Pošlji povpraševanje

Kako se sploh lotiti gradnje hiše?

Odločitev za gradnjo hiše je prvi, odločilni korak na poti neprestanega raziskovanja in odločanja. Ko ste sprejeli to prvo in najpomembnejšo odločitev, da si boste zgradili dom, je pred vami tisoče novih odločitev. Mnogo teh odločitev je običajno stresnih in bodo morda med gradnjo hiše povzročile kakšno noč brez spanca.

Tudi raziskovanje različnih možnosti pri gradnjah je pogostokrat naporno in vodi v dileme. Znanec o neki stvari meni nekaj, starši nekaj popolnoma drugega. Koga ob vsem tem poslušati? Odgovor je: sebe. Le vi in vaši bodoči sostanovalci hiše vedo, kje in kako si želijo v prihodnosti živeti.

Gradnja hiše stroški

Zato je najpomembneje, da si na nekaj ključnih vprašanj, pred gradnjo hiše, odgovorite sami. Kakšno hišo si pravzaprav želite – npr. zidano s toplotnoizolacijskimi zidaki ICF? Kje bo hiša stala? Kako boste gradnjo hiše financirali? Kako do prijetnega in kakovostnega bivanja z čim nižjimi stroški ogrevanja in vzdrževanja?

Kako izbrati zanesljive in kvalitetne izvajalce del? V začetni fazi gradnje hiše poiščite najboljše podatke za optimalno rešitev. Uporabljajte več virov informacij in upoštevajte tiste, ki vam najbolj ustrezajo. Zapišite dileme na papir in jih v miru pretehtajte. Od odločitve za parcelo, izbora projekta hiše, pridobitve gradbenega dovoljenja, gradnje po fazah, pridobivanja ponudb do nasvetov svetovalcev do vselitve.

Dokumentacija za gradnjo hiše

Če ste že izbrali parcelo, kjer želite postaviti svoj dom, je pred nakupom nujno preveriti stanje v zemljiški knjigi. Ob tem pozornost namenite tudi morebitnim služnostim, ki potekajo prek parcele in na služnosti, ki jih boste morda morali pridobiti sami. Da ne prihaja do nepotrebnih sporov, morajo biti tudi služnosti poti vpisane v zemljiško knjigo. Sama parcela mora biti bremen prosta.

Preberite tudi: pasivna hiša

Sledi pridobitev lokacijske informacije na upravni enoti. Lokacijska informacija je dokument, kjer so na parcelo natančno vpisani pogoji in omejitve iz prostorskih aktov. Podana je namenska raba, območja varovanja in omejitve, dopustne dejavnosti in dopustne gradnje. Na podlagi lokacijske informacije, arhitekt izdela idejno zasnovo za hišo.

Preden upravna enota izda gradbeno dovoljenje je potrebno poravnati komunalni prispevek. To je taksa, ki jo občine zaračunavajo za komunalno opremljenost parcele, sem sodijo denimo cesta, pločnik, kanalizacija, vodovod. Prispevek je odvisen od  površine stavbnega zemljišča, neto tlorisne površine objekta, namembnosti objekta, opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo in izboljšanja opremljenosti zemljišča s komunalno opremo. Komunalni prispevki se od občine do občine razlikujejo.

Gradnja hiše po fazah dokumentacija

Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravna enota po pregledu dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in prijave gradbenih del na pristojne inštitucije 8 dni pred začetkom gradnje.

Prijavi gradbišča je potrebno priložiti digitalno obliko projekta za izvedbo (PZI). Projekt za izvedbo (PZI) vsebuje vodilno mapo in načrte s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije, prometnega inženirstva in krajinske arhitekture s popisi del.

Projekt izvedenih del (PID) se naredi po končani gradnji in vsebuje vodilno mapo ter načrt projektne dokumentacije izvedenih del. PID vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, kazalo vsebine projekta, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektu, zbirno tehnično poročilo, grafične prikaze z vsemi odstopanji od DGD in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

PID je tudi eden od pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja. Le-to je potrebno za zahtevne in manj zahtevne projekte, medtem ko za nezahtevne in enostavne objekte uporabnega dovoljenja ne potrebujemo.

Gradnja hiše po fazah

Stroški gradnje po gradbenih fazah

Stroški posameznih faz gradnje so različni in odvisni od številnih dejavnikov. Nanje vplivajo cene surovin, delovne sile in storitev, trg je tu pogosto nepredvidljiv in odvisen od mnogoterih družbenih dejavnikov. Najbolj zanesljiva metoda, ki jo je razvila gradbena stroka za pomoč graditeljem o finančnih obveznostih stroškov gradnje, je izkustvena metoda, ki temelji na znanih stroških v istem časovnem obdobju realiziranih gradenj.

Po tej metodi za evropske razmere velja, da je strošek kubičnega metra povprečne stanovanjske hiše 260 €. Je pa pomemben podatek, da stroški gradnje hiše od celotne gradbene cene zajemajo do zaključene III. gradbene faze približno 47 %, skupaj s IV gradbeno fazo pa približno 84 % celotne vrednosti objekta.

Masivni sistem gradnje

Masivni sistem gradnje

Sodoben in celovit sistem gradnje hiše je masivni sistem gradnje oziroma ICF (Insulated Concrete Form) način, izdelan v Sloveniji.  Gre za gradnjo s toplotno izolativnimi oblikovniki, ki zajema rešitve za vse konstrukcijske sklope objekta: toplotno izolacijo temeljne plošče objekta, obodne in nosilne stene ter toplotno izolacijo strehe.

Tako zgrajene hiše so varne in trajne armirano betonske konstrukcije, hkrati pa je zagotovljena tudi zrakotesnost in neprekinjen toplotni ovoj. Sistem toplotne izolacije temeljne plošče in sistem za gradnjo sten sta namensko razvita in testirana za gradnjo na potresno ogroženih območjih. ICF sistemi so tudi v svetu sicer že dalj časa uveljavljeni pri gradnji stavb, saj sistemsko omogočajo kakovostno in hitro masivno gradnjo energijsko zelo učinkovitih stavb.

Gradnja hiše po fazah