Prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Zakon o izvršbi in zavarovanju je tisti zakon, ki ureja pravni postopek izvršbe. Izvršba je pravni postopek, s pomočjo katerega lahko posameznik prisili svojega dolžnika k temu, da le-ta izpolni svoje obveznosti. Vendar mora biti upnik zelo pozoren na to, da zadosti zakonskim pogojem za vložitev izvržbe in izterjavo svoje terjatve izpelje v skladu z zakonskimi določbami. Da lahko upnik izvršbo vloži, mora imeti izvršilni naslov.


Glede na ZIZ je izvršilnih naslovov veliko. Mednje štejemo izvršljivo sodbo sodišča ali arbitrarno odločbo, sklep, plačilni nalog ali drug nalog sodišča ali arbitraže in sodno poravnavo, izvršljiv notarski zapis, izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon, ratificirana ali objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt EU, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno določa, da je izvršljivi naslov.


Zakon o izvršbi in zavarovanju določa, da se izvršilni postopek prične na predlog upnika. V predlogu mora upnik navesti podatke o dolžniku pa tudi o sebi, izvršilni naslov, dolžnikovo obveznost, sredstvo ali predmet izvršbe, pa tudi druge podatke, ki so potrebni glede na predmet izvršbe.

Novela ZIZ-M določa spremembe na področju varstva koristi otrok

  1. marca letos je pričela veljati že štirinajsta novela ZIZ – novela ZIZ-M. Gre za noveliran Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki izboljšuje varstvo dolžnika, ureja pa tudi področje varstva vzgoje otrok, poseben položaj pa se v primeru izvršbe v noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju priznava tudi živalim.


Novela dolžnika ščiti v primerih, ko so podani posebni upravičeni razlogi za odlog izvršbe. Prav tako se v izvršbi živalim priznava posebni položaj, saj se določa zaščita hišnih živali pred izvršbo. V postopku prisilne izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji z odvzemom otroka se (izrecno) določa možnost, da se tudi v tem postopku izjemoma omogoči odlog izvršbe, kadar obstajajo okoliščine, zaradi katerih takojšnja izvršba ne bi bila v skladu z varstvom koristi otroka.Novela ZIZ s spremembo 71. člena določa, da lahko dolžnik, pa tudi sodišče po uradni dolžnosti odloži izvršbo, če so za to podani posebno upravičeni razlogi. Čisto na novo je urejen odlog v primeru izvršbe za izpraznitev in izročitev nepremičnine. Upravičena razloga za odlog izvršbe v primeru izvršbe na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, če gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, ali v primeru izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanja ali stanovanjske hiše, ki je dolžnikov dom, če dolžnik izkaže, da si bivanjske problematike ni mogel urediti drugače in bi nadaljevanje izvršbe v večji meri ogrozilo položaj in interese dolžnika, kot bi odlog izvršbe ogrozil položaj in interese upnika. Odlog izvršbe pa se po noveliranem Zakonu o izvršbi in zavarovanju lahko odobri tudi iz drugih upravičenih razlogov.

Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanja je poskrbljeno za večje koristi otrok

Poleg tega je bilo z noveliranim Zakonom o izvršbi in zavarovanju spremenjeno tudi določilo glede varstva in vzgoje otrok pa tudi glede osebnih stikov z otroci. Novela ZIZ v popolnoma novem poglavju 3.a ureja tudi začasne odredbe za varstvo koristi otrok. Le te se lahko izdajo le na podlagi pogojev, ki jih določa Družinski zakonik (DZ).


Da bi bila zaščita otrok zares visoka, v primeru izvršb v zadevah glede varstva in vzgoje otrok, sodišče po novem ni vezano na s strani upnika predlaganega izvršitelja. To pomeni, da lahko sodišče samo izbere kar najbolj izkušenega in strokovno usposobljenega izvršitelja. Prav tako pa je dodana možnost, da lahko sodišče na predlog strokovno usposobljene osebe (ki mora biti prisotna ob izvršbi), centra za socialno delo ali osebe, proti kateri se opravlja izvršba, to odloži, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih izvršba ne bi bila v korist otroka.


Noveliran Zakon o izvršbi in zavarovanju vsebuje tudi novo določilo o tem, kdaj se sme izvršba opraviti. Po novem se izvršilna dejanja opravljajo ob delavnikih in to podnevi. Dopolnjeno je tudi, da dokler trajajo ukrepi, določeni z odredbo predsednika vrhovnega sodišča (ob naravnih in drugih hujših nesrečah, večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih dogodkih), opravljajo izvršitelji neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja samo v nujnih zadevah, drugače pa le, kadar je treba odvrniti nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali premoženje večje vrednosti.

Kako je s portalom prodaje nepremičnin po noveli ZIZ-M?

S prejšnjo novelo ZIZ-L je bil uveden spletni iskalnik prodaje premičnin in nepremičnin z možnostjo spletnih javnih dražb, kar je bilo pogojevano z izpolnitvijo tehničnih pogojev. Spletni iskalnik je februarja 2021 nadomestil spletni portal »e-dražbe«, ki nadomešča prejšnje objave na spletnih straneh sodišč. Od marca 2021 dalje so omogočene tudi (anonimne) spletne dražbe premičnin in nepremičnin, ki jih lahko spremljajo tako dražitelji kot tudi vsa zainteresirana javnost.

Natisnjena izdaja noveliranega Zakona o izvršbi in zavarovanju je že na voljo v knjigarni

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. smo vam tudi tokrat postregli z natisnjeno izdajo novele ZIZ-M. Knjiga poleg neuradnega prečiščenega besedila zakona vsebuje tudi uvodna pojasnila avtorice Dide Volk in stvarno kazalo.