Kaj je izvršba in kako jo uporabljamo v praksi?

Dan danes je plačilna nedisciplina na trgu žal velika. Kljub plačilni nedisciplini dolžnikov pa morajo upniki svojo pravico do poplačila terjatve (dolga dolžnika) nekako uveljaviti. Svojo pravico lahko upniki uveljavljajo s pomočjo izvršbe. Izvršba je pravno sredstvo, ki upnikom omogoča prisilno izterjavo terjatev, ki jih imajo proti dolžnikom. Seveda poleg izvršbe na domačih tleh lahko upniki izvršbo naperijo tudi proti tujim dolžnikom – institut izvršbe tako ni omejen zgolj na Slovenijo.

Kaj moramo vedeti o vlaganju izvršbe na podlagi izvršilnega naslova?

Izvršbo lahko upnik vloži na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine. Med izvršilne naslove štejemo:

  • izvršljivo sodno odločbo (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna odločba) in sodno poravnavo;
  • izvršljiv notarski zapis;
  • drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

Za vlaganje izvršbe na podlagi izvršilnega naslova ni zakonsko predpisanih obrazcev. Za izdelavo predlogov za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova lahko uporabimo e-obrazce, ki so dosegljivi prebivalcem Republike Slovenije na spletu.

Kaj moramo vedeti o vlaganju izvršbe na podlagi verodostojne listine?

Med verodostojne listine pa spadajo:

  • faktura (račun, obračun obresti),
  • menica in ček s protestom in povratnim računom,
  • javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
  • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
  • po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
  • plačilna lista (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,...).

Izvršbo na podlagi verodostojne listine sprožimo samo na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti, in sicer na spletni strani portala e-sodstva.

Izvršba na plačo

Kaj se zgodi, ko dolžnik izvršbi ugovarja?

Seveda se najpogosteje zgodi, da dolžnik izvršbi ugovarja. V ugovoru mora dolžnik navesti vsa dejstva in predložiti vse dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. V primeru, da je ugovor utemeljen, sodišče v postopkih na podlagi verodostojne listine razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, in se ta predlog obravnava kot tožba v pravdnem postopku.

Katere vrste izvršbe v legislativi Republike Slovenije sploh poznamo?

Izvršba je načelno mogoča skoraj na vsem. Tako se lahko izvrši izvršba na plačo, ki je tudi najpogostejša, poznamo pa še izvršbo na nepremičnino, izvršbo na regres, izvršbo na računu. Ko govorimo o izvršbi na plačo moramo upoštevati zakonska določila, ki omenjeno izvršbo nekoliko omejujejo. Dolžniku mora namreč ostati toliko sredstev kot znaša minimalna plača v republiki Sloveniji poleg tega pa je znesek še nekoliko višji, če mora dolžnik skrbeti za družinske člane.

Zavedati se moramo, da tudi pri izvršbah tečejo zastaralni roki. Tako prične zastaranje teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti, če za posamezne primere ni z zakonom določeno kaj drugega. Splošni zastaralni rok pa znaša pet let, če ni z zakonom določeno drugače. Drugače je na primer določeno za terjatve, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb – za slednje je določen splošni zastaralni rok tri leta.

Tudi v podjetju Converta se ukvarjamo z izvršbami. Izterjavo terjatev ponujamo tako doma kot tudi v tujini. Poleg omenjenih storitev ponujamo še pomoč v primeru stečaja poslovnega partnerja, poleg tega pa vam lahko pomagamo tudi pri pridobitvi bonitetne ocene vašega poslovnega partnerja in s tem omogočimo stabilnejše in varnejše poslovanje vašega podjetja, ki bo s pomočjo pridobitve bonitetne ocene poznalo finančno stanje partnerske firme, poslovna tveganja pa bodo tako veliko manjša.