Pošlji povpraševanje

Portal javnih naročil – kaj je to in kdo ga uporablja?

Portal javnih naročil je dan danes že dobro poznan vsakomur, ki se pogosteje srečuje z javnimi naročili in javnimi razpisi. Vendar – kaj javna naročila sploh so in kako se sprejemajo odločitve glede javnih naročil? O vsem tem v vsebini spodaj.


Kaj so javna naročila in kdo je k njim zavezan?

Javna naročila so pravzaprav pogodbe, ki jih subjekti gospodarskega prava sklepajo med seboj. Gre za odplačne pogodbe med enim ali več gospodarskimi subjekti  ter enim ali več naročniki, predmet vseh teh pogodb pa so storitve, izdelki ali gradnja.


Portal javnih naročil


Javna naročila – portal naročnikom omogoča iskanje najcenejše ponudbe

K javnim naročilom so določeni subjekti zavezani in jih morajo tako pred nakupom izdelka, storitve ali gradnje izvesti ter z njihovo pomočjo izbrati najugodnejšega ponudnika. Prav zato pa nujno potrebujejo tudi Portal javnih naročil. V slovenski zakonodaji so zavezanci za javna naročila na portalu organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava, med katere sodijo tudi javni skladi, javne agencije, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge pravne osebe, ki so ustanovljene s posebnim namenom, da zadovoljujejo potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave, in ki so večinsko financirane ali so pod upravljavskim nadzorom državnih ali lokalnih organov oz. drugih oseb javnega prava. Vsi omenjeni subjekti morajo javna naročila in javne razpise objaviti na Portalu javnih naročil. Samo z objavo javnih naročil na portalu se namreč lahko zagotovi potrebna transparentnost postopka.


Na drugi strani so lahko izvajalci javnih naročil vse pravne pa tudi fizične osebe – vsi ti pa navadno tudi vestno spremljajo javna naročila na portalu. Poudarimo lahko, da pri javnih naročilih in javnih razpisih tudi ni dovoljeno diskriminirati ponudnikov, ki prihajajo iz drugih držav članic EU, saj velja načelo enakosti tudi pri javnem naročanju.


Javno naročanje in javni razpisi so relativno zapleteno pravno področje, posameznik, ki se s tem področjem ukvarja, pa mora do dobra poznati vse predpise, ki to področje urejajo, seznanjen pa mora biti tudi s Portalom javnih naročil. Krovni zakon, ki področje javnih naročil ureja, je Zakon o javnih naročilih (ZJN-3), sledi pa veliko drugih podzakonskih aktov, ki morajo biti z omenjenim zakonom skladni.


Javna naročila – portal, na katerem najdemo prav vsa

Vsa javna naročila, ki so v Republiki Sloveniji izvedena, morajo biti objavljena na Portalu javnih naročil. Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo. Služi temu, da naročniki nanj neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo in podatke, za katere zakonodaja, ki ureja javno naročanje in javne razpise, določa objavo na Portalu javnih naročil. Poleg tega na portalu zavezanci v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, objavljajo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.


Tak sistem javnega naročanja s Portalom javnih naročil omogoča transparentnost javnega naročanja, ki je za kvalitetno izvedene postopke javnih naroči nuja, na njih pa temelji celotno delovanje Evropske unije. Gospodarski subjekti z brskanjem po Portalu javnih naročil namreč iščejo poslovne priložnosti na slovenskem trgu javnih naročil, na katerem z medsebojnim konkuriranjem zagotavljajo gospodarno rabo javnih sredstev ter učinkovito in uspešno javno naročanje.


Kako lahko UL info Tok pripomore k spremljanju javnih naročil na portalu?

Da bi bila javna naročila na portalu kar se le da ažurno spremljana, smo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. razvili storitev, ki posameznikom pomaga pri spremljanju portala javnih naročil. Storitev, ki smo jo poimenovali UL info Tok, uporabniku ponuja možnost enostavnega obveščanja o javnih naročilih in javnih razpisih. Uporabnik je o javnem naročilu obveščen po e-pošti ali po SMS – odvisno od nastavitev v uporabniških straneh. Uporabnik je s pomočjo omenjene storitve obveščen o vsem kar se z javnimi naročili na portalu dogaja – tudi o odločitvah javnih naročil in javnih razpisov, ko so le te sprejete.


Uporabnikom je poleg javnih naročil na portalu v večini primerov dostopna tudi razpisna dokumentacija, naročnik pa lahko vključi tudi možnost sledenja naročniku.