Pošlji povpraševanje

Uspešno vodenje podjetja in zaposlenih za doseganje poslovnih ciljev

Uspešno vodenje podjetja vključuje posameznike ali skupine posameznikov, ki imajo kot vodje jasno vizijo ter sposobnost posredovanja vizije svojim zaposlenim. Vodenje v podjetju zajema tudi sposobnost učinkovitega organiziranja, motiviranja zaposlenih k izpolnjevanju ciljev podjetja in sposobnost uravnoteženja navzkrižja interesov med različnimi skupinami, deležniki in zaposlenimi. Vodenje zaposlenih vsekakor zahteva določena znanja in veščine, ki pa se jih je mogoče naučiti in izboljšati. Tako strokovnjaki v podjetju O.K. Consulting pripravljajo posebne programe z moduli, kot je šola sodobnega vodenja in komunikacije, ki je namenjena vsem tistim, ki bi želeli nadgraditi svoje komunikacijske in vodstvene sposobnosti. Šola sodobnega vodenja in komunikacije je pomembna zato, ker vodje pridobijo dodatne veščine in kompetence, ki jim preko implementacije v podjetju dolgoročno pomagajo pri izboljšani produktivnosti zaposlenih, rasti zaupanja v delovne time z izboljšanimi veščinami poslušanja in komuniciranja, višji inovativnosti in ustvarjalnosti zaposlenih ter pri uspešnem razreševanju konfliktov znotraj podjetja.

Učinkovito vodenje zaposlenih vpliva na povečevanje produktivnosti

Uspešno vodenje zaposlenih se odraža v tem, da se v podjetju začno ustvarjati pozitivna delovna razmerja, povezovalni odnosi ter prijetno delovno okolje, kar posledično vpliva na dvig motivacije zaposlenih in njihovo dobro počutje. Prav zaradi tega so delavci bolj zavzeti za delo in zato tudi toliko bolj produktivni. Višja produktivnost pa posledično postavlja dobre temelje za uresničevanje finančnih in strateških ciljev podjetja. Uspešno zasledovanje poslovnih ciljev podjetja pa ni odvisno le od produktivnosti, temveč tudi od jasnega in metodičnega postavljanja dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. O.K. Consulting, podjetje z dvajsetletnimi izkušnjami, na izobraževanjih za uresničevanje poslovnih ciljev, vodje uči veščin o učinkovitem postavljanju ciljev po metodi SMART, njihovem členjenju in uresničevanju poslovnih ciljev skozi DILTS-ovo piramido. 

vodenje zaposlenih

Uspešno vodenje podjetja vodi k lojalnosti in pripadnosti zaposlenih

Ustvarjanje produktivnega in prijetnega delovnega okolja ima pomemben vpliv na delavčevo lojalnost in pripadnost podjetju. Zato uspešno vodenje v podjetju zadržuje usposobljen in motiviran kader, pri čemer je fluktuacija zaposlenih nižja, kot v podjetjih, kjer vodenju in motiviranju zaposlenih ne posvečajo dovolj pozornosti. Ciljno naravnano vodenje pa dolgoročno tudi zmanjšuje dodatne stroške zaposlovanja, uvajanja in usposabljanja novo zaposlenih.

Kakšen vpliv ima vodenje v podjetju na učinkovito razreševanje konfliktov?

Obseg konfliktov na delovnem mestu, ki velikokrat nastanejo kot posledica nezadostne ali neučinkovite komunikacije, se ob uspešnem vodenju podjetja in zaposlenih občutno zmanjša. Manjši obseg konfliktnih situacij pa povzroči, da se zaposleni lahko osredotočijo na svoje delovne naloge in so zato tudi bolj produktivni. Vodja je zadolžen za upravljanje s konflikti, ki predstavljajo grožnjo enotnosti članov tima, produktivnosti in njihovi motiviranosti. Vodja mora tako oceniti nastalo situacijo, razviti skupno razumevanje problema, sprejeti rešitve in sporazumno izbrati najboljšo rešitev. Učinkovitega razreševanja konfliktov pri vodenju podjetja se vodje lahko priučijo tudi v procesu, ki ga nudi individualni coaching, v sklopu storitev podjetja O.K. Consulting. V tem procesu coach spremlja vodjo v raziskovanju, reševanju problemov in učenju s primernimi vprašanji in izzivi. Zaradi prilagojenega pristopa in ciljno naravnanega procesa, vodja poišče svoje vire, jih ozavesti in kasneje uporabi kot orodje pri uspešnem vodenju podjetja in obvladovanju konfliktov znotraj organizacije ali delovnega tima.

VEČ O ŠOLI VODENJA

Vodenje in motiviranje zaposlenih kot orodje za doseganje ciljev podjetja

Motiviranost zaposlenih predstavlja pomemben element pri doseganju ciljev podjetja, zato dober vodja z različnimi orodji skrbi za visoko motivacijo članov tima, tako da lahko vsak delavec opravi delo po svojih najboljših močeh. Vodja pri motiviranju zaposlenih izgrajuje zaupanje z doslednim postavljanjem ciljev in implementacijo vrednot, ki so za člane tima pomembne, zato da bi lahko čim bolj pozitivno pristopili k svojemu delu. Uspešno vodenje v podjetju pa preko doseganja visoke motiviranosti delavcev vpliva tudi na spodbujanje njihove ustvarjalnosti, kjer vodje svojim podrejenim dajejo dovolj prostora za izražanje in ustvarjanje in s tem spodbujajo nastanek novih idej, inovacij in poslovnih rešitev. Oglejte si letni koledar izobraževanj, ki ga v okviru šole sodobnega vodenja pripravlja O.K. Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management.  Izobraževanja za uspešno vodenje podjetja in zaposlenih so razdeljena na različne programe in stopnje, z različnimi vsebinskimi moduli.