Pravni prevod, veljaven na sodišču v tujini, opravi sodni prevajalec

Sodne prevode, ali sodno overjene prevode, uvrščamo med posebne vrste prevoda, ki jih lahko opravi le sodni prevajalec. Ta je potreben, ko se v postopkih uporablja jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Sodni prevod je uradni prevod dokumenta, ki je pravno veljaven na sodiščih v tujini. Naše podjetje AdriatIQa ATE Globalis d.o.o. vam nudi sodno prevajanje v Ljubljani v več kot 30 jezikov.

Sestavna dela sodnega prevoda sta žig in podpis sodnega prevajalca

Sodni prevod je uradni dokument, ki ga sestavljata izvirnik in prevod. Sestavna dela uradnega dokumenta sta preluknjana in zvezana s tribarvno vrvico. Zadnja stran dokumenta je opremljena z žigom in podpisom sodnega prevajalca, ki zagotavljata kakovosten prevod in resničnost dokumenta. Najpogostejši so sodni prevodi pogodb, bilanc, sodnih odločb, diplom, spričeval, rojstnih, matičnih listov, izpisov iz registrov in različnih potrdil.

Prevod

AdriatIQa ATE Globalis d.o.o - sodno overjeni prevodi v Ljubljani

Odlikuje nas 20 let izkušenj, saj smo prvo pisarno odprli že leta 1999 v Ljubljani, kjer sodno prevajamo še danes. Naši sodni tolmači vam bodo sodni dokument prevedli v albanski, angleški, arabski, bolgarski, bosanski, češki, črnogorski, finski, flamski, francoski, ukrajinski, grški, hrvaški, iranski, italijanski, kitajski, latinski, madžarski, makedonski, nemški, nizozemski, pakistanski-urdu, pandžabi, poljski, portugalski, romunski, ruski, slovaški, srbski, španski, turški jezik ter tudi v japonščino. Če želite oddati naročilo za sodni prevod, boste potrebovali izvirnik dokumenta ali njegovo notarsko overjeno kopijo.

več o sodnem prevajanju v Ljubljani

Zapriseženi sodni prevajalec je imenovan za nedoločen čas

Sodni prevajalec prevaja pisano ali govorjeno besedo iz enega jezika v drugega. Uporablja se v sodnih postopkih, kjer uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Sodne prevode opravljajo jezikoslovci, ki so uspešno opravili izpit za sodnega tolmača in so za to posebej usposobljeni. Po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih v skladu z Zakonom o sodiščih, sodne prevajalce imenuje Ministrstvo za pravosodje. Imenovanje sodnega tolmača je objavljeno v Uradnem listu, tolmač pa je tudi vpisan v imenik tolmačev, ki ga v skladu z določili zakona vodi Ministrstvo za pravosodje. Sodni prevajalci so imenovani za neomejen čas. Prevajalec zapriseže za eno ali več jezikovnih kombinacij. Na zahtevo sodišča tolmači v sodnih postopkih ali sodeluje pri sklepanju pogodb, kjer upošteva določila zakonov in pravilnika. Ker sodno overjeni prevodi veljajo za uraden dokument, jim je vedno priložena izjava o ustreznosti prevoda ter podatki o sodnem prevajalcu. Sodni tolmači morajo vsakih pet let predložiti dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi metodami v stroki ministru, pristojnemu za pravosodje. Če sodni prevajalec tega ne naredi minister odredi suspenz in začne postopek za razrešitev prevajalca.

Tolmač

Zaprisežen sodni tolmač mora biti tudi osebnostno primeren

Po zaprisegi sodni tolmač prejme štampiljko, ki je izdelana po točno določenih merilih ter izkaznico in identifikacijsko številko. Na štampiljki, ki je okrogla s premerom 38 mm, sta navedena osebno ime in stalno prebivališče sodnega tolmača. Prav tako je na štampiljki napisan jezik, ki ga prevajalec prevaja. Enake podatke vsebuje tudi izkaznica. Plastificirana identifikacijska kartica vsebuje še sliko tolmača ter podpis ministra in pečat ministrstva. Njegovo tarifo pa opredeljuje pravilnik o sodnih tolmačih. Da posameznik lahko opravlja delo sodnega tolmača, mora imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo, državljanstvo, ustrezno strokovno znanje, aktivno znanje slovenskega jezika, biti mora osebnostno primeren in nekaznovan.

Več informacij o tolmaču

Preverjanje znanja sodnega prevajalca sestavlja pisni in ustni del

Vsi sodni prevajalci morajo prestati preizkus znanja, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Preverjanje znanja vključuje preverjanje znanja jezika, preverjanje posebne pisave tujega jezika, organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnov sodnih postopkov temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije, poznavanje zakonskih določb o pravicah in dolžnostih tolmačev, oblikovanje, overjanje prevodov in vodenje evidence, osnov prava in institucij Evropske unije.

Sodni tolmač neposredno komunicirajo s poslušalcem in govorcem

Sodni tolmači se v nasprotju s prevajalci ukvarjajo z govorjeno besedo. Tolmači neposredno komunicirajo, tolmačijo, med poslušalcem in govorcem, ki ne govorita skupnega jezika. Tolmačeva naloga ni le prevod iz enega jezika v drugega, ampak tudi prenos sporočila. Pri posredovanju sporočila morajo upoštevati vse kulturne posebnosti jezika, ki ga tolmačijo. Tolmačenje sodnih razprav je lahko konsekutivno ali simultano. Pri konsekutivnem prevajanju govorec med stavki dela premore, ki tolmaču dajejo čas za prevod. Pri simultanem tolmačenju tolmača občinstvo posluša preko slušalk, medtem ko on dela v posebni kabini.