Uspešno vodenje podjetja in projektov znotraj delovnega tima


Vodenje v sodobnih poslovnih okoljih in organizacijah je soočeno z določenimi izzivi, saj so organizacijske strukture in poslovni procesi vedno bolj kompleksni in se med seboj prepletajo. Vodenje pri tem upošteva več vidikov poslovanja, pri čemer se dober vodja osredotoča tako na vodenje projektov in tekočih poslov kot na vodenje svojih zaposlenih oziroma sodelavcev. Da bi organizacija lahko dosegala zastavljene cilje, mora vodstveni kader razviti in uporabljati določene mehke veščine, vodstvene kompetence in sposobnosti. Pri tem je pomembno, da vodja vzpostavi učinkovito komunikacijo v podjetju, vzvode za reševanje konfliktov, inovativna delovna okolja z motiviranimi in zavzetimi zaposlenimi ter oblikuje time za vodenje projektov. Vodenje je vsekakor veščina, ki se jo je mogoče naučiti in razvijati skozi čas. Tako svetovalno podjetje OK Consulting organizira šolo vodenja, kjer vodje skozi programe in module pridobijo potrebne kompetence za uspešno vodenje podjetja.

Timsko vodenje

Veščine in kompetence vodje za uspešno vodenje podjetja


Dober vodja razvija tako strokovno znanje kot mehke veščine, ki jih potrebuje v vsakodnevni interakciji z zaposlenimi, kupci in poslovnimi partnerji. Učinkovito vodenje vključuje strateško načrtovanje, postavljanje jasnih ciljev, sledenje viziji, spodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjanje dobrih odnosov. Dobra komunikacija v podjetju pa je pomembna zato, da se lahko hitreje razrešijo nesporazumi in komunikacijski šumi. Strokovnjaki za razvoj kompetenc vodij in zaposlenih so v okviru podjetja OK Consulting pripravili intenzivno dvodnevno delavnico za vodje. Dare to Lead je mednarodni licenčni program, kjer se vodje poglobijo v štiri stebre drznega vodenja. Drzno vodenje uči pomembne koncepte, kot je soočanje z ranljivostjo, implementacija vrednot, gradnja zaupanja in učenje iz neuspehov in napak.  

Ciljno vodenje projektov in uresničevanje poslovnih ciljev


Učinkovito vodenje projektov je sestavljeno iz postavljanja ciljev in komunikacijskih veščin, zato da se ti cilji lahko tudi hitreje dosežejo. OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management, vodi delavnico o uresničevanju poslovnih ciljev, kjer se vodstveni kader nauči, kako razvijati vizijo družbe, strategije in poslovne cilje. Vodje se naučijo, kako učinkovito postavljati cilje po SMART metodi, kako pri uresničevanju ciljev prepoznati in premagati določene ovire ter kakšne vire vodja potrebuje, da bodo cilji tudi realizirani. Ker je v vodenje projektov vključenih več ljudi, ki delujejo v delovni skupini, je pri tem pomembno, da vodja pri zastavljanju in implementaciji ciljev tudi ustrezno motivira vse člane v timu.

Timsko delo

Kako pomembna je učinkovita komunikacija v podjetju?


Usvojene komunikacijske veščine dajejo vodji moč in možnost, da lahko ustvari trdne temelje za učinkovito komunikacijo v podjetju, ki v splošnem krepi odnose in motiviranost delovnih skupin ter hkrati vpliva tudi na odnose s kupci. Dobra komunikacija v podjetju tudi posredno izboljšuje produktivnost, spodbuja inovacije, izboljšuje spretnosti zaposlenih ter odpravlja komunikacijske šume, konflikte in nesporazume. Konflikti med zaposlenimi se največkrat pojavljajo prav zaradi nejasno podanih informacij, ki jih oseba na drugi strani napačno interpretira. Komunikacijskih veščin pa se je mogoče tudi priučiti. OK Consulting delavnica učinkovite komunikacije v podjetju je namenjena tako zaposlenim kot vodjem. Vodje se na delavnici naučijo, kako vodenje vpliva na preprečevanje konfliktnih situacij v komunikaciji ter kako lahko vodja vpliva na njihovo reševanje, pri čemer lahko uporablja različne komunikacijske pristope.

Več o vodenju na naši strani

Timsko delo v organizaciji in vloga vodje v timu


Učinkovito vodenje pomembno vpliva na uspešnost delovnega tima. Vodenje projektov v delovni skupini ni enostavna naloga, saj mora vodja pri tem graditi angažiranost ekipe in odnose med delavci, spodbujati ustvarjalno atmosfero in vrednote, spodbujati odprto komunikacijo ter pri tem učinkovito predati zastavljene cilje. Poleg tega je vodenje delovne ekipe povezano tudi z mentorstvom in predajanjem strokovnega znanja, z upravljanjem časa ter s sposobnostjo reševanja konfliktov. Timsko delo v organizaciji je lahko učinkovito le, če delovno skupino vodi oseba z razvitimi vodstvenimi kompetencami. Tako se vodje na delavnici, ki jo vodijo OK Consulting strokovnjaki, naučijo kako vloge posameznih članov skupine doprinesejo k učinkovitosti celotne ekipe, kako se delovna ekipa razvija skozi različne faze ter nenazadnje, kako pomembno je vodenje in vloga vodij v delovni ekipi.