testi cestno prometnih predpisov

Cestno prometni predpisi - zakon, knjiga, testne pole in izpit

Cestno prometni predpisi so pravila, ki narekujejo ravnanje v prometu in so določena v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Omenjeni zakon opredeljuje tudi pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi takrat, ko udeleženci v prometu ne ravnajo po pravilih, določenih v omenjenem zakonu. Izraz cestno prometni predpisi ali »CPP« v splošni rabi pomeni teoretični del izobraževanja za voznika, katerega mora kandidat opraviti preden lahko prične z opravljanjem praktičnega dela. Opravljen praktičen del CPP, pa ni pogoj za opravljanje kategorije A2 in A, če ima kandidat najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo A1 oz. A2. Enako velja tudi za opravljanje kategorije B, kadar je vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in je največja dovoljena masa skupne teže večja od 3500 kg in manjša od 4250 kg.

Cestno prometni predpisi -knjiga, testi in preizkus znanja

Kandidati, ki želijo pridobiti dovoljenje za vožnjo motornih vozil in so se prijavili k opravljanju teoretičnega dela, uporabljajo za učenje cestno prometnih predpisov knjigo, najpogosteje poimenovano kar »Knjiga CPP«. Vse knjige, namenjene učenju ravnanja po zakonskih predpisih, zajemajo vso zbrano vsebino teoretičnega dela, katera se preverja na pisnem preizkusu poznavanja teh predpisov in tako zagotavljajo, da je kandidat za voznika seznanjen z vso vsebino, katera se bo preverjala. Pole cestno prometnih predpisov za teoretični oz pisni del preizkusa zagotavlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, sam preizkus znanja pa traja največ 45 minut. Uspešno opravljen izpitcestno prometnih predpisov je, če kandidat na preizkusu doseže najmanj 90% točk. V primeru, da je kandidat napačno označil dva vprašanja, ki sta točkovana s 5 točkami, se na podlagi »Programa in kriterijev ocenjevanja na vozniškem izpitu« šteje, da test znanja cestno prometnih predpisov ni opravil.

NAJPOMEMBNEJŠI CESTNO PROMETNI PREDPISI NA IZPITU

Vsebina cestno prometnih predpisov

Vsebina oz program splošnega dela teoretičnega preizkusa znanja CPP je enotna za vse kategorije vozil in vsebuje naslednja poglavja:

  • cestno prometna pravila in predpisi (pravila, načela in primerno ravnanje v prometu, pomen znakov in označb, posebni svetlobni in zvočni signali, pravila prednosti in omejitve hitrosti),
  • voznik (pomembnost odnosa voznika in pazljivosti do drugih, zaznavanje, presoja in odločanje o reakcijskem času, spremembe v obnašanju pri vožnji zaradi vpliva alkohola, mamil, zdravil, duševnega stanja ali utrujenosti),
  • cesta (najpomembnejša načela varne vožnje: spoštovanje varnostne razdalje med vozili, zavorne razdalje in sposobnost oprijemanja cestišča v različnih pogojih, dejavniki tveganja pri vožnji v različnih pogojih, kot so vremenski pogoji ter različni pogoji vožnje v dnevnem in nočnem času, lastnosti različnih vrst cest in zakonske zahteve ter varna vožnja v predorih),
  • drugi uporabniki cest (specifični dejavniki tveganja, pomanjkanje izkušenj, najranljivejše kategorije uporabnikov, kot so, otroci, pešci, kolesarji in težje gibljivi ljudje ter tveganja pri premikih in vožnji različnih vrst vozil zaradi različnih vidnih polj),
  • Potrebni varnostni ukrepi pri izstopanju iz vozila (načela varnostnih ukrepov pri izstopanju iz vozila),
  • Mehanični vidiki (odkrivanje najpogostejših napak na vozilu),
  • Varnostna oprema vozila (raba varnostnih pasov, naslonjal za glavo ter varnostna oprema za otroka)
  • Raba vozila v odnosu do okolja (uporaba zvočnih opozoril, zmerna poraba goriva in omejitev emisij onesnaževalcev okolja), ter
  • Splošna pravila in predpisi (dokumenti, za rabo vozil, servisna knjiga, ravnanje v primeru nesreče ter prevažanje tovora in oseb).

Vsebina knjig CPP in preizkus znanja

Tako knjige o cestno prometnih predpisih, kot tudi izobraževanje in preverjanje teoretičnega znanja CPP, se izvaja po zgoraj navedenem programu in kriterijih ocenjevanja ter preverjanja znanja kandidatov, ter so natančneje določeni v vsebini priloge pravilnika na podlagi 14. člena Zakona o voznikih. V isti prilogi je predpisana tudi dodatna vsebina posebnega dela teoretičnega preizkusa za kategorije AM, A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F in G.

knjiga s polami cestno prometnih predpisov