Odkup terjatev oziroma prodaja – kdaj se odločiti za odstop terjatve?


Odkup terjatev, ki ga poznamo tudi pod izrazom faktoring, je način kratkoročnega financiranja podjetja na podlagi še neplačanih izdanih računov oziroma neporavnanih obveznosti drugemu podjetju. Storitve odkupa terjatev navadno ponuja banka ali specializirano podjetje.


Tako se v postopku odkupa terjatve običajno znajdejo tri stranke:

 • tista, ki neporavnano obveznost odkupi (faktor);
 • tista, ki neporavnano obveznost proda (odstopnik);
 • dolžnik, ki ima finančno obveznost.


Tisti, ki terjatev odkupi s tem poslom postane dolžnikov upnik, zato mora dolžnik obveznost plačati njemu – novemu imetniku neporavnane obveznosti.

Da bi razumeli prodajo terjatve, pa moramo seveda najprej natančno vedeti, kaj terjatev sploh je in kako nastane. Terjatev je finančno sredstvo, ki lastniku daje zakonsko pravico, da od dolžnika izterja dolgovani znesek. Neporavnano obveznost navadno povezujemo z izdanim računom za opravljeno storitev ali za prodan izdelek.

odstop terjatve

Kaj prodaja terjatve pomeni za dolžnika?

Kot smo na kratko opisali že zgoraj, lahko lastnik neporavnane obveznosti v želji po hitrejši pridobitvi sredstev, svojo terjatev proda tretji osebi – banki ali podjetju, ki se z odkupom terjatve ukvarja. Prodaja terjatve vse pravice, ki iz nje izhajajo, prenese na faktor.

To pomeni, da prevzemnik pravice do poplačila dolga pridobi tudi pravico do plačila od dolžnika za znesek, ki ga le-ta dolguje. Običajno je dolžnik zneska o prodaji terjatve obveščen, faktor pa dolžnika pozove k plačilu in po potrebi dolgovan znesek od njega tudi izterja. V tem primeru je govora o odprtem odstopu terjatve, ki ga imenujemo tudi klasična prodaja terjatve.

Drugače je pri tihem odstopu terjatve ali tihem faktoringu, kjer je dogovor o prodaji terjatve zaupen, dolžnik pa o njem ni obveščen.


Kako poteka klasični odkup terjatve?

Postopek pri klasičnem odprtem odkupu terjatev je relativno preprost. Podjetje svojemu kupcu (kasneje dolžniku) dobavi blago oziroma zanj opravi storitev. Za to kasneje izda račun, na katerem je naveden rok plačila. Podjetje nato zaradi potreb po takojšnji likvidnost dolgovani znesek, ki izhaja iz izdanega izdanega računa, proda faktorju. Pri tem mu mora dostaviti tudi vse spremne listine, ki so za izvedbo posla potrebne.

Faktor podjetju nakaže znesek v višini računa znižan za provizijo oziroma stroške storitve faktoringa. Nato faktor – lahko pa tudi odstopnik ali cedent – obvesti dolžnika o odkupu terjatve. Dolžnik tako na podlagi odstopljene terjatve na rok plačila poravna celoten dolgovani znesek neposredno faktorju.

Kako poteka tiha prodaja terjatve?

Postopek pri tihem faktoringu se nekoliko razlikuje od postopka pri klasični prodaji terjatve. Tako kot pri klasičnem odstopu tudi tukaj podjetje svojemu kupcu dobavi blago ali zanj opravi storitev. Za to izda račun z navedenim rokom plačila.  Terjatev je nato odstopljena faktorju z namenom takojšnjih likvidnosti dolgovanih zneskov, ki jih ima podjetje do dolžnika. Odstop se pri tihem faktoringu zgodi brez obveščanja kupca.

Seveda mora cedent faktorju prav tako priskrbeti vse spremne listine za izvedbo posla. Faktor podjetju na njegov poslovni TRR nakaže sredstva, ki so zmanjšana za provizijo in stroške faktoringa. Dolžnik bo pri tihem faktoringu svojo dolg poravnal direktno odstopniku, ki bo prejeti znesek v celoti nakazal faktorju na dan prejema sredstev s strani dolžnika.

Kakšna je razlika med regresnim in ne-regresnim prenosom terjatve?

Poleg klasičnega in tihega odkupa terjatve poznamo tudi regresni in ne-regresni odkup. V primeru, ko gre za ne-regresni prenos, mora faktor kriti izgubo, če dolžnik računa ne plača. Če odstopnik dolgovani znesek prenese "z regresom", potem solidarno odgovarja za dolg dolžnika. To v praksi pomeni, da ima faktor pravico, da neplačani znesek računa terja od odstopnika.

terjatve

Katere so prednosti odkup terjatve?

Prednosti odkupa terjatev za podjetje je torej več. Med drugim:

 • Večja likvidnost podjetja.
 • Takojšnje plačilo.
 • Večja konkurenčnost podjetja na trgu.
 • Uveljavljanje boljših plačilnih pogojev pri dobaviteljih in poslovnih partnerjih.
 • Večja preglednost poslovanja.
 • Nižji administrativni stroški.
 • Zavarovanje pred tveganjem neplačila.
 • Konsistenten denarni tok.
 • Povečanje obratnega kapitala.


Odkup terjatev se navadno priporoča podjetjem, ki se soočajo s povečanim obsegom terjatev in ki si želijo te neplačane dolgove tudi učinkovito povrniti. Dejstvo je, da z rastjo poslovanja podjetja raste tudi tveganje za neplačilo dolgov dolžnikov podjetja in prav učinkovito obvladovanje je ključnega pomena za uspešnost poslovanja v vsakem podjetju.

prodaja terjatve

Možnost odkupa terjatve tudi v podjetju Converta d.o.o.

Tudi v podjetju Converta d.o.o. ponujamo možnost odkupa terjatev. Kadar sami ne uspete z lastno izterjavo terjatve, kompenzacijo ali asignacijami pridobiti plačila, vam od vsega skupaj ostaja zgolj strošek. Odkup zapadlih dolgov temelji na odločitvi glede:

 • terjatve (datum zapadlosti, vrednost),
 • dolžnika (firma, naslov oz. sedež, davčna številka),
 • vsebino posla na podlagi katerega je dolg nastal (kratek opis poslovnega razmerja, dosedanje aktivnosti glede izterjave, ali dolžnik ugovarja terjatvi, ipd.),
 • dokumentov, ki dokazujejo obstoj dolga.

Ko je dokumentacija odobrena, se izločijo dolgovi pri katerih možnost izterjave terjatve ne obstaja, ostale terjatve pa postanejo predmet vrednotenja. 

izterjava terjatev