Vodenje računovodstva: naloge sodobne vodje računovodstva

Vodenje sodobnega računovodstva se vedno pogosteje prepušča zunanjim službam, ki poleg vodenju poslovnih knjig veliko energije namenijo računovodskemu, davčnemu in poslovnemu svetovanju. Napredek v informacijski tehnologiji je razbremenil vodjo in zaposlene v računovodskih oddelkih ali servisih zbiranja in vnašanja podatkov, zato se lahko še bolj posvetimo davčni optimizaciji in optimizaciji poslovanja vašega podjetja.


Natančno vodenje računovodstva: osnovne naloge računovodstva

Pogoj za učinkovito in uspešno opravljanje nalog sodobnega računovodstva je natančnost pri vodenju poslovnih knjig in ostalih tradicionalnih osnovnih nalogah računovodstva:
- vodenje temeljnih poslovnih knjig,
- obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
- obračun drugih prejemkov fizičnih oseb,
- vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev,
- vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov,
- vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
- obračun davka na dodano vrednost,
- obračun zamudnih obresti, izpis opominov,
- izdelava računovodskih izkazov,
- izdelava davčne bilance,
- poročanje iz naslova poslovanja s tujino,
- izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem,
- opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
- kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti.


V manjših podjetjih je še vedno največji poudarek vodenju računovodstva, t.j. knjigovodstvu in vodenju poslovnih knjig, saj je to po zakonu obvezno. Ostale naloge računovodstva pa šele pridobivajo na pomenu:
- periodična računovodska poročila po želji podjetja,
- računovodska analiza poslovanja,
- računovodsko svetovanje,
- davčno svetovanje,
- finančno in poslovno svetovanje...


Vodenje poslovnih knjig (knjigovodstvo) je sistematično in danes vedno bolj ažurno zapisovanje nastalih poslovnih dogodkov v poslovne knjige. Vodenje poslovnih knjig je podlaga za pripravo obračunskih računovodskih poročil, ki jih je potrebno predložiti davčnemu organu in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).


Vodenje računovodstva: razvoj vodje računovodstva v strokovnjaka področja

Z razvojem informacijske tehnologije, uveljavljanjem e-računovodstva in sorodnih aplikacij se spreminja način opravljanja nalog računovodstva. Vodenje poslovnih knjig postaja hitrejše, natančnejše in bolj ažurno. Vodja računovodstva se vedno bolj lahko posveča drugim nalogam računovodstva, predvsem analizi in optimizaciji poslovanja ter svetovanju. Cilj sodobnega vodenja računovodstva je:
- doseganje višje produktivnosti z nižjimi stroški računovodstva,
- boljšo kakovost opravljene storitve z dodano vrednostjo za vaše poslovanje,
- znižanje davčnih tveganj in optimizacija poslovanja ter s tem nižanje povezanih stroškov.


Vodenje računovodstva, ne glede ali ga izvajate znotraj ali zunaj vašega podjetja, vedno pogosteje spremljajo storitve kot sta davčno in finančno-poslovno svetovanje. Vodenje poslovnih knjig pa ostaja primarna dejavnost le še približno polovice registriranih računovodskih servisov.


Pri nas nudimo celovito vodenje računovodstva in svetovalne storitve. Vabljeni ste na našo spletno stran za še več podrobnosti!