Ponudba
Pošlji povpraševanje

ocena tveganja

Povečan obseg tveganj zahteva tudi natančno izobraževanje o obvladovanju tveganj

Tveganja v podjetju lahko nas samo delovanje gospodarskega subjekta vplivajo porazno, v primeru, da vodilni v podjetju tveganj ne nadzorujejo ali pa je njihovo znanje o nadzorovanju tveganj pomanjkljivo. Globalizacija skupaj z demografskimi spremembami, povečanim obsegom dela na daljavo, naraščajočo hitrostjo dela in pretoka informacij ter raznolikostjo in prožnostjo dela botruje tudi k novim oblikam tveganj, ki se pojavljajo pri delu in skupaj z že obstoječimi tveganji zahtevajo celovit in učinkovit koncept obvladovanja tveganj v podjetju.


Pri poslovanju posameznega gospodarskega subjekta je potrebno spremljati več vrst tveganj:

  • kreditno tveganje, ki pomeni tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika;
  • tržno tveganje, ki pomeni tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen blaga oz. surovin ali storitev, valut, finančnih instrumentov ali sprememb obrestnih mer na trgu;
  • operativno tveganje, ki pomeni tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim tveganjem zaradi neustreznosti ali nepravilnosti izvajanja notranjih postopkov; nepravilnega ravnanja ljudi; neustreznosti delovanja sistemov, ki spadajo v notranje poslovno odločanje, in zunanjih dogodkov;
  • likvidnostno tveganje, ki pomeni tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti.


Pro obvladovanju tveganj je pomembno, da podjetje ohranja svojo solventnost

Osnovno pravilo pri zmanjševanju tveganj je, da podjetje ohranja svojo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost oz. da ohranja likvidnost in gospodarsko ustreznost, pri čemer likvidnost pomeni sposobnost podjetja poravnavati vse obveznosti ob zapadlosti v določenem časovnem obdobju, medtem ko gospodarska ustreznost pomeni trajno izpolnjevati vse svoje finančne obveznosti ob njihovi zapadlosti. Da družba zmanjša tveganje na minimum torej mora ostajati solventna.


Da bi se izognili dolgoročni ali kratkoročni plačilni nesposobnosti in z tem insolventnosti, moramo v podjetju poskrbeti za upravljanje z likvidnostnim tveganjem, z oblikovanjem ter izvajanjem politike rednega upravljanja likvidnosti, ki jo potrdi poslovodstvo in vključuje:

  • načrtovanje (načrtovati moramo denarni pritok in odtok iz računov podjetja ter ob vsem tem poleg normalnega poteka poslovanja upoštevati tudi možnost likvidnostnih kriz),
  • spremljanje in upravljanje likvidnosti in
  • opredelitev ukrepov za preprečitev oz. odpravo vzrokov za nastanke nelikvidnosti.
izobraževanje o obvladovanju tveganj v podjetju


Sistem vodenja neprekinjenega poslovanja predstavlja učinkovit mehanizem za obvladovanje tveganj

Ob vsem tem pa obstaja tudi nekaj mehanizmov za obvladovanje tveganj v podjetju. Eden izmed le-teh je sistem vodenja neprekinjenega poslovanja, pri katerem gre za vzdrževanje poslovanja organizacije navkljub škodljivim okoliščinam in zmanjšuje vpliv nepredvidljivih dogodkov. Predstavlja učinkovito pot za vzdrževanje varnosti, zagotavlja korporativno vodenje in skladnost ter ščiti ugled in sloves podjetja.


Prav pa je, da pri omejevanju tveganj v podjetju omenimo tudi pomembnost varovanja informacij, ki so z novodobno tehnologijo postale dragocen vir podatkov in tudi denarja. Organizacija lahko tveganja nadzira s primerno identifikacijo in klasifikacijo informacij ter s sistematično oceno in prepoznavanjem tveganj, ki informacije ogrožajo. Pri tem je lahko organizaciji v pomoč sistem vodenja varovanja informacij.


Izobraževanje o oceni tveganja pripomore k zmanjšanju tveganj v podjetju

Za dobro vodenje podjetja s čim manjšimi tveganji je izjemno pomembno izobraževanje o oceni tveganja. V podjetju Bureau Veritas ponujamo možnost izobraževanja o tveganju v podjetjih, prav tako pa ponujamo usposabljanje za vzdrževanju sistemov za učinkovito obvladovanje tveganj v podjetju. Poleg tega izvajamo tudi ocene tveganja pri projektu ali nasploh v podjetjih. Cena tveganj pri projektu je konkurenčna in bo znatno pripomogla k dobremu poslovanju podjetja. Uspeh našega podjetja temelji na partnerskem odnosu s stranko, naše storitve pa temeljijo na poznavanju in razumevanju ciljev naših strank, organizacijske strukture in poslovne kulture, na osnovi česar sodelavci Bureau Veritas certification lahko nudijo dodano vrednost vašemu poslovanju.

IZOBRAŽEVANJE ZA ZMOŽNOST OCENE TVEGANJ


Za dodatna vprašanja o tveganjih in o njihovem obvladovanju smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo na vprašanja z veseljem odgovorili in vam tako pomagali pri odločitvi o izobraževanju o oceni tveganj.

ocena tveganja, cena tveganja pri projektu, ocena tveganja izobraževanje