Mala čistilna naprava - rešitev za vaš objekt

Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, kjer se voda očisti do stopnje pri kateri jo lahko odvajamo nazaj v okolje. Uporablja se za čiščenje komunalne odpadne vode tam kjer priključitev na javno javno kanalizacijsko omrežje še ni mogoča.

V mali komunalni čistilni napravi se odpadna voda očiščuje z biološko razgradnjo na več načinov in sicer s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah, v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso, v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom ali z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin. Mala komunalna čistilna naprava deluje v dveh stopnjah. V prvi stopnji odpadna voda iz objekta vstopi v rezervoar v katerem se očistijo in ločijo trdni delci od tekoče snovi. Odpadna voda se nato prelije skozi pred filter, kjer se še dodatno očisti, v bioreaktor. V bioreaktorju sledi aerobno bio filtracijsko čiščenje. Prezračevanje se izvaja z naravnim pretokom zraka. Odpadna voda se v zadnji stopnji čisti skozi plasti medija, ki je obdelan z encimi, ki spodbujajo hitro in pravilno rast bakterij. Bakterije tako uspešno očistijo vodo, ki se steka v reaktor.

Mala čistilna naprava - kaj pravi zakonodaja

Malo komunalno čistilno napravo morajo po zakonodaji imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju brez javne kanalizacije. Za vgradnjo male čistilne naprave za obstoječe objekte imate še čas, saj je rok za izgradnjo decembra 2021. Obstajajo redki primeri, ko čiščenje odpadne vode v mali čistilni napravi ni dovoljeno. V primerih kjer gre za posebne geografske razmere, kjer je prepovedano odvajanje odpadne vode ali gre za določene stavbe, moramo namesto male komunalne čistilne naprave tega moramo vgraditi nepretočno greznico.

Pri gradnji male biološke čistilne naprave ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, saj gre za enostaven projekt. Vse kar moramo storiti pred gradnjo je, da obvestimo pristojno komunalno podjetje, ki mu po vgradnji dostavimo ustrezno dokumentacijo. Na podlagi le te bomo delno oproščeni plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Po vgradnji oddamo vlogo za pregled izvedbe MKČN. Po prejemu le te in priložitvi ustrezne dokumentacije se dogovorimo za pregled. Po njem izdamo Izjavo o pregledu priključka na MKČN in izpolnimo Poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50PE. Analizni izvid o opravljenih meritvah, izdan s strani pooblaščenega izvajalca, dodamo k Poročilu o prvih meritvah za MKČN,  ki mora biti izdelan med tretjim in devetim mesecem po zagonu. Pregled se kasneje opravlja vsako tretje leto.

Male čistilne naprave brez elektrike

Male čistilne naprave s sistemom SBR

Za čiščenje odpadne vode imamo na voljo več različnih vrst malih čistilnih naprav. Delimo jih lahko na dve skupini. Tiste, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo in tiste, ki jo ne. Najbolj pogoste so naprave s tehnologijo SBR, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo. Tehnologija SBR je tehnologija zaporednega biološkega čiščenja z ločeno primarno obdelavo. Tako kot vsaka biološka čistilna naprava, deluje tudi ta na podlagi bakterij, ki pritekajo vanjo. Bakterijam nato dovajamo kisik, ki ga potrebujejo za preživetje. Male čistilne naprave s sistemom SBR čistijo dotočno odpadno vodo v več fazah. V prvi fazi, fazi prečrpavanja, gre voda skozi primarno obdelavo, kjer ostanejo netopne snovi. V drugi fazi, fazi zračenja, gre odpadna voda v rezervoar SBR, kjer se opravi čiščenje z mikroorganizmi. Pri postopku se izmenjujejo kratke faze mirovanja in zračenja. Tretja faza je faza mirovanja. Blato se potopi na dno sistema, očiščen predel vode se ustvari na vrhu rezervoarja. Očiščena voda v četrti fazi, fazi črpanja vode, potuje v sistem izpusta ali ponikalni sistem.

Male čistilne naprave s sistemom MBS

Mala čistilna naprava s sistemom MBS, je pretočna čistilna naprava s pritrjeno biomaso. Sistem ne vsebuje električnih komponent v napravi in je ravno zato tako učinkovit in enostaven za uporabo. Pri tem sistemu odpadna voda izteče v sedimentacijski bazen, kjer poteka prva faza čiščenja. Tu se zbirajo vse netopne snovi in sekundarna gošča. Po mehanskem čiščenju steče voda v biološko komoro, kjer so prosto plavajoči plastični nosilci za mikroorganizme. Ti ustvarijo okolje za biološki proces, ki vodo očisti. Zrak se dovaja preko posebnih membran in biološki bazen oskrbuje s kisikom. Preko prelivne zapore gre očiščena voda v sekundarno stopnjo, izločene snovi pa se potopijo na dno komore. Zračna črpalka jih nato prečrpa v sedimentacijski bazen prve faze in jih tako vrne v čistilni proces. Preko prelivne cevi se očiščena voda nato vrne v naravo.