Prenos terjatve na tretjo osebo

Prenos terjatve je oblika poravnave, pri kateri upnik prenese svojo terjatev na tretjo osebo. Za prenos terjatve se mora narediti pogodba, obvesti se dolžnika.


S prenosom terjatve se na prevzemnika prenesejo vse stranske pravice, ki so predmet terjatve. Upnik lahko na nekoga drugega prenese vse poslovne terjatve, razen tiste, ki so z zakonom prepovedane. Pogosto se za prenos terjatve odločimo pri slabih terjatvah - to so tiste, katerih plačilo zamuja več kot 90 dni oziroma obstaja sum, da ne bodo poplačane.

Prenos terjatve

Kdaj prenos terjatve ni možen?


Nekaterih poslovnih terjatev ni mogoče prenesti, med te spadajo:

  • poslovne terjatve ni mogoče prenesti, če je njen prenos prepovedan z zakonom. Med te spadajo, na primer, pravica do odškodnine v obliki denarnega nadomestila zaradi smrti bližnjega ali telesne poškodbe, terjatve, ki ne morejo biti predmet izvršbe, terjatve, ki izvirajo iz nedovoljenih pogodb in druge,
  • prenos terjatve ni možen v primerih, ki so povezani z osebnostjo upnika. Med te spadajo preživnina, terjatve za nepremoženjsko škodo in podobno,
  • prenos terjatve ni možen v primerih, ki po svoji naravi nasprotujejo prenosu na drugo osebo. Sem spadajo, na primer, naročila.


Poslovne terjatve, prenos terjatve in druge storitve Converta


Poslovne terjatve so terjatve, povezane s poslovanjem; razlikovati je treba tiste poslovne terjatve, ki vodijo do denarnih sredstev, in poslovne terjatve iz danih predujmov. Ločimo tudi dolgoročne poslovne terjatve in kratkoročne poslovne terjatve. V podjetju Converta d. o. o. nudimo različne storitve, povezane s poslovnimi terjatvami. Pomagamo vam pri ugotavljanju obstoja terjatve, zapadlosti terjatve, odstopu terjatve, prav tako pa tudi pri izterjavah in sorodnih finančnih in pravnih storitvah. Več informacij je dostopnih na naši spletni strani, lahko pa nas tudi kontaktirate. Ker se zavedamo, da se marsikdo bori s pomanjkanjem časa, nudimo fleksibilen urnih za vse stranke. Pokličite nas!

ODKUP TERJATEV IN DDV

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV