Pošlji povpraševanje

Kaj določa Zakon o izvršbi in zavarovanju in kako lahko vložimo CoVL izvršbo kar preko spleta?


Pri Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) gre za zakon, ki določa pravila postopka, s katerim posameznik prisili svojega dolžnika k izpolnitvi njegovih dolžnosti. Sodišča po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju opravljajo izvršbe na podlagi verodostojnih listin in na podlagi izvršilnih naslovov. Poleg teh dveh postopkov Zakon o izvršbi in zavarovanju določa tudi pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja.

Upnik mora biti ob vložitvi pozoren na to, da izterjavo svoje terjatve izpelje v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju ter s tem zadosti zakonskim pogojem, ki jih le-ta predpisuje. Ob tem mora imeti izvršilni naslov ali verodostojno listino. Med veliko število izvršilnih naslovov po Zakonu o izvršbi in zavarovanju štejemo na primer izvršljivo sodbo sodišča, sklep ali pa sodno poravnavo.

V tem besedilu se bomo osredotočili na spletni postopek vložitve izvršbe na podlagi verodostojne listine. Ob tem ne smemo pozabiti na izjemne razmere, s katerimi se lahko srečamo med postopkom izterjatve dolga – naletimo lahko namreč na prisilno poravnavo ali stečaj.

e-izvršba sodišče


Kaj je izvršba na podlagi verodostojne listine in kakšen je postopek?

V primeru, da gre za neporavnan dolg po izdaji računa, neizplačani plači ali regresu, se lahko začne izvršba na podlagi verodostojne listine. V teh situacijah gre lahko za podjetje, ki po izdaji računa s strani kupca ne prejme plačila proizvoda oziroma storitve ali pa gre za delavca, ki s strani delodajalca prejme plačilno listo, vendar brez izplačila.

Med verodostojne listine sodijo računi, plačilne liste, razne notarsko overjene zasebne listine itn. V takšnem primeru lahko upnik (podjetje ali delavec) vloži izvršbo na podlagi verodostojne listine kar preko spletnega portala, kar imenujemo CoVL e-izvršba.

izvršba na podlagi verodostojne listine


E-izvršba in sodišče – kako pravzaprav deluje portal e-sodstvo?

Zakon o izvršbi in zavarovanju je v času veljave doživel številne spremembe. Leta 2008 je bil ustanovljen Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ga na kratko poimenujemo kar s kratico CoVL. S tem je bil ustvarjen tudi spletni portal, na katerem se je lahko vložilo CoVL e-izvršbo. Leta 2012 je stari portal zamenjal nov portal z imenom e-sodstvo, ki ga najdemo na naslovu evlozisce.sodisce.si.


Kdaj se odločimo za vložitev CoVL e-izvršbe?

Za vložitev elektronske izvršbe se je smiselno odločiti le v situaciji, ko smo popolnoma prepričani, da svojega dolga ne bomo uspeli povrniti z drugim sredstvom. Iz tega razloga je običajna praksa, da dolžnika najprej opomnimo, naj poravna svoj dolg. V nekaterih primerih je opomin lahko učinkovit in se s tem izognemo celotnemu postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Dolžnika lahko opomnimo pisno ali po telefonu ter ob tem skušamo ugotoviti razlog za neporavnane obveznosti. V primeru, da gre za večje likvidnostne težave, lahko upnik dolžniku svetuje obročno odplačevanje ali pa celo kompenzacijo. Tako lahko upnik lažje pride do željene poravnave, dolžnik pa se izogne večjim težavam, ki lahko v skrajnem primeru vodijo tudi do prisilne poravnave ali stečaja.

Pri tem je prisilna poravnava postopek sanacije dolžnika, ki se je znašel v finančnih težavah, stečaj pa pomeni prenehanje pravne osebe. Tako v prisilni poravnavi kot tudi v stečaju je glavni cilj poplačilo upnikov.

covl e izvršba


Kako poteka postopek vložitve CoVL e-izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju?

Glede na Zakon o izvršbi in zavarovanju, jo lahko vložimo v živo, po priporočeni pošti ali preko spleta. V primeru, da želimo vložiti izvršbo na podlagi verodostojne listine preko spleta, lahko to storimo preko portala e-sodstvo. Ob tem zakon določa naslednje verodostojne listine:
- faktura (tudi obračun obresti),
- menica in ček s protestom in povratnim računom (v kolikor je to potrebno za nastanek terjatve),
- javna listina,
- s strani odgovorne osebe overjen izpisek iz poslovnih knjig,
- po zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.


V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja spada med verodostojne listine v smislu Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja.

Po pripravi verodostojnih listin lahko vstopimo v spletni portal e-sodstvo na naslovu: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. V kolikor še nismo registrirani uporabnik, se lahko registriramo kot nov uporabnik in izberemo možnost »e-Izvršba« ter sledimo naslednjim korakom.

Po zaključenem postopku vnašanja podatkov v e-izvršbo, bomo prejeli znesek z navodili za plačilo sodne takse. Po plačilu sodne takse je postopek vložitve zaključen. V primeru, da plačila sodne takse ne poravnamo v osmih dneh, se predlog prekliče. V primeru, da po zaključeni obravnavi e-izvršbe sodišče ugodi naši vlogi, nam je strošek sodne takse dolžan poravnati dolžnik.


Kaj pa, če se nad dolžnikom prične postopek prisilne poravnave ali se znajde sredi stečaja?

Pri prisilni poravnavi gre za postopek, ki ga lahko predlaga sam dolžnik v finančnih težavah. V primeru, da dolžnik prične postopek prisilne poravnave, moramo biti kot upnik posebej pozorni na določene roke, v katerih moramo prijaviti svojo terjatev. Ti roki so objavljeni na spletnih straneh AJPES in znašajo v primeru prisilne poravnave 30 dni ter v primeru stečaja 3 mesece od objave oklica o začetku stečajnega postopka.

prisilna poravanava