Definicija javnega naročanja in udeleženi subjekti

Javno naročanje predstavlja postopek, ki ga naročniki opravljajo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnega naročanja so zavezani tako neposredni kot tudi posredni uporabniki državnega proračuna in proračunov lokalnih samouprav. Preko javnega naročanja se dan danes porabi približno polovica državnega proračuna. Ocenjeno je tudi, da se v postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12% bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

Javno naročanje lahko razdelimo v različne faze

Faz postopka javnega naročanja je več. Vse se začne z izdajo javnega naročila. Postopek traja vse od trenutka, ko pri naročitelju nastopi potreba po določenem blagu oz. storitvi pa vse dokler izvajalec ni izbran. Med naročnike v postopkih javnega naročanja lahko štejemo vse posredne in neposredne uporabnike državnega in lokalnih proračunov, med ponudnike pa vse pravne ali fizicne osebe, registrirane za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Spremembe zakonodaje javnega naročanja so številne

Področje javnega naročanja je bilo v Sloveniji v zadnjih letih podvrženo številnim spremembam. Tako je v okviru sprememb pričel veljati tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja v svoji novi različici - ZPVPJN-B. Prav tako postopke javnega naročanja po novem ureja tudi Uredba o zelenem javnem naročanju. Približuje pa se tudi datum pričetka elektronskega javnega naročanja.

in-house javna naročilafaze postopka javnega naročanja

Na dnevih prakse javnih naročil bomo udeležence seznanili s podrobnostmi slovenske zakonodaje

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o., za vas pripravljamo dogodek Dneve prakse javnih naročil. V osredju razprave bo prav uporaba vseh omenjenih novosti v praksi. Na Dnevih prakse javnih naročil bodo sodelovali strokovnjaki, ki se na spremembe dobro spoznajo in jih bodo odlično predstavili tudi v praksi. Velik poudarek bo dan primerom iz prakse ter vprašanjem udeležencev ter reševanju konkretnih dilem, s katerimi so se ti srečali pri izvajanju svojih delovnih nalog.

Dogodek je namenjen ponudnikom v postopkih javnega naročanja, naročnikom v postopkih javnega naročanja, strokovnjakom, ki so odgovorni za pripravo ponudb oz. za vodenje postopkov javnega naročanja, članom strokovnih komisij pri naročnikih, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij, pa tudi vsem drugim, ki aktivno in po strokovni plati pripomorejo k razvoju prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Med drugim bomo na dnevih javnega naročanja predstavili bistvene novosti zadnjega leta, ki so kakorkoli povezane s pravom javnih naročil. Povedali bomo, kako omenjene novosti najbolj učinkovito in najenostavneje vključiti v izvajanje javnih naročil ter kako prilagoditi razpisane dokumentacije ter ravnanje ponudnikov pri oddaji ponudb, da bo povsem skladno z vsemi novosti ter katere so največje dileme, ki jih novosti s seboj prinašajo, vključno z odgovori nanje. Poleg navedenega bo govora tudi o in-house javnih naročilih.

Posvetili se bomo tudi postopku skupnega javnega naročanja

Poseben del predavanj bomo namenili različnim fazam priprave javnega naročila, predvsem tistim, ki se nanašajo na skupno javno naročanje, na določbe v zvezi s podizvajalci in konzorcijem v razpisni dokumentaciji ter na oblikovanje meril v razpisni dokumentaciji. Posebna sekcija bo nadalje namenjena naročilom, za katera se ZJN-3 ne uporablja v celoti. Med slednje sodijo evidenčna naročila, socialne in druge posebne storitve ter in-house javna naročila. Pomemben poudarek pa bo tudi na pogodbah o izvedbi javnega naročila, za katere spremembe pogodbe ni potrebno izvesti novega postopka javnega naročanja ter posebnosti v zvezi z okvirnim sporazumom.

V primeru dodatnih vprašanj o javnem naročanju in o Dnevih prakse javnih naročil, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na vprašanja, ki se vam pred prijavo na program še porajajo. Več nahttps://www.uradni-list.si/