Pošlji povpraševanje

ZDavP-2 ni edini zakon, ki ureja postopke v davčnem pravu

ZDavP-2 oz. Zakon o davčnem postopku je eden izmed temeljnih zakonov, ki v Republiki Sloveniji urejajo davčno pravo. Poleg ZDavP-2 pa to področje urejajo še Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o davku na dediščine in darila, Zakon od davku na vodna plovila, Zakon o davkih občanov, Zakon o dohodnini in Zakon o davku na dodano vrednost.


Davčno pravo se je s svojimi instituti skozi čas spreminjalo in pri tem predvsem sledilo razvoju gospodarstva in družbe kot take. Seveda pa se razvoj ni ustavil. Davčno pravo se bo z razvojem družbe še naprej spreminjalo, s tem pa se bo nujno razvijala tudi zakonodaja na davčnem področju. Z vse večjim digitalnim razmahom se pričakuje korenitejše spremembe davčnih sistemov, ki se bodo prilagodili novim modelom poslovanja s pomembno spremenjenimi vlogami strank v transakcijah.


Davki so instrument, s katerim država polni proračun in zagotavlja sredstva za lastno delovanje. Država z davki posega tako v položaj posameznika kot fizične osebe, kot tudi v položaj pravnih oseb. Vsak posameznik oz. pravna oseba teži k optimizaciji svojih financ in k davčno ugodnim rešitvam. Lahko bi rekli, da se davčno pravo dan danes dotika prav vseh področij našega življenja. Prav zato je še posebej pomembno, da so norme v ZDavP-2 jasne in transparentne, zakon pa razumljiv.

Kaj je davčni postopek in kako ga ZDavP-2 ureja?

Osrednji postopek, ki ga ZDavP-2 ureja, je vsekakor davčni postopek. Gre za posebni upravni postopek, ki v svoji biti ureja pobiranje davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek ter drugih udeležencev v tem postopku, dotika pa se tudi varovanja podatkov. ZDavP-2 zavezancem za davek na eni strani omogoča učinkovito uveljavljanje njihovih pravic na drugi strani pa tudi možnost popravljanja njihovih morebitnih napak. Poleg tega je z ZDavP-2 Finančni upravi naložena dolžnost, da zavezancem za davek pomaga pri izpolnjevanju njihovih obveznosti in jih o vseh obveznostih tudi ustrezno informira. Po drugi strani pa zakon daje Finančni upravi tudi močna orodja in s tem možnost, da se borijo proti davčnim utajam in drugim nezakonitim praksam. Nenazadnje pa ZDavP-2 omogoča tudi mednarodno izmenjavo informacij in možnost sodelovanja z davčnimi organi drugih držav članic EU.


V ZDav-P-2 lahko najdemo urejeno tudi podpisovanje upravnih aktov ter drugih dokumentov, ki se znajdejo v upravnem postopku. Glede na določbo 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava, zavezancu pa se lahko vroča fizični prepis dokumenta oz. natisnjena kopija, ki ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.


Davčni pravo, predvsem pa davčni postopek, velja za enega izmed najbolj specifičnih postopkov v pravu Republike Slovenije, na tem področju pa so široko prisotni tudi sodni spori. Prepleten je s pestrim naborom zakonodaje, ki jo je potrebno za kvalitetno obvladovanje tega področja dobro poznati.


Davčno pravo pa ni bogato zgolj z zakonodajo, pač pa se na področju davčnega prava prepleta tudi bogata sodna praksa, manjka pa niti znanstvenih razprav in druge davčne prakse. Vse to lahko davčni postopek naredi precej bolj zapleten.

Izdaja knjige: Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2

Prav zato smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili za izdajo knjige z naslovom Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem od 70. do 90. člena ZDavP-2. Gre za monografijo v kateri so povezana znanstvena vprašanja in dileme, ki nastajajo v upravno sodni praksi na davčnem področju v Sloveniji ter primerjalno tudi v Evropski uniji. Knjigo je napisalo devet soavtorjev iz akademskih, sodnih in uradniških vrst pod uredniško taktirko prof. dr. Polonce Kovač. Avtorji so spisali osem znanstvenih razprav o posebej izpostavljenih in aktualnih temah v teoriji, davčni praksi, dotaknili pa so se tudi sodnih sporov. Med drugim tudi o pravni naravi davčnih aktov, rabi ZUP v davčnih postopkih, varstvu osebnih podatkov v davčnih zadevah, cenitvi davčne osnove, nedovoljenem davčnem izogibanju, obrestovanju, davčnem nadzoru in davčnem kaznovalnem pravu.


Knjigo sestavlja pet zaokroženih poglavij, ki jim sledi podrobna analiza ZDavP-2, ki s skupnimi procesnimi pravili povezuje slovenski davčni sistem v celoto. ZDavP-2 namreč zajema vse od pristojnosti, začetka postopka, ugotavljanja in dokazovanja dejstev, izdaje odločbe in stroškov, pa vse do pravnih sredstev. Monografija pa poleg tega vsebuje tudi kombinacijo praktičnih napotil s teoretičnimi okvirji posameznih institutov in najnovejšo sodno prakso.


Izdana knjiga bo glede na velik pomen oziroma obseg davčnih postopkov in hkrati precejšen primanjkljaj tovrstnih del pri nas, uporabna za bolj zakonito in učinkovito delovanje tako davčnih organov in sodišč kot zavezancev za davek in davčnih svetovalcev ter drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v davčnih postopkih. Poleg tega pa bo knjiga koristila tudi raziskovalcem, pedagogom in študentom, ki se jim postavljajo različna vprašanja s področja davčnega prava na katere ne najdejo odgovora. Seveda pa je lahko monografija tudi podlaga za boljše davčne politike in reforme na državni in lokalni ravni.


Knjigo lahko samo z nekaj kliki naročite v spletni knjigarni Uradnega lista, mi pa jo bomo skrbno zapakirali in vam jo dostavili na želen naslov.