Varstvo pred požarom - ukrepi za zagotavljanje varovanja ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo!


Varstvo pred požarom določa ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi, živali, premoženja in okolja v primeru požara in eksplozije. Potencialno nevarnost za življenje, zdravje in za materialno škodo v primerih požara poimenujemo požarna ogroženost. Požarna varnost temelji na sistemu zaščite, ki opredeljuje preventivne in aktivne ukrepe ter postopke za zmanjševanje požarnega tveganja.


požarna varnostVarstvo pred požarom - sistem aktivne požarne zaščite


Varstvo pred požarom in požarna varnost sta podrobneje opredeljena tudi z Zakonom o varstvu pred požarom in Pravilnikom o požarnem redu, ki določata za katere objekte je potrebno izdelati požarni načrt, vsebino in pogoje za izdelavo načrta evakuacije.
Zasnova požarne varnosti in študija požarne varnosti sta elaborata, ki sta sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerih projektant, na podlagi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, določi objekte za katere je obvezna izdelava Zasnove požarne varnosti - to so objekti iz skupin I. in II., oziroma objekti iz skupine III., za katere je potrebna izdelava študije požarne varnosti, vključno z ukrepi in vsebino požarne varnosti.


Požarna varnost je naša skupna varnost!

varstvo pred požarom študija
Varnost je resda odgovornost vsakega posameznika, vendar pa moramo tudi na delovnem mestu skupaj poskrbeti za varnost in zdravje pri delu , varstvo pred požarom in požarna varnost. Pri zagotavljanju varnosti na delovnem mestu je ključna ustrezna delovna oprema. Vsako orodje, stroj ali naprava, ki se uporablja pri delu, mora biti brezhibna, uporaba pa pravilna in varna. Varstvo pred požarom je kompleksna naloga, saj zahteva specifična strokovna znanja in temelji na načelih zaščite, odgovornosti in preventive, na rednem izobraževanju in sprotnem usposabljanju prebivalstva.


Zakaj izobraževanje? Požarna varnost posameznika in družbe je odgovornost nas vseh!


Za opustitev in neizvajanje ukrepov varstva pred požarom in za posledice, ki nastanejo smo v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorni! Več informacij o izobraževanju o požarni varnosti si preberite na naši spletni strani.

VEČ O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

USPOSABLJANJE POŽARNE VARNOSTI