Ponudba
Pošlji povpraševanje

Varnost in zdravje pri delu - skupek smernic in ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev

Varnost in zdravje pri delu: ZVZD-1 zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice, obveznosti in odgovornosti za zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem procesu ter določa organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu. Določila ZVZD-1 zakona o varnosti in zdravju pri delu se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse udeležence delovnega procesa. Po določbah zakona o varnosti in zdravju pri delu delodajalec upošteva vsa temeljna načela, s katerimi zagotavlja varnost in zdravje pri delu, vključno s promocijo zdravja na delovnem mestu. Iz zakona o varnosti in zdravju pri delu tako izhaja, da delodajalec sam nosi odgovornost za vse prenesene naloge s področja varnosti na pooblaščene izvajalce.


Varnost in zdravje pri delu - pravica in dolžnost delavcev


Delavec ima po določilih zakona o varnosti in zdravju pri delu dolžnost dosledno spoštovati in izvajati vse ukrepe in mora uporabljati varnostne naprave in zaščitno delovno opremo po navodilih delodajalca. Finančno breme za varnost in zdravje pri delu nikakor ne sme bremeniti delavca. Ob sklenitvi delovnega razmerja, skladno z določili zakona o varnosti in zdravju pri delu, je obvezno usposabljanje novega delavca za varno in zdravo delo. Prav tako pa se mora delavca znova usposobiti za varno delo ob spremembi delovnega mesta, uvajanju nove tehnologije, zamenjavi delovnih sredstev ali spremembi delovnega procesa.


Splošna varnost za človeka, zdravje in premoženje


Varnost in zdravje pri delu in požarna varnost: zakonodaja združuje nadzor v delovnem procesu nad stanjem varnosti, zdravja, požarnega varstva, in zdravega okolja. V sistem zagotavljanja splošne varnosti sodi tudi požarna varnost. Zakonodaja posebej opredeljuje varstvo pred požarom, ki ga ureja Zakon o varstvu pred požarom. Na podlagi zakona o varnosti in zdravju pri delu, je sprejetih tudi več podzakonskih aktov, kot na primer Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme ter pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri ročnem premeščanju bremen in drugih tveganjih.

varnost in zdravje pri delupravilnik o varnosti in zdravju pri delu

OSTALE STORITVE PODJETJA BUREAU VERITAS

ŠE VEČ O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU