Informacijski poslovni sistemi

Informacijski sistem je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami za odločanje. Osnovne aktivnosti informacijskega sistema so zbiranje, shranjevanje obdelava in posredovanje rezultatov končnim uporabnikom. Delimo jih na formalne in neformalne ter na računalniško podprte in nepodprte informacijske sisteme.

Glede na namen uporabe se informacijski sistemi delijo na sisteme za upravljanje delovnih procesov (Workflow System - WS), transakcijske informacijske sisteme (Transaction Processing System - TPS), upravljalne informacijske sisteme (Management Information System - MIS), odločitvene sisteme (Decision Support System - DSS) in ekspertne sisteme (Expert System – ES).

Kot uporabniki se z informacijskimi sistemi v vsakdanjem življenju neprestano srečujemo. V trgovinah, avtobusih, avtocestah, kinodvoranah. Za preprostimi uporabniškimi vmesniki pa obstajajo  kompleksni informacijski sistemi, ki zbirajo, procesirajo, hranijo in porazdeljujejo podatke. Informacijski sistemi imajo pomembno vlogo tudi pri poslovanju podjetij. Pri tem ne gre le za to, da podjetja informatizirajo svoje obstoječe poslovne procese, ampak zlasti za to, da vpeljava informacijskih tehnologij omogoči pomembne izboljšave le teh pa tudi uvajanje povsem novih poslovnih modelov, ki podjetjem prinašajo pomembno konkurenčno prednost.

Informacijski sistem

Poslovni informacijski sistemi

Informacijski sistemi v podjetjih so namenjeni iskanju rešitev v različnih procesih, ki se v podjetju odvijajo. Preden se lotimo iskanja rešitev, mora obstajati težava, ki jo podjetje želi rešiti. Za uspešno informacijsko rešitev mora podjetje najprej opredeliti težavo, poiskati nekaj možnih rešitev za to težavo in izbrati najboljšo od naštetih rešitev. Določene informacije podjetju pomagajo rešiti težavo, s katero se srečuje, vendar mora biti tudi informacija sintaktično pravilno, imeti mora nedvoumno vsebino o pojavu, na katerega se nanaša in biti mora uporabna za začetek neke akcije.

Informacije upravljajo s podatki. Podatek je nevtralno sporočilo o nekem dejstvu, v podjetjih so podatki na primer; številka izdelka, številka zaposlenega, datum, naročena količina izdelkov,… Sam podatek je v poslovnem informacijskem sistemu surovina za oblikovanje informacij.

Zbiranje podatkov in oblikovanje informacij za podjetje pomenita strošek, vendar določene, podjetju potrebne informacije, prinašajo korist. Ekonomska vrednost informacije, ki jo pridobimo s poslovnim informacijskim sistemom, mora podjetju prinašati večji dobiček kot je stalo samo oblikovanje in pridobivanje informacije. Le v tem primeru ima informacija za podjetje korist.

Več o poslovenm informacijskem sistemu

Uvedba informacijskih rešitev v podjetja

Da bo informacijski sistem v nekem podjetju učinkovit in da bo podjetje zaradi uvedbe imelo koristi, mora biti proces načrtovanja informacijskih rešitev skrbno načrtovan. Izdelavo informacijske rešitve lahko podjetje naroči in je tako izdelana rešitev narejena po meri podjetja, lahko pa že obstoječo standardizirano informacijsko rešitev kupi na trgu. Uvedba rešitve v podjetje vključuje predhodni preizkus z uporabo vnaprej pripravljenih testnih podatkov. Uvedba informacijskih rešitev v neko podjetje je končana, ko je rešitev preizkušena in so odpravljene vse pomanjkljivosti v zvezi z njo. Pri tem sodelujejo vsi udeleženci procesa uvajanja – uporabniki, organizatorji in tehnologi obravnavanja podatkov. Proces uvedbe informacijske rešitve vsebuje tudi vso spremljajočo dokumentacijo.

Poslovni informacijski sistem

Posledice uporabe informacijskih tehnologij

Predvsem se pri uporabi različnih informacijskih tehnologij odpirajo etična vprašanja glede njihove uporabe. Pomembna so tista, ki vključujejo varovanje osebnosti in zasebnosti, razosebljanja in varovanja intelektualne lastnine. Varovanje osebnosti postane vprašljivo takrat, ko informacijski sistem podatke o določeni osebi ne le zbira, pač pa tudi povezuje v  celoto ter tako dobi vpogled v njegove navade in življenje. Varovanje zasebnosti postane vprašljivo takrat, ko se uporaba informacijskih tehnologij razširi tudi na dom. Razosebljanje postane etično vprašljivo, ko se stiki med ljudmi omejijo le na elektronsko pošto. Tehnologija namreč omogoča veliko več stikov, kot smo jih ljudje zmožni osebno uresničiti. Varovanje intelektualne lastnine v primeru informacijskih tehnologij je, denimo, preprečevanje programskega piratstva. V preteklih letih so se pravila o tem, da se v podjetjih ne sme več uporabljati zasebnih programov, temveč so programi, ki jih podjetje uporablja, zakonito zakupljeni in kot taki lastnina podjetja, že dodobra uveljavila.

Več o informacijskih rešitvah