Projektiranje, gradbeni nadzor in svetovanje - gradbeni inženiring

Podjetje Kova d.o.o. je svoje storitve na področju varstva okolja, varstva pri delu, požarnega varstva in sistemov vodenja dopolnilo še z izvajanjem strokovnih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri deluna gradbiščih. Projektiranje na področju gradbenega inženiringa zajema:

 • izdelavo tehnoloških načrtov in ostalih elaboratov;
 • pripravo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki;
 • zagotavljanje nadzora na gradbišču;
 • zagotavljanje požarnega nadzora na gradbišču;
 • izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo VZD na gradbišču;
 • izvajanje tehničnih pregledov objektov;
 • sodelovanje in zastopanje v pravnih postopkih in
 • izdelavo ocene zvočne izolacije - elaborata gradbene fizike (akustika).

Projektiranje


Projektiranje gradnje objekta vključuje pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo del, za obratovanje in za vzdrževanje. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji gradnje na določenem območju in v skladu s prostorskim načrtom.

Gradbeno dovoljenje osnova za uporabno dovoljenje Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je odločba, ki jo izda pristojni upravni organ po predstavljeni projektni dokumentaciji. Gradnja mora biti načrtovana v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, gradnja pa ne sme prizadeti pravic tretjih oseb ali javne koristi. Pridobljeno gradbeno dovoljenje je podlaga za začetek gradnje, rekonstrukcije ali odstranitve objekta oz. za začetek nadomestne gradnje.
Gradbeno dovoljenje pa je tudi osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ dovoli začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje sestavljajo vodilna mapa o zanesljivosti objekta, vodilna mapa projekta izvedenih del in geodetski načrt novega stanja zemljišča. Gradbeno dovoljenje je ključnega pomena tudi za gradnjo objektov, ki jih imenujemo nezahtevni objekti.

Projektiranje - enostavni objekti ne potrebujejo gradbenega dovoljenja

Gradbenega dovoljenja pa pod določenimi pogoji ne potrebujejo enostavni objekti. Iz pridobljene lokacijske dokumentacije mora izhajati, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč pa morajo biti v skladu z zakonom in predpisi. Prav tako takšni objekti ne potrebujejo uporabnega dovoljenja.

Projektiranje - legalizacija objekta

Legalizacija objekta se opravi v primeru, ko je objekt zgrajen brez gradbenega dovoljenja ali pa gradnja ni skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Osnova za začetek postopka legalizacije objekta je izkazano lastništvo parcele, na kateri stoji objekt. Projektiranje v tem primeru vključuje pridobitev oz. izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obiščite nas - poskrbeli bomo za strokovno in kakovostno projektiranje vašega objekta. Vabljeni tudi na našo spletno stran!

Kova d.o.o. | Projektiranje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, nezahtevni objekti, enostavni objekti, legalizacija - povezave do naše spletne strani:
 • Gradbeno dovoljenje
 • Uporabno dovoljenje
 • Nezahtevni objekti
 • Enostavni objekti
 • Legalizacija