Pošlji povpraševanje

Gradbena zakonodaja se z uvedbo novega zakona nekoliko spreminja

Gradbena zakonodaja je zelo široko in dokaj zapleteno področje, ki jo v Republiki Sloveniji urejajo različnimi pravnimi akti, vsekakor pa temelj pravne ureditve predstavlja novi gradbeni zakon (GZ), ki se je začel uporabljati 1. junija 2018 in nadomešča Zakon o graditvi objektov ter tako predstavlja nadgradnjo že obstoječega sistema gradbene zakonodaje v Republiki Sloveniji. Gre za zakon, ki na gradbeno področje uvaja mnogo sprememb, ki bodo korenito spremenile graditev objektov. Sprememba gradbene zakonodaje se osredotoča predvsem na pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo sedaj nekoliko olajšano, integracijo postopkov med graditvijo objektov, ker pa so si javni interesi v prostoru velikokrat nasprotni, nova gradbena zakonodaja med drugim prinaša tudi mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve, bo mnenje podajala novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom kot posvetovalnim organom okoljskega ministrstva. Poleg tega pa Novi gradbeni zakon (GZ) uvaja tudi številne druge novosti:

  • Soglasja se v novi gradbeni zakonodaji imenujejo mnenja in so podlaga za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
  • Zakon uvaja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Gre za to, da je obseg objektov razširjen tudi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti.
  • Zakon uvaja tudi novo obvezno fazo prijave gradnje s katero omogoča preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb.
  • Z uvedbo nove gradbene zakonodaje se delno spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja, postopek izdaje uporabnega dovoljenja pa se, upoštevajoč načelo krepitve odgovornosti udeležencev pri graditvi, bistveno poenostavlja.
  • Uvajajo se dopustna manjša odstopanja med gradnjo, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, poleg tega zakon v prehodnih določbah uvaja več možnosti legalizacije objektov, med drugim tudi legalizacijo objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1. januarjem 1998.
gradbeno dovoljenje

Gradbena zakonodaja je izjemno obširna in zato manj pregledna

Gradbeno zakonodajo Republike Slovenije sestavlja veliko zakonov in predpisov, ki jih dopolnjuje še obširna sodna praksa. V množici določb se lahko posameznik tako hitro izgubi ali določeno pravno normo interpretira narobe. Ker gradbeno zakonodajo sestavlja izjemno pester nabor predpisov in pravnih aktovki, ki jih morajo poznati vsi udeleženci pri graditvi, in sicer tako investitorji, gradbeni izvajalci in projektanti kot nadzorniki bo poleg novega gradbenega zakona (GZ) v gradbeni zakonodaji Republike Slovenije izjemno uporaben tudi Veliki gradbenopravni priročnik, ki bo izšel letos septembra. Veliki gradbenopravni priročnik je namenjen vsem pravnim in fizičnim osebam, ki so kakorkoli vpete v proces gradnje. Veliki gradbenopravni priročnik praktično podaja in podrobno opisuje vse pravne institute, ki jih morajo udeleženci pri tem poznati. Napisan je v razumljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikom, saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim namenjeni. Priročnik prav tako lepo opiše vse faze gradnje objektov od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi.

Obe knjigi je mogoče kupiti tudi v spletni knjigarni Uradnega lista

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, kako zelo pomembno je, da so pravne knjige hitro in enostavno dostopne, zato v naši knjigarni ponujamo tudi novi gradbeni zakon (GZ), ki bo razjasnil marsikatero dilemo, ki se v praksi pojavlja. Od septembra dalje pa bo na naših policah dosegljiv tudi Veliki gradbenopravni priročnik, ki bo še bolje razdelal vprašanja in pomagal posameznikom poiskati odgovore na njihova vprašanja.

nova gradbena zakonodaja