Pošlji povpraševanje

Pestra ponudba kazenskopravne literature v naši knjigarni

Knjige o kazenskem pravu

Kazensko pravo predstavlja celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije zanje. Da so procesi v kazenskem pravu transparentni in v skladu s pravnimi normami, je potrebno upoštevati številna načela, med katerimi lahko izpostavimo predvsem:

  • načelo človekovega dostojanstva in humanosti,
  • načelo legitimnosti in omejenosti represije samo na nujne primere (prisila se lahko uporabi le kot skrajno sredstvo – ultima ratio),
  • načelo zakonitosti, ki ga sestavljajo podnačela Nullum crimen nulla poena sine lege paevia; Nullum crimen sine lege certa, Nullum crimen sine lege stricta, Nullum crimen sine lege scripta),
  • načelo subjektivne ali krivdne odgovornosti ter
  • načelo sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo.

Kakšna je razlika med splošnim in posebnim delom kazenskega prava?

Kazensko pravo lahko v Republiki Sloveniji razdelimo na splošni in na posebni del. Predmet splošnega dela so načela kazenskega prava in vsa tista pravna pravila, ki se nanašajo na zasnovo in skupne značilnosti vseh kaznivih dejanj, na splošne prvine in predpostavke kazenske odgovornosti in na sistem kazenskih sankcij. Posebni del pa zajema opise kaznivih dejanj, ki so razvrščena po različnih skupinah.

V kazenskem postopku sodišče odloča o kazenski odgovornosti obdolženca za kaznivo dejanje, katerega je obdolžen, o kazenski sankciji, lahko pa tudi o premoženjskopravnem zahtevku. Obdolženec si ima pravico izbrati zagovornika, v kolikor si ga ne izbere ali si ga ne more privoščiti, mi ga mora zagotoviti sodišče. Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, da ima pravico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov zakoniti zastopnik, zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik.

Kazensko pravo mora biti natančno in dosledno urejeno s predpisi

Kazensko pravo je izjemno zapleteno pravno področje, ki lahko posega tudi v najbolj temeljne in najbolj osebne pravice vsakega posameznika. Prav zato je nujno, da so vse kazenskopravne norme do potankosti urejene in natančno opredeljene. Za to sta pri nas poskrbela dva zakona – Kazenski zakonik (KZ-1) in Zakon o kazenskem postopku (ZKP). Prvi opisuje kazniva dejanja, njihove znake in sankcije zanje, opredeljuje pa tudi načela, ki jih je v kazenskem pravu potrebno upoštevati. Na drugi strani Zakon o kazenskem postopku ne opredeljuje kaznivih dejanj, pač pa natančno opredeljuje norme in institute, ki jih je v kazenskem postopku potrebno upoštevati. Oba zakona sta za kazensko pravo izjemno pomembna in skupaj predstavljata celoto. Tako KZ-1 kot tudi ZKP lahko naročite v naši knjigarni, kjer sta vam knjigi na voljo že samo z nekaj kliki, mi pa bomo knjige skrbno zapakirali in vam jih poslali na želen naslov.

Noveli KZ-1F in KZ-1G sta že na voljo v naši spletni knjigarni

Knjiga o kazenskem zakoniku KZ-1V knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. smo za vas pripravili dve noveli KZ-1 - KZ-1F in KZ-1G. Za obe je značilno, da nista nastali v postopku priprave sprememb na Ministrstvu za pravosodje, pač pa je bil predlagatelj v prvem primeru skupina poslancev, v drugem primeru pa Državni svet. Ker sta obrazložitvi obeh novel skromni, se uvodna pojasnila ne omejijo na jedrnato povzemanje sprememb, temveč prinašajo tudi kritični razmislek o vprašanjih, ki jih noveli odpirata.

Novela KZ-1F obsega v ureditev zastaranja pri spolnih kaznivih dejanjih ter zahteva temeljitejši razmislek o nasprotujočih si ciljih, ki jih je treba pri ureditvi zastaranja upoštevati. Posebno mesto pa je potrebno nameniti tudi žrtvam kaznivih dejanj, saj v zvezi z njimi raziskave kažejo, da niso enotni in da bi zahtevali diferencirano (prožnejšo) obravnavo tudi znotraj kazenskopravnega sistema. V uvodnih pojasnilih najdemo tudi vprašanje o posebnosti kazenskih postopkov, ki potekajo z velikim časovnim zamikom po dejanju, prav tako pa so obravnavane razlike med točkovnim podaljšanjem zastaralnih rokov (slovenska rešitev) in drugimi rešitvami, znanimi iz primerjalnega prava. Na koncu je obravnavano vprašanje časovne veljavnosti podaljšanih zastaralnih rokov.

Na drugi strani novela KZ-1G prinaša bistveno povišanje zagroženih kazni pri nekaterih oblikah kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ki je podprto z argumentom negativne generalne prevencije (povišanje kazni naj bi storilce odvrnilo od izvrševanja teh kaznivih dejanj). Uvodna pojasnila med drugim naslovijo vprašanje korelacije med povišanjem zagroženih kazni in generalnopreventivnimi učinki ter v obrazložitvi novele KZ-1G prepoznajo težnjo ponuditi preproste odgovore na kompleksna družbena vprašanja.

V naši spletni knjigarni lahko naročite tudi druge knjige kazenskega prava

V naši spletni knjigarni pa vam ponujamo tudi druge pravne knjige s področja kazenskega prava ter drugih pravnih področij. Zelo iskan je na primer Zakon o kazenskem postopku, študentje pa pogosto posegajo po knjigi Kazensko pravo na katero imajo študentje 40% popusta. Vsekakor je v naši spletni knjigarni zelo iskan tudi Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), ki podaja odgovore na številna vprašanja, ki se v sferi kazenskega prava pojavljajo.

Komentar kazenskega zakonika