Upravljanje športnih objektov in večstanovanjskih stavb

Upravljanje športnih objektov in večstanovanjskih stavbUpravljanje objektov je izrednega pomena za ohranjanje objekta v dobrem stanju, saj nivo kakovosti kateregakoli gradbenega objekta s časom pada. Upravljanje nepremičnin, kot so večstanovanjske in poslovne stavbe kot športni objekti, je v interesu vseh lastnikov objekta, saj redno vzdrževanje objektov pripomore k boljši učinkovitosti objekta in manjšim stroškom vzdrževanja. Redno upravljanje objektov vključuje posle obratovanja in vzdrževanja, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter številna druga opravila.
V podjetju Valina d.o.o. izvajamo kakovostno upravljanje poslovnih in večstanovanjskih stavb ter športnih objektov. Pohvalimo se lahko z bogatimi izkušnjami, ki jih dopolnjujejo širok izbor strokovnjakov za posamezna področja, dobra organizacija in kakovostno opravljeno delo. Vse to omogoča lastnikom in najemnikom objektov brezskrbno bivanje in nemoteno delo.

Upravljanje večstanovanjskih stavb določa zakonodaja, izvajanje prepuščeno upravniku

Upravljanje večstanovanjskih stavb je določeno z zakonom, samo upravljanje pa izvajajo lastniki sami ali pa izberejo upravnika, ki v njihovem imenu opravlja in jih zastopa v poslih, ki se nanašajo upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih stavb. Na primer, izvajanje sklepov etažnih lastnikov, skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov, skrb za razdelitev in izterjavo obveznosti, upravljanje z rezervnim skladom in skupnim denarjem, vlaganje tožb zaradi neplačevanja stroškov in obveznosti v imenu drugih lastnikov, zastopanje etažnih lastnikov pred upravnimi organi, priprava načrta vzdrževanja, priprava obračuna stroškov upravljanja in razdelitev med etažne lastnike, oštevilčenje in označba stanovanj, sprejemanje plačil etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačevanje obveznosti tretjim osebam, poročati lastnikom o svojem delu in izstavljati mesečne ter letne obračune in podati letno poročilo o upravljanju objekta. O svojem delu mora redno poročati vsem lastnikom. Dober upravnik je nepogrešljiv, saj skrbi za nemoteno delovanje objekta.

Upravljanje večstanovanjskih stavb

Upravljanje športnih objektov izvaja strokovno usposobljena oseba

Športni objekti se glede na komunalno opremljenost, konstrukcijsko zasnovo in namen bistveno razlikujejo od stanovanjskih. Tudi lastništvo športnega objekta je večinoma v rokah pravnih in ne fizičnih oseb. Upravnik, ki mu je zaupano upravljanje športnih objektov, mora kot strokovna oseba skrbeti za izvajanje del in nalog, ki zagotavljajo vsaj ohranjanje realne vrednosti nepremičnine in njeno optimalno funkcionalno uporabnost, ob upoštevanju optimalnih stroškov.
Prvi pogoj za optimalno upravljanje športnih objektov je ustrezna in tehnološko dovršena ter vzdrževana oprema. Vsaka napaka na instalirani opremi namreč lahko vpliva na proizvodne procese in s tem na uspešnost objekta.