Pošlji povpraševanje

Sodni prevodi morajo biti opravljeni strokovno in dosledno

Sodno overjen prevod je v nasprotju z navadnim uradni prevod, ki je pravno veljaven tudi v tujini in ga lahko uporabljamo enako kot izvirnik. Sestavljen je iz izvirnega dokumenta, prevoda, izjave in žiga, s katerima prevajalec zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen ter se popolnoma ujema z izvirnikom in je zanj tudi civilnopravno odgovoren.

Sodne prevode opravljajo le sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za stalne sodne tolmače.

Najpogostejši so sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, notarskih zapisov,  pooblastil, osebnih dokumentov, pogodb, izpisov iz sodnega registra, letnih poročil, poslovnih dokumentov, bilanc stanja, sodb, patentnih vlog, patentov, ipd.

Sodni prevod

Tolmačenje

Tolmačenje je proces posredovanja govorjenega ali znakovnega jezika med govorci različnih narodnosti. V profesionalnem svetu označuje prenos sporazumevanja iz oblik enega, v enakovredno ali približno inačico oblike drugega jezika.

Tolmač je oseba, ki bodisi simultano (istočasno), bodisi konsekutivno (naknadno) pretvori misel ali izraz izhodiščnega jezika v izraz primerljivega pomena ciljnega jezika. Njegova vloga je prenesti vsak semantični element (ton in register), namen in vtis sporočila, ki ga govorec izhodiščnega jezika nameni, poslušalcu ciljnega jezika. Pri simultanem prevajanju tolmač med samim govorom prenese sporočilo v ciljni jezik tako hitro, kolikor hitro ga utegne oblikovati iz izhodiščnega jezika, v okviru konsekutivnega tolmačenja pa prevod izhodiščnega jezika posreduje po končanem govoru govorca. Med slednjim tolmač navadno stoji poleg govorca in si vsebino govora zapisuje.

Sodni tolmač 

Sodni tolmači jasno in natančno tolmačijo govorjeno besedo. Govorimo o tolmačenju dogodkov ob zelo različnih priložnostih, tako manj formalnem, kot recimo na porokah, različnih priložnostih na upravni enoti ali strokovnih predavanjih, kakor tudi zahtevnem in strokovnem, kot je tolmačenje poslovnih pogajanj na višji ravni.

Sodni tolmači so nepristranski, k čemur jih zavezujeta posebna zaprisega in uradna zakonodaja, pred imenovanjem pa morajo opraviti tudi poseben preizkus znanja. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje, po splošnem upravnem postopku in urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Imenovani so za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, tolmačenja oziroma prevajanja listin na zahtevo sodišča.

Njihova glavna naloga je prevajanje sodnih postopkov, sodelujejo pa lahko tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih, kjer posredujejo med dvema strankama. Tolmač je dolžan pri svojem delu upoštevati določila zakonov in pravilnika ter svoje delo opraviti vestno, natančno in po svojih najboljših zmožnostih.

AdriatIQa redno sodeluje z izkušenimi sodnimi tolmači za več kot 30 jezikov, zato vam sodne prevode priskrbimo v najkrajšem možnem času.

Sodni prevod

Sodno prevajanje

Sodno prevajanje je sestavljeno iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Oba dokumenta sta povezana s trakom in opremljena z žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen, oziroma se vsebinsko, zlogovno in terminološko v popolnosti ujema z originalom. Opravi ga lahko izključno sodni prevajalec, ki k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svoje osebne podatke in pisno izjavo o njegovi ustreznosti. Tako overjen prevod velja za uradni dokument.

Pri oddaji naročila za sodni prevod potrebujemo izvirnik dokumenta, ki ga želimo prevesti, ali njegovo notarsko overjeno kopijo.

Več o tem

Sodni postopek prevod

Tolmačenje sodnih razprav je lahko simultano ali konsekutivno. Na sodiščih se zaradi same narave takšnega prevajanja večkrat uporablja konsekutivno, saj lahko pri simultanem zaradi hitrosti pride do neželenih napak.

Več o tem

Sodni prevod diplome

Diploma je uradni dokument o zaključku višjega ali visokošolskega izobraževanja. Sodni prevod diplome, pogosto pa tudi priloge k diplomi, je potrebno predložiti pri iskanju študija ali zaposlitve v tujini.

Opravi in overi ga izključno sodni tolmač. Le sodno overjeni prevodi bodo v tujini priznani kot verodostojni.

Pri AdriatIQi  sodelujemo s sodnimi tolmači, ki imajo dolgoletne izkušnje s prevajanjem diplom in njihovih prilog.