Kaj je Uredba o upravnem poslovanju in kaj ureja?

Uredba o upravnem poslovanju predstavlja akt na katerem temelji delovanje organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblasti, ki ureja njihova razmerja do uporabnikov storitev ter poslovanje med različnimi organi in poslovanje znotraj organov. Določbe Uredbe o upravnem poslovanju v ospredje postavljajo uporabnika in tako predstavljajo temelj moderne državne in lokalne samouprave. Pravila o upravljanju z dokumentarnim gradivom predstavljajo hrbtenico delovanja vsakega uspešnega organa. Podobno velja za pravila, ki zadevajo uradne zgradbe, prostore, opremo in zagotavljanje varnosti oseb.

Omeniti je potrebno tudi, da Uredba o upravnem poslovanju predstavlja ključni izvršilni predpis za podzakonsko urejanje pravil splošnega upravnega postopka, ki se nanašajo na odpravo krajevne pristojnosti, določanje vlog, ki se vlagajo brez varnega elektronskega podpisa, obvezno pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc ter izvajanje upravnih overitev.

Uredba o upravnem poslovanju v upravno poslovanje vnaša veliko novosti

Seveda je Uredba o upravnem poslovanju, kot vsak nov pravni akt, v omenjeno področje pripeljala veliko novosti. Ob spremembah, ki so očitne navzven, so še pomembnejše spremembe posameznih pravil, ki drugače kot pred spremembo urejajo pravila zakonitega poslovanja.

upravno poslovanje

V uvodnih pojasnilih k Uredbi o upravnem poslovanju so avtorji podrobno opisali temeljna pravila dolžnega poslovanja organov ter izpostavljajo novosti in spremembe, ki jih uredba prinaša. S tem so konkretno nadgradili uvodna pojasnila, k prej veljavni Uredbi o upravnem poslovanju, ki je nastala v letu 2008. Z natančnim in obsežnim prikazom upravnega poslovanja in drugih pravil uredbe so avtorji uspeli uvodna pojasnila izjemno dobro konkretizirati, le-ta pa tako presegajo običajna uvodna pojasnila k predpisom, ki praviloma le na splošni in načelni ravni prikazujejo uveljavljena pravna razmerja. Uredba o upravnem poslovanju s pojasnili bo tako v veliko pomoč organom, da bodo poslovanje lažje prilagodili novim in spremenjenim normativnim zahtevam, organom, ki izvajajo nadzor, v pomoč pa bodo tudi zunanjim uporabnikom upravnih storitev za lažje razumevanje načina delovanja in upravnega poslovanja organov.

Področje mednarodnega zasebnega prava EU je vse bolj prepleteno

Dan danes pa je zaradi vse večje integracije Evropske Unije zelo zanimivo in pestro področje tudi področje prava EU. Gre za področje, na katerem se prepleta mnogo predpisov in pravnih aktov, ki so med seboj tesno prepleteni in skupaj tvorijo celoto. Prav zato je izjemnega pomena, da jih posameznik, ki je vpleten v področje prava EU dobro pozna. Med pravno literaturo, ki se skriva na naših policah pa je trenutno še posebej aktualna pravna knjiga Mednarodno zasebno pravo EU avtorjev dr. Martine Repas, dr. Vesne Rijavec, dr. Rajka Kneza, dr. Suzane Kraljič‡, dr. Tomaža Keresteša, dr. Tjaše Ivanc, dr. Jorga Sladič in dr. Andreja Ekarta. Gre za prvi celovit, sistematičen in poglobljen opis zelo dinamične in še vedno razvijajoče se zakonodaje Mednarodnega zasebnega prava Evropske unije. Posledično knjiga zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

pravna literatura - Mednarodno zasebno pravo EU

Knjiga je zaradi izjemno širokega področja, ki ga opisuje namenjena številnemu občinstvu: odvetnikom, sodnikom, notarjem, pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu, akademski sferi in tudi študentom prava, ki jo bodo lahko uporabljali pri znanstvenoraziskovalnem delu, v praksi in pri študiju.

Prodaja knjig pa se ne omejuje zgolj na omenjeni pravni knjigi

Na virtualnih knjižnih policah Uradnega lista pa lahko najdete tudi druge pravne knjige, ki so preko spleta enostavno dostopne. Za dodatne informacije in vprašanja o Uredbi o upravnem poslovanju ali o drugih pravnih knjigah, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.