Naloge in delo prevajalcev

Prevajalec je jezikoslovec, katerega naloga je prevajati besedilo oziroma govor iz enega jezika v drugega ali več drugih. Dobro prevedeno besedilo ne zajema zgolj prenosa jezikovnih značilnosti v drug jezik, pač pa vključi v prevod tudi kulturne značilnosti jezika, v katerega se prevaja. Prevajalec mora poznati in se zavedati kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom ter jih vnesti v prevod. Le tako postane prevajano besedilo ustrezno, točno in uporabno.

Prevajalec mora poznati in se zavedati kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom ter jih vnesti v prevod

Za prevajalce prevajalske agencije je pomembno, da delujejo v skladu s standardom kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100. Omenjeni standard podrobno opredeljuje postopek izvajanja naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja. Prevajalec se ob svojem delu pogostokrat srečuje tudi z zaupnimi podatki, zato se popolna podatkovna varnost zagotavlja sistemsko, s spoštovanjem serije kriterijev po standardu ISO 27001. Ti kriteriji vključujejo obvladovanje vseh vidikov varnosti podatkov, s katerimi se naročnikom zagotovi popolno zaupnost.

Sodni prevodi

Še zlasti je vse našteto pomembno pri sodnih prevodih. Sodni prevajalec je jezikoslovec, ki je opravil izpit za sodnega tolmača ter tolmačenje ene ali več jezikovnih kombinacij, zaprisežen je pri Ministrstvu za pravosodje RS. Sodni prevodi, ki jih pripravijo sodno zapriseženi tolmači, so uradni dokumenti, ki jih lahko naročnik uporabi na uradih doma in v tujini. Sodni prevajalec sodni prevod vselej ožigosa in s posebno vrvico zveže izvirnik in overjeno kopijo. K izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču.

Najpogosteje se sodno prevaja pogodbe, dokazila o izobrazbi, izpise iz različnih registrov, rojstne liste, potne liste, certifikate, zdravniške izvide, policijske zapisnike, pooblastila, potrdila o nekaznovanosti, idr.

Najpogostejši prevodi

Prevajalci slovenskih prevajalskih agencij se najpogosteje srečujejo s prevodi iz slovenščine v angleščino ter s prevajanjem iz slovenščine v nemščino. Prevodi zajemajo daljša besedila, na primer besedila s področja financ – gospodarstva, ekonomije, managementa, besedila z družboslovnih področij in znanstveno-izobraževalna besedila.

Krajša besedila, ki potrebujejo prevod iz slovenščine v angleščino so povzetki diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih dizertacij, povzetki knjig, strokovnih in znanstvenih člankov, deklaracije in etikete za različne izdelke, navodila, katalogi in brošure, ter prevodi spletnih strani.

Tudi besedila za prevajanje iz slovenščine v nemščino so najpogosteje poslovne in finančne narave, tehnični napotki in strokovna besedila s področja trženja, prava, medicine in farmacije.

Poleg storitve prevajanja prevajalske agencije nudijo tudi lektoriranje prevedenih besedil. Le tako postane prevedeno besedilo jezikovno, pa tudi stilsko ustrezno. Lekturo prevedenih besedil opravljajo izkušeni prevajalci in naravni govorci.