Ponudba
Pošlji povpraševanje

Delovna oprema mora biti brezhibna!

Delovna oprema in druga sredstva za delo, ki se uporabljajo pri delodajalcu, morajo izpolnjevati vse zahteve predpisov o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo, kar mora izkazovati tudi veljavna dokumentacija. Vsa delovna oprema v uporabi mora biti strokovno nameščena, preizkušena in redno vzdrževana. Prvi pregled delovne opreme mora biti opravljen že ob sami namestitvi oziroma pred prvo uporabo.

Pregled delovne opreme zaupajte strokovnjakom!delovna oprema pregled

Za strokoven pregled delovne opreme so, skladno z evropskimi direktivami in veljavno zakonodajo, potrebna posebna pooblastila in akreditacije. Pregled delovne opreme mora opraviti za to pristojna oseba, ki po opravljenem pregledu izda veljavno potrdilo. Delodajalec je dolžan izvajati nadzor in zagotoviti pregled delovne opreme. Zakonodaja določa, da je dolžan izvajati redne periodične preglede, skladno z roki, ki jih določi proizvajalec delovne opreme oziroma so določeni v oceni tveganja. Redni periodični pregledi in preizkusi delovne opreme spadajo med zakonske obveznosti, ki jih delodajalcem nalagata Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom sta kompleksni področji, na katerih mora biti v celoti zagotovljena skladnost z veljavnimi predpisi, vključno s pravilno uporabo ustrezne delovne opreme.

Pregledi in preizkusi delovne opreme na podlagi 19. In 25. člena ZVZD-1

Delodajalec mora delavce usposabljati za varno in zdravo delo. Opraviti mora pregled delovne opreme. Obveščati jih mora o tveganjih in nevarnostih za nezgode in poklicne bolezni. Izdajati je dolžan navodila za varno delo in izvajati varnostne ukrepe ter zagotavljati osebno varovalno opremo.

Potrebujete pregled delovne opreme ali nadzor nad vzdrževanjem in vodenje evidenc?prvi pregled delovne opreme

Vsa delovna oprema mora imeti tudi urejeno dokumentacijo, ki omogoča sledljivost, preglednost in dokazuje veljavnost pregleda delovne opreme. Zakonodaja sankcionira kršitelje, zato nikar ne čakajte, da boste globo plačali prvi! Pregled delovne opreme vam zagotavlja realno oceno dejanskega stanja, ugotavljanje nepravilnosti in omogoča ukrepe za njihovo odpravo.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU