Pošlji povpraševanje

Adaptacija stanovanja ali hiše, kot jo definira GZ ter elektroinštalacije

Adaptacija stanovanja ali hiše v širšem pomenu razumemo kot »posodobitev«, »prilagoditev« oz »obnova« stanovanja ali hiše. Adaptacije hiš, ki se trenutno še izvajajo po določilih »Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)«, bodo kmalu nadomestila nova pravila, ki jih določa nov sprejet zakon »Gradbeni zakon (GZ)«, s pričetkom veljavnosti 1. junija 2018. Po starem ZGO-1 so izrazi: adaptacija, obnova, vzdrževalna dela, redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela pomenila vzdrževanje objekta. V primeru »adaptacije« oz prilagoditve objekta, ki bi pomenila spremembo na objektu, pa je moral lastnik oz investitor imeti »dokazilo o pravici graditi«, katera je natančneje opredeljena v 56. Členu ZGO-1. GZ, s pričetkom veljavnosti 1.6.2018, opredeljuje gradnjo kot izvedbo del in del povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti. Konkretna adaptacija stanovanja oz katerega koli objekta je torej v skladu z GZ, opredeljena kot »rekonstrukcija« ali »vzdrževanje objekta«.


Začetek gradnje in obrtniških oz inštalacijskih del

Kot določa GZ pomeni začetek gradnje, začetek izvajanja vseh del, vključno z obrtniškimi in inštalacijskimi deli. Adaptacija bo lahko, glede na vrsto in obseg posegov v objekt lahko razumljena kot vzdrževanje ali rekonstrukcija, pri katerih bo potrebno prijaviti začetek del, razen v primeru vzdrževanja »enostavnega objekta«

adaptacija stanovanja - cene


Odlične cene elektroinštalacij pri adaptaciji ali novogradnji

V našem podjetju Elektro Pečaver d.o.o., že več ko 20 let izvajamo vse storitve, ki so povezane z elektroinštalacijami tako pri novogradnjah, kot tudi obnovi, adaptaciji ali rekonstrukciji objektov. Našo strokovno in kakovostno izvedena dela, odlikuje celovita ponudba dolgoročnih rešitev na enem mestu ter primerne cene za vsak žep. Pri svojem delu, sodelujemo tako z arhitekti, kot tudi ponudniki najsodobnejše elektroinštalacijske opreme ter svetujemo pri izboru najboljših rešitev za posamezen objekt. Poleg profesionalne izvedbe svetovanja, projektiranja, meritev, in napeljave:

  • električnih inštalacij (električne napeljave; splošna ambientalna in varnostna razsvetljava, strelovodne inštalacije),
  • pametnih inštalacij (KNX pametne inštalacije),
  • telekomunikacijskih inštalacij (inštalacije telekomunikacij; računalniška omrežja; telefonija, tehnično varovanje in ozvočenje) in
  • nudimo tudi strokoven in prilagodljiv servis, nadzor in vzdrževanje inštalacij ter adaptacij hiš po prijaznih cenah do naših naročnikov.

Adaptacija stanovanja, hiše oz objeta kot vzdrževanje ali rekonstrukcija

Adaptacija stanovanja, stanovanjske hiše oz objekta se lahko v skladu z GZ razume kot rekonstrukcija ali vzdrževanje objekta. Vzdrževanje stanovanja, stanovanjske hiše oz objekta po GZ, pomenijo vsa dela namenjanja ohranjanju uporabnosti in vrednosti stanovanja oz objekta ter izvedba izboljšav, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjavo posameznih dotrajanih konstrukcij in drugih elementov ter inštalacijske preboje. GZ nadalje definira tudi rekonstrukcijo, ki po njegovih določilih, pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega stanovanja oz objekta, pri kateremu se delno ali v celoti spreminjajo konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo izboljšave, pri čemer pa velja, se morajo ohraniti najmanj temeljni oz kletni zidovi obstoječega stanovanja oz stare hiše - skratka, vsakega starega objekta.

VZDRŽEVANJE IN ADAPTACIJA STARE HIŠE

Adaptacija stanovanja, gradbeno in uporabno dovoljenje ter prijava del

Adaptacija stare hiše se, glede na vrsto in obseg posegov, lahko razume kot vzdrževanje ali rekonstrukcija. Obe definiciji pa, kot že omenjeno, skupaj z vzdrževalnimi deli v javno korist, odstranitvijo ali spremembo namembnosti, pomenita gradnjo. Bistvena razlika med vzdrževanjem in rekonstrukcijo je v tem, da mora imeti rekonstrukcija, tako kot novogradnja in sprememba namembnosti objekta, pravnomočno gradbeno dovoljenje za adaptacijo (katero se lahko pridobi tudi za del objekta) in da se mora pričetek gradnje prijaviti najmanj osem dni pred začetkom izvajanja gradnje v skladu z 63. Členom GZ. Pričetka prijave del pa ni potrebno pri izvajanju gradnje, ki bi pomenila spremembo namembnosti objekta. Adaptacija hiše, ki se razume kot vzdrževanje enostavnega objekta, skupaj z vzdrževalnimi deli v javno korist na enostavnem ali začasnem objektu je mogoča brez omenjenega dovoljenja, z izpolnjenim pogojem, da »gradnja« ne sme biti v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ter drugimi veljavnimi predpisi.

adaptacija hiše (gradbeno dovoljenje)