E-izvršba – pravno sredstvo za izterjavo dolga

E-izvršba s pomočjo pravnikov, finančnikov in drugih strokovnjakov specializirane agencije za upravljanje s terjatvami zagotovo prinaša veliko hitrejše in boljše rezultate, kot če se je loti posameznik, ki ne pozna vseh pasti finančne nediscipline. Čeprav se sliši izterjava malce neprijeten izraz, ob katerem večina pomisli na mukotrpne bitke in dolgotrajne postopke med upnikom in dolžnikom na sodišču, kup administrativnih ovir ter izgubo časa in denarja, so za družbe, ki upravljajo s terjatvami, to zagotovo vsakdanji in dokaj jasni postopki.

Seveda je vsako dolžniško upniško razmerje poglavje zase in je rezultat odvisen od mnogih dejavnikov, a v interesu agencije je čimprejšnje poplačilo upnikov. Velika prednost, ki vodi do pozitivnih rešitev, je seveda izkušenost, strokovnost in profesionalen pristop. Z dolžnikom poteka korektna in spoštljiva komunikacija, kar bi bilo upniku včasih težko ohraniti, saj je pod pritiskom in je zaradi neplačila ogrožena tudi likvidnost in poslovna uspešnost njegovega podjetja.

Mnogo upnikov se zaveda, da so včasih likvidnostne težave poslovnih partnerjev le začasne narave in si vseeno želijo ohraniti sodelovanje za vnaprej. Zato se bojijo, da bo e izvršba postopek, ki bo prekinil to sodelovanje. Izkušnje strokovnjakov kažejo, da temu ni tako. Pravi pristop in komunikacija na nivoju ter konstruktiven dogovor o možnostih poplačila dolgov na različne načine, ponavadi ohranijo dobre poslovne odnose.

e-izvršba

Izvršba na podlagi verodostojne listine – brez vložitve tožbe

Izvršba na podlagi verodostojne listine se izvaja, kadar upnik razpolaga z ustrezno listino. Mednje spadajo: račun ali faktura, menica in ček, po zakonu overjena zasebna listina ali listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine, izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, obračun obresti ali pisni obračun prejemkov iz naslova delovnega razmerja. Razen slednjega predloga, ki ga večinoma vlagajo delavci, ki so jim kršene temeljne pravice iz delovnih razmerij zaradi neizplačila plač, regresa, prispevkov, so pri ostalih predlogih večinoma upniki podjetja oziroma gospodarski subjekti.

E-izvršba mora biti vložena v čim krajšem času, saj je stare terjatve veliko težje izterjati. Zato se je v primeru terjatve najbolje čimprej posvetovati s strokovnjaki, ki na podlagi izkušenj vedo, kdaj je potrebno takojšnje ukrepanje. Kadar gre za insolventne dolžnike, ki so v postopku stečaja ali prisilne poravnave, namreč ni mogoče več voditi postopkov izterjave. Agencije, ki se ukvarjajo s finančno nedisciplino, se ponavadi najprej skušajo dogovoriti glede različnih možnosti poplačila dolga, ki so sprejemljive za obe strani, saj je e izvršba postopek, ki se ga poslužujejo, ko so bili vsi drugi načini neuspešni.

E-izvršba – manj birokracije, boljši rezultati

E-izvršba je dokaj jasen postopek, ki preko sodišč rešuje problematiko neplačanih faktur in drugih obveznosti. Kadar ne gre za takšne dolgove, da bi prišla v poštev izvršba na podlagi verodostojne listine, jo je možno vložiti na podlagi izvršilnega naslova. Podlaga za vložitev so izvršljive sodbe, sodne poravnave, notarski zapisi ali druge izvršljive listine, za katere zakon določa, da so izvršilni naslov. Običajno se nanašajo na različne neplačane denarne obveznosti, kot so preživnina, posojanje denarja, včasih pa tudi na izpolnitev drugih obveznosti kot so omogočanje stikov z otroki, vrnitev delavca na delo, deložacija in drugo. V vsakem primeru pa se vloži na pristojnem sodišču.

izvršba na podlagi verodostojne listine

Je e izvršba postopek, ki 100% zagotavlja vračilo dolga?

Kot že omenjeno, je e izvršba postopek, ki se prične z vlogo na pristojnem sodišču, potem ko vsi ostali poskusi izterjave dolga niso obrodili sadov. Izjema so le insolventni dolžniki, kjer to ni mogoče, v takšnih primerih je edina opcija samo prijava terjatev v stečajno maso. V kolikor sodišče s sklepom prizna terjatev, se lahko popravi DDV v naslednjem mesecu. Preostane le še spremljanje poročil upravitelja in upanje na poplačilo po zaključku stečajnega postopka oziroma prisilne poravnave. Zato je res ključnega pomena takojšnje ukrepanje ob začetnih likvidnostnih težavah in posvet s strokovnjakom, ki bo znal svetovati in ubrati prave poti, preden bo prepozno.

Izkušnje agencij, ki se ukvarjajo z upravljanjem terjatev in finančnimi rešitvami, kažejo, da so pri svojem delu velikokrat zelo uspešne že samo s korektnim telefonskim razgovorom ali pisnim opominom, tako da izvršba na podlagi verodostojne listine sploh ni potrebna. Strokovnjaki agencije namreč niso čustveno vpleteni v dolžniška razmerja, zato ohranjajo komunikacijo in iskanje premostitvenih rešitev na profesionalen, umirjen in prijazen način. Pri tem ne ogrožajo poslovnega odnosa, ki ga imata obe vpleteni stranki med seboj, temveč delujejo na način, da bi se ta ohranil tudi v bodoče z iskanjem razumnih rešitev, kot so plačilo na obroke, kompenzacija in podobno.

Agencije imajo bogate izkušnje na področju terjatev doma in v tujini, kar še dodatno olajša pot do uspešnega poplačila zapadlih obveznosti. Pokrivajo stranke s področja javnih zavodov, bančništva in leasinga, komunale, elektro in telekomunikacijskih podjetij, vzajemnih in pokojninskih skladov, trgovskih hiš, zavarovalnic, vzgojno varstvenih zavodov, šol, društev in mnoge druge. Zato naj ne bo e-izvršba prva stvar v primeru neplačanih obveznosti, temveč posvet z usposobljenimi strokovnjaki, ki jih odlikujejo bogate izkušnje na področju upravljanja terjatev.

e izvršba postopek