Kdaj pride do odpisa terjatve in kako odpis terjatev dejansko poteka?


Odpis terjatve postane aktualen takrat, ko podjetja pričnejo pripravljati svoje zaključne bilance, se pravi ob koncu poslovnega leta. Gre pravzaprav za proces preverjanja ali se aktivna ali pasivna stran v bilanci podjetja ujemata. Vsak gospodarski subjekt mora omenjeno preverjanje poslovne bilance opraviti vsaj enkrat letno, obveznost pa jim nalaga Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ob letnem popisu sredstev in obveznosti se pogosto ugotovi, da stanje terjatev ne ustreza dejanskemu stanju. Gre za terjatve, ki verjetno ne bodo poplačane ali v celoti poplačane.


V bilanci stanja se navadno prepoznavajo samo tiste terjatve, za katere vemo, da bodo poplačane in samo v znesku, ki izhaja iz ustreznih poslovnih listin, kot so pogodba ali račun. Družba, ki kljub ustreznemu pripoznanju terjatev v bilanci stanja ugotovi, da knjigovodska vrednost terjatve ne ustreza dejanskemu stanju, naredi ustrezno prevrednotenje terjatve oz. odpis terjatve.


Po 6. odstavku 21. člena ZDDPO-2 je odpis terjatve je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o končanem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem poslovne terjatve niso bile poplačane oz. niso bile poplačane v celoti. Nekaj več nejasnosti pri odpisu terjatev pa prinaša drugi del zakona, ki določa, da je odpis terjatev priznan kot odhodek, tudi če ni bilo sodnega postopka za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže:

  • da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev;
  • da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil skrben gospodar za dosego poplačila terjatev;
  • da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

V primeru, ko davčni zavezanec izkaže katerokoli od treh navedenih okoliščin davčno priznani odpis pomeni tudi odpis poslovnih terjatev na podlagi določb o prenehanju obveznosti in odpis na podlagi zastaranja po določbah OZ.

Odpis terjatve iz poslovanja


Kaj se dogaja s terjatvami v prisilni poravnavi?


Ko gospodarski subjekt zaide v prisilno poravnavo se terjatve do upnikov nekoliko spremenijo. Terjatve v prisilni poravnavi postanejo denarne, tudi v primeru, da je bila prej terjana materialna stvar. Prav tako se terjatve izražene v tuji valuti ob pričetku prisilne poravnave izrazijo v evrih, nenazadnje pa vse večkratne in obročne terjatve postanejo enkratne terjatve.


Storitev odpisa terjatev ponujamo tudi v podjetju Converta


Tudi v podjetju Converta se ukvarjamo z izbrisi terjatev, ki jih opravimo za naše stranke. Ker se zavedamo, da je stranka pred odpisom terjatve same, pravzaprav že po nastanku terjatve, opravila že vse možnosti izterjave terjatve, se posla lotimo korektno in natančno ter tako dosežemo želen učinek. Za to, da je odpis terjatve lahko davčno priznan odhodek, je potrebno priskrbeti naslednje dokumente:

  • pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečaju;
  • pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave;
  • dokazilo o neuspešnem zaključku izvršilnega postopka;
  • da stroški izterjave presegajo znesek poplačila;
  • da je zavezanec kot dober gospodar opravil vsa dejanja za dosego poplačila oziroma 
so nadaljnji postopki ekonomsko neupravičeni.

Odpis terjatve je potrebno utemeljiti z listino, ki dokazuje obstoj terjatve, njeno zapadlost v plačilo in dokaz o tem, da terjatev ni bila poravnana. Včasih pa se zgodi tudi, da je podjetje nekatere izmed svojih terjatev že odpisalo, pa jih kasneje kljub temu uspe unovčiti. Takrat se dohodek, ki ga z unovčenjem odpisane terjatve podjetje prejme izkaže kot izredni prihodek.


Vas zanima več o odpisu terjatev o sodni ali izvensodni izterjavi ali pa o svetovanju v primeru stečajnega postopka? V podjetju Converta smo vam za vsa vprašanja na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vprašanja ter vam tako pomahali pri odpisu neplačanih terjatev.

PRIJAVA TERJATEV V STEČAJU

VEČ O SLABITVI TERJATEV

Poslovne terjatve v prisilni poravnavi