Avtomatizacija proizvodnje prinaša konkurenčno prednost

Avtomatizacija proizvodnje postaja vedno bolj pomembna pri zagotavljanju konkurenčnosti tako malih kot velikih podjetij v vseh panogah. Napredna digitalizacija prinaša številne koristi, ki so vse osnovane na sodobni tehnologiji, poznavanju proizvodne problematike in letih izkušenj ter testiranj. V svetu se uveljavlja tako imenovana industrija 4.0, ki jo sestavljata digitalizacija in avtomatizacija. Slednja zahteva večja kapitalska vlaganja, prva pa sorazmeroma manjše tehnološke naložbe. Informacijsko podprto planiranje, vodenje in kontrola proizvodnje so nujni za kar najbolj optimalno delovanje vsakega podjetja. Če so te dejavnosti odvisne zgolj od dela redkih posameznikov, je celotno poslovanje veliko bolj tvegano, podvrženo morebitnim napakam in človeškim zmotam. Trend sodobnega sveta predstavlja premik na področje brezpapirne proizvodnje, saj je papir lahko vir časovnega zamika, napak in tudi okoljskega onesnaževanja. S prehodom na digitalno okolje imamo v vsaki fazi popolno kontrolo nad tem, kaj se dogaja, do kakšnih napak prihaja in koliko izdelkov smo v določenem obdobju uspeli izdelati.

Avtomatizacija in obračun proizvodnje

Uspešna avtomatizacija, planiranje in vodenje proizvodnje

Uspešno planiranje proizvodnje temelji na ustreznih matičnih podatkih. Določiti je potrebno normative (predvsem pri velikih serijah), pri naročniški proizvodnji pa se jih lahko pridobi s pomočjo avtomatskega merjenja in referenčnih normativov. Planiranje proizvodnje mora vključevati naše predhodno znanje. Tako lahko bolj sistematično in natančno ocenimo dejanske stroške ter določimo ceno prodajnega izdelka. Informacijsko podprto planiranje proizvodnje temelji na avtomatizaciji proizvodnje, torej avtomatski pripravi dokumentov, naročanju glede na potebe, upoštevanju kapacitet in rokov, možnosti avtomatskega ukrepanja ob velikih odstopanjih od načrtov itd. Na tak način se zagotovi, da se procesi aktivno odvijajo kljub morebitnim zunanjim ali internim spremembam. Optimizirati je mogoče zaloge in naročanje in skrajšati odzivne čase. Pri finem planiranju se uporabljajo tudi grafične planske table.

Preberite tudi: ERP sistem

Kaj obsega kontrola proizvodnje?

Proizvodne procese je nujno spremljati, da se prepričamo, da zares dosegamo zastavljene cilje in pridobivamo pričakovane rezultate. V primeru, da zaznamo nepravilnosti, lahko hitro ukrepamo in situacijo popravimo oziroma izboljšamo ter povečamo uspešnost. Vse to nam omogoča avtomatizacija proizvodnje s celovitimi rešitvami: merjenje izdelane količine izdelkov v različnih fazah, odzivni časi, merjenje delovanja strojev, ugotavljanje vzrokov zastojev itd. S pomočjo moderne tehnologije lahko hitro zaznamo tudi odstopanje posameznih izdelkov od zahtevane kvalitete, kar zagotavlja boljše storitve, manj težav, dodatnih stroškov in tudi reklamacij. V kolikor do slednjih le pride, pa je smiselno procese za obravnavanje reklamacij tudi definirati in optimizirati do te mere, da se jih bo dalo obvladati in rešiti tako v prid stranki kot proizvajalcu. Avtomatizacija procesov vodi do bistveno večje produktivnosti, saj temelji na bogatih podatkih. Le-te se samodejno pridobiva iz informacijskih sistemov, senzorjev in strojev. Na podlagi tega se avtomatsko izvajajo analize in sprožajo ukrepi, ki bistveno povečajo učinkovitost podjetja.

Planiranje in kontrola proizvodnje

Enostaven obračun proizvodnje       

Proizvodnja obsega transformacijo določenih materialov in surovin v izdelke za prodajo, pri čimer je velikega pomena poznavanje in napovedovanje vrst stroškov, ki jih zahtevajo proizvodni procesi. Proizvajalni stroški so neposredni stroški materiala, dela, storitev in amortizacije ter posredni stroški. Splošni proizvajalni stroški so stroški popravil, čiščenja, energije, drobnega inventarja, vode, razsvetljave ... Zožena in polna lastna cena obsegata proizvajalne stroške v ožjem pomenu in posredne stroške prodajanja, nakupovanja, izposojanja in splošnih služb. Kalkulacije in obračun proizvodnje poskrbijo, da imamo natančen pregled nad vsemi proizvodnimi procesi in stroški. Za vsako storitev ali izdelek je mogoče izračunati, kako uspešno ga nameravamo izdelati in kako nam je v praksi to na koncu zares uspelo. Prav tako lahko to možnost apliciramo na celotno sliko poslovanja. Merjenje dobičkonosti je ključnega pomena za uspešno delovanje podjetja.