SPZ. Stvarnopravni zakonik bil sprejet leta 2003, pred njim pa so to področje urejali drugi zakoni. Med drugim na primer Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih iz leta 1980, poleg tega pa smo na našem področju še vedno uporabljali nekatera pravila avstrijskega Občnega državljanskega zakonika (ODZ) iz leta 1811. Novi zakonik je temeljito posegel zlasti na področje nepremičninskega prava, kjer je ponovno uveljavil klasično stvarnopravno načelo povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit). Glede prenosa lastninske in drugih stvarnih pravic je jasno uzakonil načelo dvostopenjskosti zavezovalnega in razpolagalnega pravnega posla ter načelo kavzalnosti glede odnosa med obema pravnima posloma.

Knjiga Uvod v stvarno pravo podaja odgovore na številna vprašanja

Kniga - Uvod v stvarno pravoV naši knjigarni pa je sedaj izšla tudi knjiga z naslovom Uvod v stvarno pravo. Lahko bi rekli, da gre za nadgradnjo Uvodnih pojasnil k SPZ iz let 2004 in 2010. Njihov temeljni namen je bil predstaviti takratno stvarnopravno kodifikacijo in izpostaviti novosti, ki so v zakonodajo implementirane. Struktura knjige Uvod v stvarno pravo pa je nekoliko drugačna. Avtor podaja razmeroma kratko, a hkrati celovito in jasno predstavitev našega stvarnega prava. V knjigi se posveti tako zakonodaji kot tudi praktičnemu vidiku stvarnega prava. Knjiga jee nekakšen mali učbenik stvarnega prava, v katerem avtor enostavno, bralcu prijazno obravnava temeljne stvarnopravne institute. Za razliko od obsežnejših del na področju stvarnega prava se avtor ne spušča v teoretična razglabljanja in tudi ne podaja veliko primerjalnopravnih pripomb.

Knjiga je namenjena tako študentom, da si pridobijo osnovno poznavanje stvarnega prava, ki ga potem lahko poglobijo s študijem obsežnejših del, pogosto navedenih v opombah, kot tudi pravnikom v praksi. Pravniki bodo verjetno še posebej navdušeni nad sodno prakso, ki je zbrana po posameznih poglavjih, znotraj poglavij pa po določbah SPZ. V množici sodnih odločb, izdanih po uveljavitvi Stvarnopravnega zakonika, so bile skrbno izbrane najpomembnejše sodbe. Praviloma niso citirana jedra, temveč najbolj relevantni deli obrazložitev. V knjigi so obravnavane in komentirane tudi vse spremembe, ki jih je prinesla marca 2020 sprejeta novela SPZ-B.

Knjigo lahko sedaj naročite tudi v spletni knjigarni uradnega lista, kjer lahko do nje dostopate že z nekaj kliki, mi pa jo bomo skrbno zapakirali in pripravili za na pot.