Računovodstvo za društva: zanesljive in kakovostne računovodske storitve A-Enter

Društva se poleg tržne dejavnosti financirajo tudi iz javnih virov in prispevkov donatorjev, sponzorjev ter članov. Pri financiranju iz tržne dejavnosti gre za pridobitno, pri prispevkih donatorjev pa za nepridobitno dejavnost. Ker so bila društva ustanovljena z namenom, da bi uresničevala skupne interese in cilje članov društva, je finančno poslovanje pogosto drugotnega pomena, zato je računovodstvo za društvo včasih kar malo zanemarjeno. V našem računovodskem servisu A-Enter smo se odločili, da bomo posebno pozornost usmerili v računovodstvo za društva. Z dodatnim izpopolnjevanjem znanja smo postali specialisti za računovodstvo za društva in tako nudimo zanesljive in kakovostne računovodske storitve.

Bilanca stanja in računovodstvo za društva

Letno poročilo društva se nanaša na posamezno leto in je sestavljeno iz računovodskih izkazov in njihovih pojasnil. V njem so prikazani bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, računovodska pojasnila in poročilo o poslovanju društva. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov ob koncu koledarskega leta. Na eni strani izkazuje premoženjsko podobo z izkazovanjem sredstev, na drugi pa lastniško podobo z izkazovanjem obveznosti do virov sredstev. Računovodstvo za društva poteka po načelu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za potrebe društva.

Računovodske storitve za pridobitno in nepridobitno dejavnost društev: ločeno računovodstvo

Zakon o društvih iz leta 2006 in novi Slovenski računovodski standardi določajo posebnost pri vodenju poslovnih knjig v društvih - ločeno vodenje za pridobitno in nepridobitno dejavnost. Ob ločenem vodenju finančnih podatkov za pridobitno dejavnost bo davčna uprava vedela, da iz tega naslova društvo ne ustvarja dobička. Če ga, pa je ta del tudi obdavčen. Računovodski servis A-Enter vam bo pomagal pri iskanju ustreznih sodil za razvrščanje posrednih stroškov vašega društva, pomagali pa vam bomo tudi pri ugotavljanju, ali gre za pridobitne ali za nepridobitne dejavnosti društva. Za vas bomo preko portala e-Davki oddali obrazce za dohodke iz delovnega razmerja oziroma za dohodke izven delovnega razmerja ter letna poročila. Ker je delovanje društev tako specifično, smo posebej za društva pripravili ugoden cenovni paket. Mi smo prava izbira za vaše računovodstvo.

Obiščite nas!