Ponudba
Pošlji povpraševanje

Zasnova požarne varnosti kot dokaz o izpolnjevanju zahtev varnosti pred požarom


Zasnova požarne varnosti je dokument, ki predstavlja sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdela se za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov, medtem ko se za gradnjo požarno zahtevnih objektov izdela študija požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti temelji na Pravilniku o požarni varnosti v stavbah in na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:

  • širjenjem požara na sosednje objekte,
  • nosilnostjo konstrukcije in širjenjem požara po stavbah,
  • evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
  • napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

Zasnova požarne varnosti mora biti v času gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora na voljo na gradbišču. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v Zakonu o graditvi objektov.

PREVERITE TUDI NAŠO PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO!


Požarni red opredeljuje organizacijo požarnega varstva v objektu


Pravilnik o požarnem redu zahteva, da morajo lastniki ali uporabniki poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta (razen eno in dvostanovanjskih stavb) izdelati požarni red. V njem so opredeljene odgovornosti in dolžnosti odgovornih oseb, zaposlenih in obiskovalcev, prav tako pa požarni red določa tudi preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka požara in ukrepe ob nastanku požara. Požarni red mora tudi vsebovati priloge in evidence, ki jih je potrebno redno izpolnjevati: izvleček požarnega reda, navodila za posameznike, požarni načrt (za določene stavbe), načrt evakuacije (za določene stavbe), evidenčne liste o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, evidenčne liste o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom, evidenčne liste o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi ter ostali kontrolne liste v odvisnosti od stavbe.

varstvo pred požarompožarna varnost


Aktivna požarna zaščita zagotavlja večjo varnost objektov

Med ukrepe tehnične ali aktivne požarne zaščite spadajo vgrajene naprave za odkrivanje požarov, vgrajene naprave za gašenje, naprave za odvod dima in toplote, varnostna in zasilna razsvetljava, krmiljenje vrat na evakuacijski poti in naprave za oskrbo z elektriko v sili.

Obiščite Bureau Veritas. Zasnova požarne varnosti bo izvedena strokovno, hitro in ugodno.