Pošlji povpraševanje

Kako poteka projektiranje hiše?

Projektiranje hiše vključuje izdelavo tehnične dokumentacije in svetovanje v zvezi z njo. Bistvenega pomena v tem procesu je učinkovita komunikacija med stranko in izvajalcem ter kvaliteta storitev slednjega. Racionalnost, inovativnost, natančnost in individualen pristop so tisto, kar vodi do najboljših rezultatov. Nekakovostno projektiranje hiše vodi do nepotrebnih dodatnih stroškov, povzročene škode in neupoštevanja dogovorjenih rokov. Na splošno pri projektiranju razlikujemo med gradbenim, arhitekturnim in drugimi vrstami. Pri načrtovanju našega doma igra med drugim velik pomen projektiranje električnih in telekomunikacijskih inštalacij. Pri tovrstnih elementih je fokus na stroškovni oceni, tehničnemu poročilu in risbah (za razsvetljavo, pametne inštalacije, strelovod in podobno).

projektiranje hiše Maribor

Kaj je projektna dokumentacija za gradnjo hiše?

Pred pričetkom gradnje si je vedno treba zagotoviti gradbeno dovoljenje, podpisati pogodbo z izvajalcem in poskrbeti za nadzor del ter urejeno mesto, kjer bodo zastavljena dela potekala. Izdaja dovoljenja zahteva kar nekaj dokumentacije: geodetski posnetek, načrt parcele, podatke o lokaciji, izpis iz zemljiške knjige, dokazilo o pravici za gradnjo idr. Na podlagi vseh teh predloženih dokumentov lahko pristojni upravni organ odloči o tem, ali so izpolnjeni vsi formalni pogoji, da se dovoljenje za gradnjo lahko izda. Če niso, je vloga zavrnjena. Za vsako gradnjo hiše, pa nej si gre za novogradnjo, rekonstrukcijo ali pomožni objekt, je potrebno imeti projektni načrt. Ta je lahko tipski ali pa se na podlagi pogovorov izriše po meri. Načrt jasno prikazuje tloris objekta in kvadraturo. Projektna dokumentacija za hišo navadno vsebuje idejno zasnovo, projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja (tukaj dokazujemo, da bo objekt varen in neškodljiv do okolja), projekt za razpis (sestavljen iz prilog, risb in tabel, razpisuje dobavo opreme in delov objektov), projekt za izvedbo, načrte različnih konstrukcij ... Idejna zasnova pa je v bistvu le grafični prikaz in namen gradnje.

kaj natančno zajema projektna dokumentacija za gradnjo hiše?

Kako učinkovito izpeljati projekt za izvedbo hiše?

Kot rečeno, projektiranje hiše vedno zahteva ustrezno dokumentacijo. Ta vsebuje razne tehnične opise, načrte, navodila, sheme in izračune, s katerimi se zagotovi kar najboljši potek dela, ki bo v praksi temu sledil, in seveda uspešen zaključek projekta za izvedbo hiše. Pri dokumentaciji električnih instalacij mora besedilni del opredeliti tehnične izračune, specifikacijo opreme, uporabniška navodila za zagon in vzdrževanje, vezalne in krmilne sheme ter sheme o razporeditvi opreme.

projektna dokumentacija za gradnjo hiše

Projektiranje hiš – Maribor in ostala slovenska mesta

Če za projektiranje hiše v Mariboru izberemo pravega izvajalca z izkušnjami in dobrimi referencami, potem je velika verjetnost, da bo tudi delo opravljeno pravilno, premišljeno in v skladu z dogovorom. Projekt izgradnje in opremljanja novega doma je vedno kompleksno opravilo. Z natančnim določilom zastavljenih rokov se poskrbi, da ne bo prišlo do nobenih nepotrebnih zamud. Pomembna je tudi usklajenost med (morebitnimi) različnimi izvajalci del in seveda dogovor s stranko glede lokacij raznih mikroinštalacij. Zahtevana projektna dokumentacija za gradnjo hiše je opredeljena v Zakonu o graditvi objektov, ki je obvezen in ga je treba dosledno upoštevati. Kazni inšpektorjev so namreč visoke.