Zastaralni roki terjatev določeni s strani zakonodaje

Zastaranje terjatevZastaranje pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več zahtevati, da naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega (npr. plača dolg, opravi delo, za katero sta se dogovorila ipd.). Gre za določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve propadle. Zastaranje oz. zastaralni roki terjatev začnejo teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti.

Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja, iz gospodarskih pogodb, občasne terjatve

Zastaralni roki terjatevČas, ki je potreben za zastaranje (zastaralni rok) terjatve, določa zakon. Upnik in dolžnik ga z dogovorom ne moreta niti skrajšati niti podaljšati. Splošni zastaralni rok je 5 let in velja za vse terjatve, pri katerih zakon ne določa drugačnega zastaralnega roka. Tako je rok za zastaranje terjatev iz delovnega razmerja 5 let, medtem ko so zastaralni roki za zastaranje terjatev iz gopodarskih pogodb pa 3 leta. Rok za zastaranje občasne terjatve, ki dospevajo letno ali v določenih krajših časovnih presledkih (občasne terjatve), je 3 leta od zapadlosti vsake posamezne dajatve, bodisi da gre za stranske občasne terjatve, kot je terjatev obresti, ali pa za takšne občasne terjatve, s katerimi se črpa sama pravica, kot je terjatev preživljanja. Kakšen pa je rok za zastaranje terjatev v izvršbi? Izvršba sama po sebi ne zastara, saj je namen izvršbe, da je upnik poplačan. Vprašanje zastaranja se veže na samo terjatev.

ODSTOP TERJATVE

Zastaranje oz. zastaralni roki terjatev iz gospodarskih pogodb

V primeru ko gre za gospodarske pogodbe oz. terjatve med gospodarskimi subjekti, se uporabi določilo 349. člena Obligacijskega zakonika, ki pravi, da triletni zastaralni roki terjatev veljajo za terjatve, kot so

  • terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina);
  • terjatev najemnine (zakupnine);
  • odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil.

IZTERJAVA V TUJINI

Preberite si še o sodni izvršbi: http://www.converta.si/sodna-izterjava