Ponudba
Pošlji povpraševanje

Varnost in zdravje delavcev pri delu naj bodo vaša prioriteta

Odgovornost delodajalca oziroma lastnika prostorov za periodične preglede opreme

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) s podzakonskimi akti delodajalcem nalaga obveznost, da mora delavcu nuditi varno delovno okolje, kjer ne bo ogroženo njegovo življenje, zdravje ali imetje. Ob pravilni uporabi naj bi bili vsi delavčevi stroji, oprema in prostori, kjer se giblje, varni in primerni za delo. Vse preglede sme opravljati pristojna pooblaščena ali akreditirana organizacija. Bureau Veritas d.o.o. ima pooblastila in je akreditirana za izvajanje vseh spodaj naštetih pregledov za večjo varnost pri delu.

Varnost pri delu
Pregled delovne opreme

Pod pojmom »delovna oprema« se razume vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki jo delavec uporablja pri delu. Zakon določa, da mora biti vsa delovna oprema pregledana po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi delavca na drugo delovno mesto, nato pa periodično v predpisanih rokih. Roke za periodični pregled delovne opreme običajno določi proizvajalec. V kolikor časovni razmik med pregledi ni določen s strani proizvajalca, naj med njimi ne bi minilo več kot 24 oziroma 36 mesecev, odvisno od vrste naprave. Redni pregledi so zagotovilo za ustrezno varnost pri delu.

Pregled dvigal

Lastniki dvigal morajo najmanj enkrat letno odrediti kontrolo in pregled dvigal, saj je v njihovih rokah odgovornost za varno delovanje in uporabo le-teh. Še posebno skrb zahtevajo starejša in obrabljena dvigala, kjer je možnost delovnih nesreč zaradi dotrajanosti povečana. Za vas izvajamo preglede dvigal na električni in hidravlični pogon.

Pregled tlačnih posod in ostale opreme pod tlakom

pregled opreme pod tlakom“Tlačna oprema“ pomeni posode, cevovode, varovalno (varnostno) opremo ter tlačni pribor. Pregled opreme pod tlakom je določen s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom. Določene so vrste, postopki in roki pregledov in preskusov opreme pod tlakom pri dajanju v uporabo in v uporabi ter dolžnosti uporabnika in organa za periodične preglede v okviru zagotavljanja varne uporabe opreme pod tlakom. Pregled tlačnih posod po Pravilniku o pregledu in preizkušanju tlačnih posod obsega prvi pregled (pregled in odobritev tehnične dokumentacije tlačne posode, pregled konstrukcije, tlačni preizkus in prevzemni pregled), redni pregled (notranji in zunanji pregled, tlačni preizkus) in v določenih primerih še izredni pregled.

Pregledana tlačna oprema jamči delavcu primerno varnost pri delu.

Pregled zaklonišč

Zaklonišča so namenjena zaščiti ljudi pred vojnimi in drugimi nevarnostmi. V Sloveniji jih gradimo od leta 1973, trenutno jih imamo 2.244, največ v urbanih središčih. Vsa zaklonišča je potrebno redno vzdrževati in v njih izvajati kontrolne preglede, na podlagi katerih se izda potrdilo o primernosti zaklonišča. Pregled se opravlja vsakih 10 let.

V Bureau Veritas imamo vsa potrebna pooblastila, znanje in dolgoletne izkušnje, ki so jamstvo za kakovost naših storitev s področja varnosti in zdravja pri delu. Obrnite se na nas, z veseljem vam bomo posredovali vse dodatne informacije.