Kaj so pogodbe FIDIC, kako so nastale in kdo jih uporablja?

Verjetno je vsak, ki se je znašel na področju gradenj ali pa se ukvarja z gradbeno zakonodajo, slišal za pogodbe FIDIC. Kljub temu, pa se veliko ljudi sprašuje, kaj to pravzaprav je? Kratica FIDIC označuje Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils oziroma kot bi to prevedli v slovenščino Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. Prav ta zveza je že leta 1979 izdelala prvo zbirko Mednarodnih vzorcev za izdelavo sporazumov med naročniki in svetovalci, ki so bili združeni v mednarodni zvezi svetovalnih inženirjev. Šlo je za pogodbe oziroma sporazume za izvedbo naročila pri izdelavi pred investicijskih študij, nato za izvedbo projektiranja in izvedbo nadzora in nato še za najem projektnega managementa.

Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC

Ker je bila uveljavitev teh vzorcev pogodb zelo uspešna, je FIDIC oziroma njegove komisije ob koncu 70 let prejšnjega stoletja objavil še usklajene standardne vzorce pogodb, in sicer:

 1. Knjiga (imenovana tudi rdeča knjiga), ki vsebuje pogoje gradbenih pogodb, in sicer:
 • Splošne pogoje
 • Navodila za izdelavo posebnih pogojev
 • Ponudbeno pismo
 • Pogodbeni sporazum
 • Sporazum o reševanju sporov
 1. Knjiga (imenovana tudi srebrna knjiga) vsebuje pogoje pogodb za dobavo inženirske in gradbene storitve (DIGIS), z enakimi sestavnimi deli kot so v rdeči knjigi (splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov)

III. Knjiga (imenovana tudi zelena knjiga) vsebuje obrazce za obliko pogodb, in sicer:

 • Sporazum o naročilu (ponudba, sprejem ponudbe in dodatek z glavnimi podatki o poslu)
 • Splošne pogoje za pogodbo
 • Pravila za reševanje sporov
 • Navodila

Veliki gradbenopravni priročnikSplošna določila pogodb FIDIC v Republiki Sloveniji veljajo že več kot 30 let. Vendar je v zadnjih letih obvezna uporaba FIDIC pogodb pri nas postala aktualna predvsem pri infrastrukturnih projektih, projektih investiranih s sredstvi Evropske unije, javnih naročilih, … Tako morajo FIDIC pogodbe poznati vsi vpleteni oziroma udeleženi v procesu graditve objektov in vodenja investicij (naročniki – investitorji, inženirji, projektanti, izvajalci, delovodje, …).

Določila FIDIC je potrebno izvajati striktno in v skladu s kogentnimi predpisi. Kljub temu pa je potrebno biti pozoren, da se omenjena določila izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo. Ker se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. zavedamo, da je področje FIDIC pogodb nekoliko nepregledno, smo se odločili, da posameznikom ponudimo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja pogodb FIDIC.

S pomočjo spletnih dogodkov do dodatne poklicne kvalifikacije

FIDIC izobraževanje bomo izvedli preko številnih spletnih dogodkov, saj je v luči epidemije to edina odgovorna rešitev. V okviru spletnih dogodkov bomo izvedli zanimiva predavanja, na katerih bodo posamezniki pridobili številna znanja, ki jih pri delu s FIDIC pogodbami potrebujejo. Na FIDIC seminarjih bodo predavali strokovnjaki, ki se spoznajo na aktualna vprašanja in znajo nanje tudi natančno in razumljivo odgovoriti. V sklopu spletnih dogodkov se boste podučili o različnih aspektih FIDIC pogodb in našli odgovore na vprašanja, ki to področje spremljajo.

Na strokovnem usposabljanju boste podrobno spoznali celotno delovanje in izvajanje projektov po pogodbah FIDIC, od pravic in obveznosti izvajalca, naročnika in inženirja. Jasno bomo razdelali tudi postavljanje pravilnih zahtevkov, predlaganje sprememb do pravilnega odločanja o zahtevkih in reševanja ter uporabo vseh posebnosti pogodb FIDIC glede na slovensko gradbeno zakonodajo. Seveda se bomo posebej posvetili tudi vprašanjem o tem, kako ravnati v nepredvidenih okoliščinah, pri dodatnih delih ali povečanih količinah izvedbe del, nekaj besed pa bomo namenili tudi vodenju gradbenega projekta po RDEČI in RUMENI knjigi FIDIC.

FIDIC izobraževanje bo potekalo v obliki webinarjev

Spletni dogodki bodo potekali v obliki webinarja v razponu 32 ur. Online seminarji bodo tako izvedeni varno, možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije pa je kandidatom na voljo kljub epidemiji in omejitvam, ki jih le-ta prinaša. Po zaključku FIDIC izobraževanja bo lahko kandidat ob zadostni prisotnosti na FIDIC seminarjih pristopil k izpitu. Izpit bo sestavljen iz pisnega in ustnega dela, pri čemer bo pisni del (zaradi varnosti v trenutnih okoliščinah) potekal elektronsko, ustni del pa v živo pred tričlansko komisijo.

FIDIC seminar

Kandidate po uspešno opravljenem izpitu čaka nov naziv

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo gradbenih pogodb FIDIC, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16). Za vse imetnike potrdila bomo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. pripravili tudi podpisno značko, ki jo bodo lahko uporabljali v podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

Z pridobitvijo dodatne poklicne kvalifikacije bo posameznik poglobil svoje znanje z omenjenega področja in si tako omogočil tudi možnost prekvalifikacije. Verjetno se vsi zavedamo, da prekvalifikacije dandanes ni zelo enostavno izvesti, sploh pa na področje pogodb FIDIC, kjer so potrebna specifična znanja in veščine. S spletnimi dogodki bomo posameznikom zagotovili veliko mero znanja, naučili pa jih bomo tudi, kako ta znanja uporabiti v praksi.