Pošlji povpraševanje

Nov družinski zakonik podaja odgovore na številne dileme

Polemika o družinskem zakoniku je bila že pred leti dokaj pereča, vendar je bil na referendumu družinski zakonik sprva zavrnjen. Nov družinski zakonik je pričel veljati 15. 4. 2017. Novosti, ki jih prinaša so bile sprejete s cilji posodobitve družinsko pravne zakonodaje, izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih in zagotovitev učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka, izboljšanje pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih ter nenazadnje, poenotenja postopkov glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok.

Družinski zakonik razširja definicijo družine in na novo ureja varstvo otrok

Pojem družine je v družinskem zakoniku veliko bolj široko zastavljen, kot je bil pred izdajo novega zakonika. Družina je, v skladu z novim zakonom, življenjska skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, ki ni njegov starš ali posvojitelj, pod pogojema, da v skupnosti vlada individualni odnos skrbi odrasle osebe za otroka in da gredo po zakonu odrasli osebi v razmerju do otroka določene obveznosti in pravice, ki jih imajo sicer starši v okviru starševske skrbi.

Družinski zakonik spreminja tudi varstvo otrok. Po novem zakonu ima sodišče pristojnost, da o skupni vzgoji in varstvu odloči tudi brez soglasja oziroma sporazuma staršev. Po prej veljavni zakonodaji je bilo mogoče otroka zaupati v skupno varstvo in vzgojo samo na podlagi sporazuma med staršema, Družinski zakonik pa odločitev o skupnem varstvu in vzgoji nad otrokom prepušča sodišču, če sodišče ugotovi, da je takšna odločitev v največjo otrokovo korist.

nov družinski zakonik

Nov Družinski zakonik veliko prosojnosti iz CSD prenaša na sodišča

Prav tako je izjemno pomembna novost, da lahko starša za primer svoje smrti ali trajnejše nezmožnosti opravljanja starševskih dolžnosti imenujeta osebo, ki ji se otrok zaupa v varstvo in vzgojo, sorodnika, ki se mu podeli starševska skrb, posvojitelja ali skrbnika. Veljavnost volje, ki jo starša izjavita v naprej, se bo presojala enako, kot se presoja veljavnost oporoke. Prav tako družinski zakonik po novem več ne predvideva soglasja Centra za socialno delo (CSD) v primeru pravnih poslov, pri katerih otroka zastopajo njegovi starši. Soglasje CSD bo potrebno le v primerih, ko bo sodišče omejilo starševsko skrb in tudi v primeru, ko bo otrok postavljen pod skrbništvo.

Z uveljavitvijo Družinskega zakonika se je zgodil prenos pristojnosti odločanja iz centrov za socialno delo na sodišča. Sedaj okrožna sodišča odločajo o posvojitvah, rejništvu ter o vseh ukrepih za varstvo koristi otroka, ki so nujni ukrepi, začasne odredbe in ukrepi trajnejšega značaja.

Družinski zakonik dopušča tudi možnost sklenitve predporočne pogodbe

Nov družinski zakonik ureja tudi premoženjska razmerja, ki v družinskem pravu zelo velikokrat predstavljajo predmet spora. Največja novost, ki jo nov družinski zakonik na področju premoženjskih razmerij prinaša, je ta, da lahko zakonca sedaj lahko uredita premoženjske zadeve s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (le-to poznamo tudi pod imenom predporočna pogodba ali celo ženitna pogodba). Enako lahko svoja premoženjska razmerja uredita tudi zunaj zakonska partnerja.  Vsebina premoženjskega režima bo tako urejena s pogodbo in ne več z zakonom. V kolikor pa se partnerja ne odločita za podpis predporočne pogodbe, se bo njuno premoženje še zmeraj urejalo v skladu z zakonskimi pravili. Predporočna pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa in se vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga vodi Notarska zbornica. Ob tem bosta lahko zakonca, ki skupnih otrok nimata, lahko svojo zakonsko zvezo razvezala kar pri notarju v obliki notarske listine, kar bo poenostavilo postopek razveze, predvsem pa bo po novem postopek razveze zakonske zveze hitrejši.

družinski zakonik s komentarjem

Komentar družinskega zakonika podrobneje razlaga zakonske določbe

Komentar družinskega zakonika v uvodnih pojasnilih, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Tako Družinski zakonik kot tudi Komentar družinskega zakonika lahko naročite v knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., obe pravni knjigi, pa sta vam na boljo tudi preko spletne knjigarne.